Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 19-06-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Westerkwartier 2019;

gelet op het bepaalde in de vigerende Verordeningen rioolheffing en de Verordeningen reinigingsheffing van de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn;

B E S L U I T :

vast te stellen de Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject. In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Westerkwartier een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betalingscapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden en te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Artikel 2 Voorkeursvolgorde

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden, krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • a.

  de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

  • 1°.

   de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

  • 2°.

   de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

  • 3°.

   de erfpachter dan wel de beklemde meier;

 • b.

  de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

 • c.

  degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

Artikel 3 Voorkeursvolgorde meerdere personen binnen één categorie genothebbenden

 • 1. Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • a.

   indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Westerkwartier wonen of gevestigd zijn:

   • 1°.

    degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

   • 2°.

    degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

   • 3°.

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 4°.

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 5°.

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 6°.

    de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 2. Indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Westerkwartier wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

  • a.

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • b.

   bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

  • c.

   degene die bij de afdeling Financiën en Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • d.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 3. Indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

  • a.

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • b.

   degene die bij de afdeling Financiën en Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • c.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

Artikel 4 Voorkeursregeling bij onroerende-zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffingen

Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing, wordt de aanslag in onderstaande volgorde ten name gesteld van:

 • a.

  degene die volgens de gegevens van de afdeling Burgerzaken het langst op het betreffende adres staat ingeschreven;

 • b.

  bij gelijktijdige inschrijving de oudste in leeftijd;

 • c.

  degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt;

 • d.

  degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft.

Artikel 5 Samenvoegen van aanslagen op één aanslagbiljet

Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

 • a.

  ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

 • b.

  ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

Artikel 6 Uitzondering op voorkeursvolgorde

Het bepaald in de artikelen 2 tot en met 5 vinden geen toepassing indien:

 • a.

  de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

 • b.

  bij de afdeling Financiën en Belastingen bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

Artikel 7 Situatie bij aanvang belastingtijdvak

Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Afwijking en wijziging van de voorkeursvolgorde

 • 1. De voorkeursvolgorde is erop gericht om de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen. Mocht dit iemand anders zijn dan degene die uit dit beleidsregel volgt, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 2. Wijzigingen kunnen, indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

Artikel 9 Uitzonderingsgevallen op de voorkeursvolgorde

Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in

afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er

sprake is van willekeur.

Artikel 10 Heffing op andere wijze

Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de vorige artikelen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige gemeente Westerkwartier 2019”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 27 mei 2019

F.H. Wiersma, burgemeester A. Schulting, secretaris