Uitvoeringsregel Evenementen gemeente Westerveld

Geldend van 22-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2019

Intitulé

Uitvoeringsregel Evenementen gemeente Westerveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Westerveld 2018.

Besluit vast te stellen de uitvoeringsregel Evenementen gemeente Westerveld.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze uitvoeringsregel wordt verstaan onder:

1. ASV: Algemene Subsidie Verordening gemeente Westerveld 2018;

2. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

3. Evenement: een openbare, voor iedereen toegankelijke vertoning of gebeurtenis van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd, gericht op een relatief groot publiek (meer dan 500 deelnemers of bezoekers) met een eenmalig of jaarlijks terugkerend karakter;

4. Subsidieronde: een periode waarin middelen beschikbaar zijn en initiatiefnemers voor een bepaalde datum aanvragen in kunnen dienen.

Artikel 2. Maatschappelijke effecten

We willen uitstralen en waarmaken dat iedereen ertoe doet, gehoord wordt en bijdraagt aan onze samenleving. Samen met de inwoners willen we zorgen voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving. Waar vrijheid ten koste gaat van veiligheid of gezondheid, willen we grenzen stellen. Maar bovenal willen we in hechte samenwerking en dialoog met bewoners en bedrijven zorgen voor een gemeente waar iedereen prettig woont en onderneemt en zich graag wil vestigen.

Artikel 3. Evenementen: akkoorden, visies en beleidsdoelen

Evenementen die de gemeente Westerveld subsidieert:

1. Dragen bij aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, economie, toerisme, leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) en ontwikkeling van de gemeente Westerveld;

2. Stimuleren en versterken de onderlinge samenwerking en participatie van inwoners en (lokale) organisaties;

3. Zijn toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. Dat kan als bezoeker, deelnemer of medewerker;

4. Zijn toegankelijk en bruikbaar voor mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Artikel 4. Criteria en beoordeling evenement

Evenementen moeten voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

1. Het evenement draagt bij aan de uitgangspunten uit artikel 2 en 3;

2. Het evenement vindt plaats in de gemeente Westerveld;

3. Het evenement draagt bij aan de lokale economie, recreatie, toerisme en gezonde leefstijl;

4. Het evenement is gericht op de cultuur, recreatie, toerisme en gezonde leefstijl en/of een combinatie hiervan;

5. Stimuleren van jongeren en hen betrekken bij evenementen;

6. Hebben draagvlak bij betrokkenen, doelgroep en omwonenden;

7. Minimaal 2/3e van de totale kosten moet afkomstig zijn uit andere bronnen dan de gemeente (cofinanciering);

8. Er is een in verhouding staande begroting;

9. Vergunning: Er is sprake van een verleende evenementenvergunning/ontheffing voor zover noodzakelijk. Wanneer deze wel noodzakelijk is en niet is verleend, dan wordt de subsidie nog niet toegekend.

Artikel 5. Subsidieplafond

1. Indien de raad een subsidieplafond heeft vastgesteld, is een begrotingsvoorbehoud van toepassing;

2. Het subsidieplafond is gelijk aan het in het jaarlijkse subsidieprogramma en het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag;

3. Het bedrag van het subsidieplafond wordt evenredig verdeeld over drie subsidierondes;

4. Aanvragen worden per subsidieronde in een gebundeld besluit behandeld door het college.

Artikel 6. Hoogte en verdeling subsidie

1. De hoogte van de toe te kennen subsidie is 1/3e van de totale kosten van het evenement met een maximum van € 5000;

2. Indien het totaalbedrag van positief beoordeelde evenementen in een subsidieronde het beschikbare bedrag overtreft, wordt er naar rato toegekend;

3. Een subsidie kan voor een jaar worden aangevraagd. Een subsidie kan ook voor meerdere jaren worden aangevraagd. Bij subsidieverlening over meerdere jaren, wordt de hoogte van de subsidie jaarlijks afgebouwd (eerste jaar 100%, tweede jaar 50%, derde jaar 25%).

Artikel 7. Eisen aan aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door één aanvrager per evenement. Wanneer bij een evenement meerdere partijen deelnemen, dan kunnen deze partijen niet afzonderlijk van elkaar een subsidie aanvragen voor het evenement.

Artikel 8. Eisen aan de subsidieaanvraag, aanvrager en aanvraagtermijn

Aan de subsidieaanvraag worden de volgende eisen gesteld:

1. Bevat de contactgegevens, plan van aanpak, tijdsplan en begroting;

2. Wanneer een evenement eerder heeft plaatsgevonden dan moet ook de jaarrekening en eindafrekening worden toegevoegd;

3. Beschrijft op welke wijze het initiatief bijdraagt aan de uitgangspunten uit artikel 2, 3 en 4;

4. Beschrijft de doelen, methoden en resultaten;

5. De sluitingsdata voor het indienen van initiatieven per subsidieronde zijn: 1 januari, 1 april en 1 september;

6. Culturele evenementen met een bijdrage tot € 1500 kunnen een aanvraag doen bij Stichting Cultuurfonds Westerveld.

Artikel 9. Aanvullende voorwaarden subsidieverlening

Aanvullende voorwaarden aan subsidieverlening zijn:

1. Afstemming: de toekenning van een gemeentelijke bijdrage komt tot stand in een overlegtraject met de aanvrager;

2. Bij essentiële veranderingen in het project wordt de gemeente geïnformeerd;

3. Alle betrokkenen bij het evenement worden geïnformeerd door de aanvrager;

4. Er zijn geen bezwaren die realisatie van een evenement in de weg staan;

5. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement;

6. Vrij van obstakels: de aanvrager moet aantonen dat zij alle benodigde vergunningen heeft/kan verkrijgen (ook van andere overheden), de financiering compleet rond heeft en voldoet aan alle aanvullende andere voorwaarden die andere overheden of instanties mogelijk kunnen stellen;

7. Het toegekende subsidiebedrag zal teruggevorderd worden bij evenementen die niet doorgaan, waarvoor geen vergunning is verleend of waarvan het verleende bedrag niet is benut of niet is benut voor het doel waarvoor het is verleend;

8. Activiteiten worden gemeld op www.nationaleparkvandrenthe.nl.

Artikel 10. Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

1. Subsidievaststelling vindt plaats volgens de geldende regels van de ASV;

2. De aanvrager moet rekening houden met de bepaalde termijnen die gelden voor het verlenen van een vergunning. Hier kan niet op worden afgeweken.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van artikelen van deze uitvoeringsregel.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregel treedt in werking op 1 mei 2019 en is een nadere uitwerking van de ASV.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld op 14 mei 2019.