Regeling vervallen per 10-06-2020

Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 2019

Geldend van 20-06-2019 t/m 09-06-2020

Intitulé

Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 2019

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo en het bestuur van de Werkorganisatie BUCH, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft,

gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH,

gelet op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

besluiten:

de volgende bevoegdhedenregeling vast te stellen:

Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen directeur: de algemeen directeur, genoemd in artikel 10, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH;

 • b.

  Besluit: een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Bestuur: het bestuur van de Werkorganisatie BUCH, genoemd in artikel 6, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH;

 • d.

  Burgemeester: de burgemeester van Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo;

 • f.

  Directielid: een lid van de directieraad, genoemd in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH;

 • g.

  Directieraad: het orgaan, genoemd in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH;

 • h.

  Gemandateerde: de functionaris die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • i.

  Gemeenten: de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo;

 • j.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten, die geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn;

 • k.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college of de burgemeester besluiten te nemen;

 • l.

  Mandaatgever: het college dat of de burgemeester die aan een bij functie genoemde medewerker van de Werkorganisatie BUCH de bevoegdheid geeft om in zijn naam besluiten te nemen;

 • m.

  Medewerker: hij of zij die in dienst is van de Werkorganisatie BUCH, ongeacht de vorm van aanstelling of overeenkomst van het dienstverband;

 • n.

  Programmamanager/domeinmanager: medewerker die leidinggevende is van een domein;

 • o.

  Teammanager: medewerker die leidinggevende is van een team, vallend onder de programmamanager;

 • p.

  Volmacht: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • q.

  Voorzitter: de voorzitter van het bestuur, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH;

 • r.

  Werkorganisatie BUCH: de bedrijfsvoeringsorganisatie, als bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.

Artikel 2 Inhoud mandaat en ondermandaat

 • 1. Het mandaat omvat naast het nemen van besluiten ook het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 2. Tenzij anders bepaald, strekt het mandaat tevens tot intrekking en wijziging van een besluit.

Artikel 3 Volmacht, machtiging en vertegenwoordiging in en buiten rechte

 • 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

 • 2. Aan de gemandateerde wordt binnen de grenzen van het verleende mandaat eveneens de vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte opgedragen.

Artikel 4 Algemeen mandaat colleges en burgemeesters aan het bestuur van de Werkorganisatie BUCH en ondertekeningsmandaat

 • 1. Aan het bestuur van de Werkorganisatie BUCH wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot de colleges en de burgemeesters behorende bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in bijlage 1.

 • 2. Met betrekking tot de bevoegdheden die voorbehouden blijven aan de colleges en burgemeesters, genoemd in bijlage 1, wordt ondertekeningsmandaat verleend.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde mandaten omvatten de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat, zo nodig onder het stellen van nadere instructies.

Artikel 5 Algemeen ondermandaat aan algemeen directeur, programmamanagers/domeinmanager en teammanagers

 • 1. De in deze bevoegdhedenregeling aan het bestuur gemandateerde bevoegdheden worden door het bestuur ondergemandateerd aan de algemeen directeur, de programmamanagers/domeinmanagers en teammanagers of een andere specifiek genoemde functie van de Werkorganisatie BUCH, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in bijlage 1 als bevoegdheden die blijven voorbehouden aan de colleges en de burgemeesters.

 • 2. De algemeen directeur, de programmamanagers/domeinmanagers en teammanagers maken, behoudens artikel 9, van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het aan hen opgedragen aandachtsgebied of tot het werkterrein van hun domein of team.

 • 3. De bevoegdheden die zijn opgenomen in bijlage 2 blijven voorbehouden aan de programmamanagers/domeinmanagers.

 • 4. De bevoegdheden die zijn opgenomen in bijlage 3 blijven voorbehouden aan de teammanagers of een andere specifiek genoemde functie.

Artikel 6 Algemeen ondermandaat aan medewerkers

 • 1. De algemeen directeur, programmamanagers/domeinmanagers en teammanagers zijn bevoegd aan de onder hen vallende medewerkers ondermandaat te verlenen, met uitzondering van de bevoegdheden die zijn opgenomen in bijlage 2 en 3.

 • 2. De algemeen directeur, programmamanagers/domeinmanagers en teammanagers stellen een ondermandaatbesluit op van functies waaraan het ondermandaat wordt verleend.

 • 3. De medewerkers maken, behoudens artikel 9, van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun functie.

Artikel 7 Mandaat aan externen en externe (bestuurs)organen

 • 1. Het verlenen van mandaat aan anderen dan medewerkers of aan andere (bestuurs)organen dan die van de gemeenten of de Werkorganisatie BUCH of andere organisaties of instellingen blijft voorbehouden aan het bevoegde bestuursorgaan.

 • 2. In afwijking van het eerste lid zijn de algemeen directeur, programmamanagers/domeinmanagers en teammanagers bevoegd om de aan hen verleende volmacht te verlenen aan anderen dan medewerkers voor zover dit dient ter uitvoering van reeds genomen beslissingen.

Artikel 8 Afstemming voorafgaand aan besluit

De gemandateerde zorgt voor afstemming met het bestuursorgaan / de portefeuillehouder voordat een besluit wordt genomen, indien:

 • a.

  het een aangelegenheid betreft waarover door de raad in een eerder stadium vragen aan het college of de burgemeester zijn gesteld;

 • b.

  indien de aangelegenheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor een groot aantal inwoners, bedrijven, verenigingen of stichtingen of belangengroepen.

 • c.

  bij een besluit meerdere interne of externe adviseurs zijn betrokken, die geen gelijkluidend standpunt hebben;

 • d.

  het besluit of (rechts)handeling naar verwachting politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig zal zijn. Hiervan is in ieder geval sprake als de aangelegenheid tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid dan wel als in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit zal gebeuren.

Artikel 9 Algemene uitzondering van mandaat

Het mandaat is niet van toepassing indien:

 • a.

  het college beslist dat de aangelegenheid door het college moet worden afgedaan of indien de burgemeester beslist dat de aangelegenheid door hem moet worden afgedaan;

 • b.

  het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften. Hieronder wordt niet verstaan het afwijken van beleid op basis van en binnen de kaders van een in het beleid opgenomen afwijkingsmogelijkheid. Hieronder wordt evenmin verstaan het, in de gevallen dat de reguliere procedure van toepassing is, beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor een met het bestemmingsplan strijdige activiteit met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsregels ofwel in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen;

 • c.

  het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft dan wel een groot financieel risico met zich brengt;

 • d.

  het een beslissing betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften, beleid of beleidsregels worden vastgesteld.

Artikel 10 Vervanging mandaathouder

 • 1. Bij afwezigheid van een programmamanager/domeinmanager kan een programmamanager/domeinmanager van een ander domein deze vervangen.

 • 2. Bij afwezigheid van een teammanager kan een teammanager van een ander team deze vervangen.

 • 3. In de overige gevallen wordt de mandaathouder vervangen door de direct leidinggevende.

Artikel 11 Wijze van ondertekening bij mandaat

Bij de uitoefening van een (onder)mandaat verleend door het college of de burgemeester, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Hoogachtend, / Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van <gemeente> / de burgemeester van <gemeente>

<handtekening gemandateerde>

<naam van de gemandateerde, functienaam en naam van het domein of team>

Artikel 12 Intrekking oude regeling en inwerkingtreding nieuwe regeling

 • 1. De Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters BUCH 2018 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters BUCH 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Bergen op 28 mei 2019,

mr. M.N. Schroor

secretaris

drs. H. Hafkamp

burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Uitgeest op 28 mei 2019,

P. Schouten

secretaris

mw. W.J.A. Verkleij

burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Castricum op 28 mei 2019,

De heer G.A. Suanet QC

secretaris

De heer drs. A. Mans

burgemeester

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Heiloo op 28 mei 2019,

De heer G.H.S. Heemskerk

secretaris

De heer T.J. Romeyn

burgemeester

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Werkorganisatie BUCH op 10 april 2019,

drs. G.H.S. Heemskerk MBA

secretaris

drs. H. Hafkamp

voorzitter

Bijlage 1 Bevoegdheden voorbehouden aan de burgemeesters of de colleges

Bevoegdheden voorbehouden aan de burgemeesters:

 • 1.

  De bevoegdheden op grond van artikel 172 tot en met 180 van de Gemeentewet.

 • 2.

  De bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsrisico’s.

 • 3.

  De bevoegdheid op grond van artikel 40 van de Paspoortwet.

 • 4.

  De bevoegdheden op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

 • 5.

  Het nemen van een besluit op grond van de Wet tijdelijk huisverbod.

 • 6.

  Het besluit inhoudende een last tot inbewaringstelling in het kader van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen.

 • 7.

  Het inzetten van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 8.

  Het verlenen van een vergunning voor het opgraven van een lijk op grond van de Wet op de lijkbezorging.

Bevoegdheden voorbehouden aan de colleges of de burgemeesters:

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Algemeen

De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

 • a.

  de raad;

 • b.

  de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

 • c.

  de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

 • d.

  de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer gevormde commissie;

 • e.

  de vice-president van de Raad van State;

 • f.

  de president van de Algemene Rekenkamer;

 • g.

  de Nationale Ombudsman, voor zover het correspondentie betreft met betrekking tot formele klachten;

 • h.

  enig bestuursorgaan van een provincie;

 • i.

  enig bestuursorgaan van een waterschap of een hoogheemraadschap.

Publiekrecht

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raden van de gemeenten.

 • 2.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raden van de gemeenten worden vastgesteld.

 • 3.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak op grond van de inspraakverordening.

 • 4.

  Het vaststellen van de inspraakprocedure voor een voorgenomen besluit.

 • 5.

  Het nemen van besluiten in individuele gevallen, die niet onder een algemeen verbindend voorschrift vallen, waaronder begrepen het toepassing geven aan hardheidsclausules in algemeen verbindende voorschriften die door de raad van de betreffende gemeente zijn vastgesteld.

 • 6.

  Het nemen van besluiten in individuele gevallen, die niet onder een beleidsregel vallen. Hieronder wordt niet begrepen het afwijken van beleid op basis van en binnen de kaders van een in het beleid opgenomen afwijkingsmogelijkheid.

 • 7.

  De bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen ten behoeve van een van de gemeenten zelf. Hieronder is, voor zover het de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo betreft, niet begrepen de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht betrekking hebbend op een uitweg of een houtopstand.

 • 8.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s.

 • 9.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op leden van het bestuur van een van de gemeenten.

 • 10.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om planschade of nadeelcompensatie voor een bedrag hoger dan € 25.000,- en/of wanneer in afwijking van het advies van de wettelijke adviseur wordt geadviseerd.

 • 11.

  Het vaststellen van de wijze van verdeling van subsidieplafonds.

 • 12.

  Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen voor besluiten.

 • 13.

  De bevoegdheid om te weigeren dat de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek elders binnen de gemeente ambtsbezigheden verricht.

 • 14.

  Het nemen van een beslissing op bezwaar, contrair aan het advies van de bezwaarcommissie of het advies van een secretaris van het team JZ in geval van ambtelijk horen en advies.

 • 15.

  Het nemen van een beslissing op bezwaar, waarbij het primaire besluit door het college of de burgemeester is genomen (niet in mandaat).

 • 16.

  Het nemen van een beslissing op bezwaar tegen een besluit van het college of de burgemeester van Bergen.

Privaatrecht

Contracten

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van PPS-constructies, convenanten, intentieverklaringen, en bestuursovereenkomsten.

 • 2.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren of omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • c.

   de raad ter zake om informatie heeft gevraagd.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang hoger dan € 10.000,--, niet zijnde vorderingen in het kader van belastingheffing of een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

 • 2.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen, legaten en schenkingen..

 • 3.

  Het besluit tot het doen van een schenking.

 • 4.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • 5.

  Het afgeven van borgstellingen en garanties.

 • 6.

  Het nemen van besluiten over het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt met een looptijd van een jaar of langer.

 • 7.

  Het nemen van besluiten over het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.

 • 8.

  Het nemen van besluiten over het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.

Volmacht

 • 1.

  Het ondertekenen van overeenkomsten met een ander bestuursorgaan, waarbij de wederpartij wordt vertegenwoordigd door een bestuurder, kan worden gedaan door een wethouder.

 • 2.

  Het ondertekenen van overeenkomsten, alsmede het verrichten van rechtshandelingen om tot uitvoering van de overeenkomst te komen, kan gedaan worden door de wethouder binnen wiens portefeuille de aangelegenheid valt.

B. Overige aangelegenheden

Het benoemen van personen

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeenten in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

 • 3.

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet.

 • 4.

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

Deelneming in rechtspersonen

Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

Civiele en strafrechtelijke procedures

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van civiele procedures.

 • 2.

  Het besluit hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens een van de gemeenten of gemeentebesturen in civiele procedures.

 • 3.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, niet zijnde arbitrage of het voorleggen van geschillen aan scheidslieden voor zover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 4.

  Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

Bijlage 2 Bevoegdheden voorbehouden aan programmamanagers/domeinmanagers

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Privaatrecht

Aanbestedingen

 • 1.

  Het nemen van een besluit tot het volgen van een Nationaal openbare of Europese aanbestedingsprocedure.

 • 2.

  Het afwijken van het aanbestedingsbeleid op basis van en binnen de kaders van de in het beleid opgenomen afwijkingsmogelijkheid.

Contracten

 • 1.

