Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent de fractieondersteuning (Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019)

Geldend van 22-06-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent de fractieondersteuning (Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019)

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur inzake vaststelling Verordening Fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019, AB-voorstel 2019, nummer 38;

gelet op het bepaalde in artikel 77 en 78, eerste lid van de Waterschapswet;

BESLUIT:

Onder gelijktijdige intrekking van de Verordening fractievergoeding Waterschap Limburg 2017, vast te stellen de Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019, als volgt.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

 • b.

  fractie: een in het algemeen bestuur vertegenwoordigde groepering bestaande uit een of meer natuurlijke personen, onder leiding van een fractievoorzitter;

 • c.

  fractielid: lid van een in het algemeen bestuur vertegenwoordigde fractie;

 • d.

  commissielid: een lid zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening voor de commissies van advies aan het dagelijks bestuur Waterschap Limburg 2019;

 • e.

  burgercommissielid: een lid zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening voor de commissies van advies aan het dagelijks bestuur Waterschap Limburg 2019;

 • f.

  fractievergoeding: de aan fracties te verstrekken financiële tegemoetkoming voor fractiekosten.

Artikel 2 Informatie commissieleden

 • 1. Zowel de commissieleden vanuit het algemeen bestuur als de burgercommissieleden hebben recht op alle informatie die aan de leden van het algemeen bestuur beschikbaar wordt gesteld, inclusief eventuele informatie waarop geheimhouding is gelegd, tenzij de wet zich daartegen verzet.

 • 2. Alle commissieleden ontvangen de vergaderstukken digitaal via een daartoe specifiek bestemde configuratie.

Artikel 3 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1. Ieder commissielid krijgt de beschikking over een iPad, van waterschapswege in bruikleen te verstrekken.

 • 2. Ieder burgercommissielid ontvangt, op basis van een getekende presentielijst, een vergoeding per deelname aan een commissievergadering en andere door het waterschap georganiseerde bijeenkomsten voor het algemeen bestuur en commissieleden, waarbij het Rechtspositiebesluit Staten- en commissievergaderingen richtinggevend is voor de hoogte en indexering van de vergoeding.

 • 3. Ieder commissielid ontvangt een reiskostenvergoeding voor het deelnemen aan de commissievergaderingen en andere door het waterschap georganiseerde bijeenkomsten voor het algemeen bestuur en commissieleden, overeenkomstig de reiskostenregeling voor de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 4 Vergoeding fracties

 • 1. Elke fractie heeft jaarlijks aanspraak op een fractievergoeding, opgebouwd uit een voor elke fractie gelijk nominaal bedrag en een nominaal bedrag voor elk fractielid.

 • 2. Het algemeen bestuur stelt de hoogte van de nominale bedragen vast. De bedragen blijven ongewijzigd tot dat het algemeen bestuur een wijzigingsbesluit neemt, in de regel per begrotingsjaar.

 • 3. Per 1 januari 2017 is het nominale deel van de fractievergoeding vastgesteld op € 500 per jaar en het bedrag voor elk fractielid op € 100 per jaar.

 • 4. Een burgercommissielid wordt voor de berekening van de fractievergoeding aangemerkt als fractielid.

Artikel 5 Gebruik van de fractievergoeding

 • 1. De fractievergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten ter bevordering van het functioneren van de fractie. Hiertoe behoren in ieder geval kosten die verband houden met fractie-ondersteuning, opleidingen en teambuilding.

 • 2. De fractievergoeding mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties in de vorm van diensten of goederen, geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die dienen te worden bestreden uit de onkostenvergoeding die fractieleden ontvangen op grond van het lidmaatschap van het algemeen bestuur, respectievelijk uit hoofde van het burgercommissielidmaatschap.

Artikel 6 Financieel-administratieve bepalingen

 • 1. Betaling van facturen dan wel restitutie van vooruitbetaalde kosten ten laste het fractiekostenbudget vindt plaats op basis van door de fractievoorzitter bij de secretaris-directeur van het waterschap in te dienen betalingsverzoeken.

 • 2. Betalingsverzoeken moeten ingediend worden in de vorm van een vastgesteld format.

 • 3. Betaling van facturen of restitutie van vooruitbetaalde kosten vindt plaats met tussenkomst van het team Financiën van het waterschap.

 • 4. Het team Financiën van het waterschap houdt per fractie een overzicht bij van de in enig jaar betaalde facturen en restitutie van vooruitbetaalde kosten ten laste van het fractiebudget.

 • 5. Vóór 1 maart van elk kalenderjaar legt elke fractie via de fractievoorzitter bij het presidium rekening en verantwoording af over de besteding van de fractievergoeding van het voorafgaande kalenderjaar door overlegging van het door de financiële administratie op te stellen jaaroverzicht. Na bespreking en goedkeuring door het presidium, wordt het totaaloverzicht ter kennisneming geagendeerd voor het algemeen bestuur.

 • 6. Zowel het formulier als bedoeld in het tweede lid, als het jaaroverzicht als bedoeld in het vijfde lid, moet te worden ingediend bij team Bestuursondersteuning.

Artikel 7 Reserves

 • 1. Het binnen een kalenderjaar niet gebruikte deel van een fractievergoeding wordt gereserveerd voor besteding door die fractie in het volgende kalenderjaar.

 • 2. De reserve op 31 december in een verkiezingsjaar mag niet groter zijn dan 100 % van de vergoeding waarop de fractie in dat jaar op grond van artikel 2 aanspraak kon maken. De volgende drie kalenderjaren mag de reserve op 31 december niet groter zijn dan 75% van de vergoeding waarop de fractie in dat jaar op grond van artikel 2 aanspraak kon maken.

 • 3. De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie, die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het algemeen bestuur als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 4. Als bij zetelverlies de fractie ophoudt te bestaan en naar het oordeel van het algemeen bestuur geen rechtsopvolger kan worden aangewezen, vervalt de reserve aan het algemeen bestuur.

 • 5. Daar waar deze verordening niet in voorziet beslist het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur.

Artikel 8 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 12 juni 2019.

De secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck