Besluit van de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Naaldwijk 2019)

Geldend van 20-06-2019 t/m 10-07-2021

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Naaldwijk 2019)

De burgemeester van Westland,

gelet op het bepaalde in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2016 en artikel 151c van de Gemeentewet;

gezien,

 • -

  de evaluatie van het cameratoezicht in Naaldwijk 2014-2018,

overwegende,

 • -

  dat het cameratoezicht in de hierna te noemen gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid, proportionaliteit en subsidiariteit);

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van leefbaarheidsovertredingen en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  dat de aanwijzing van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid van het betreffende gebied in het bijzonder;

 • -

  dat aan het eind van deze periode opnieuw een evaluatie plaatsvindt waaruit moet blijken of het cameratoezicht in het genoemde gebied dient te worden voortgezet;

besluit:

Artikel 1

Het centrumgebied van de kern Naaldwijk, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart, aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2016.

Dit gebied omvat de volgende straten:

Koningsstraat (tot aan huisnummer 5), Heerenstraat, Prinses Julianastraat, Molenstraat, Verdilaan (tussen rotonde Van der Hoevenstraat/Verspycklaan en splitsing Verdilaan/Bachlaan), Dijkweg (tussen Verdilaan en Grote Woerdlaan), Stokdijkkade (tussen Verdilaan en Stokdijkhof)), Sibelius, Havenplein, Rembrandtstraat en Wilhelminaplein.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en loopt tot en met 31 december 2023.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Naaldwijk 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 26 maart 2019.

De burgemeester van Westland,

B.R. Arends

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar de burgemeester, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

foto

Locaties camera’s Naaldwijk