  Het aangaan van overeenkomsten voor een levering of dienst met een totale waarde groter dan het drempelbedrag voor Europees aanbesteden.

 • 2.

  Het aangaan van overeenkomsten voor een werk met een totale waarde van of groter dan € 1.250.000,-.

 • 3.

  Het opleggen van kortingen en boetes aan opdrachtnemers voor zover deze voortvloeien uit de bepalingen van het contract.

 • 4.

  Aan de programmamanager/domeinmanager blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het aangaan van verzekeringsovereenkomsten voor de gemeente.

Bijlage 3 Bevoegdheden voorbehouden aan teammanagers of een andere specifiek genoemde functie

De teammanager

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

Algemeen

Het nemen van een aanwijzingsbesluit tot toezichthouder.

Publiekszaken

Ermee instemmen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek elders binnen de gemeenten ambtsbezigheden verrichten.

Subsidies

Het nemen van besluiten tot het aanvragen van subsidie ten behoeve van de gemeente.

Bezwaar en beroep

 • 1.

  De bevoegdheid om een verweerschrift of een andere productie in te dienen bij een gerechtelijke instantie die het bestuursrechtelijke (hoger) beroep behandelt.

 • 2.

  De bevoegdheid om bezwaar of (hoger) beroep aan te tekenen of een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen namens het college of de burgemeester.

Privaatrecht

Aanbestedingen

 • 1.

  Het nemen van een besluit tot uitsluiten van een inschrijver ter zake van een aanbestedingsprocedure.

 • 2.

  Het nemen van een besluit tot het volgen van een Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor een levering of dienst bij een totale waarde tussen € 30.000,- en het drempelbedrag voor Europees aanbesteden.

 • 3.

  Het nemen van een besluit tot het volgen van een Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor een werk met een totale waarde tussen € 100.000,- en € 1.250.000,- (exclusief omzetbelasting).

 • 4.

  Het niet gunnen van een opdracht na een aanbesteding.

 • 5.

  De bevoegdheid tot het nemen van uitvoeringsbesluiten tijdens een Europese, Nationaal openbare en Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.

Contracten

 • 1.

  Het aangaan van een overeenkomst:

  • a.

   voor een dienst of levering waarbij de totale waarde van de opdracht ligt tussen € 30.000,- en het drempelbedrag voor Europees aanbesteden (exclusief omzetbelasting);

  • b.

   voor een werk waarbij de totale waarde van de opdracht voor dit werk ligt tussen € 100.000,- en € 1.250.000,- (exclusief omzetbelasting).

 • 2.

  Het verwerven dan wel anderszins verkrijgen of in gebruik nemen van onroerende zaken.

 • 3.

  Het vervreemden van onroerende zaken, alsmede het verhuren, in gebruik geven, verpachten, in economisch eigendom overdragen en het vestigen van beperkte zakelijke rechten, dan wel het wijzigen, verlengen, opzeggen of anderszins beëindigen van de betreffende rechten.

De onder 2 en 3 genoemde bevoegdheden gelden slechts indien:

 • I.

  De transactie geschiedt binnen de door het daartoe bevoegde orgaan van de gemeente vastgestelde verwervings-, financiële en beleidskaders voor de aangelegenheid ten behoeve waarvan de transactie geschiedt, tot een bedrag dat daartoe in de begroting of grondexploitatie van de gemeente is opgenomen, of

 • II.

  De essentialia en financiële aspecten bestuurlijk zijn vastgelegd, geaccordeerd dan wel begrensd bij afzonderlijke besluitvorming door het daartoe bevoegde orgaan van de gemeente.

Volmacht

De bevoegdheid tot het ondertekenen van notariële akten en het verlenen van volmacht aan anderen dan medewerkers, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van deze regeling.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  De bevoegdheid tot het nemen van besluiten ten aanzien van het ontzeggen van de toegang tot gebouwen die in eigendom of gebruik zijn bij de gemeente, met uitzondering van schoolgebouwen.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang lager dan € 10.000,-, niet zijnde de vorderingen in het kader van belastingheffing of een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding, voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden overgedragen.

Andere specifiek genoemde functie

 • 1.

  Aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming is voorbehouden het doen van meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming).

 • 2.

  Aan de klachtbehandelaar, genoemd in de Interne klachtenregeling van de gemeente, is voorbehouden het behandelen van klachten.

 • 3.

  Aan de ambtenaar die op grond van artikel 16 Leerplichtwet 1969 is aangewezen, is voorbehouden het nemen van besluiten op grond van de artikelen 3a, 3b en 15 van de Leerplichtwet 1969.