Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent vrouwenorganisaties (Beleidsregel vrouwenorganisaties)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent vrouwenorganisaties (Beleidsregel vrouwenorganisaties)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 24 juli 2012 beschikbaar via de Gemeentepagina.]

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

Besluit:

Vast te stellen beleidsregel vrouwenorganisaties

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond.

Meedoen naar vermogen, welzijnsvisie gemeente Roermond.

Doelstelling.

Het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op leer-, ontplooiing- en bewustwordingsprocessen van

vrouwen en in het bijzonder van vrouwen waarvan kan worden gesteld dat zij een achterstand hebben in de samenleving.

Soort subsidie

Waarderingssubsidie.

Subsidiegrondslag

Basisbedrag: € 438,- per organisatie.

Bedrag per lid: 50% van de contributie per lid woonachtig in de gemeente Roermond tot een maximum

subsidie van € 4,11 per contribuerend lid per jaar.

Het totale subsidiebedrag per jaar per organisatie is maximaal € 3.403,-.

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2012 worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college een bijdrage leveren aan leer- en ontplooiing- en bewustwordingsprocessen van vrouwen waarvan gesteld kan worden dat zij een achterstand hebben in de samenleving.

 • 2.

  Belangenbehartiging, ontmoeting en het organiseren van activiteiten, die bijdragen aan deze ontplooiing en bewustwordingsprocessen van vrouwen in de Roermondse samenleving.

 • 3.

  Verenigingen hebben een minimum aantal van 20 in Roermond woonachtige leden.

 • 4.

  De organisatie dient een ledenlijst aan te leveren met vermelding van NAW-gegevens en geboortedata.

 • 5.

  Stichtingen organiseren activiteiten waaraan door minimaal 20 in Roermond woonachtige personen wordt deelgenomen.

Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria.

 • 2.

  Subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen

 • 3.

  zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 4.

  het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel Vrouwenorganisaties’ is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 juli 2012

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers