Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent subsidiëring in het kader van duurzaam bouwen (Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2019)

Geldend van 20-06-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent subsidiëring in het kader van duurzaam bouwen (Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2019)

De raad van de gemeente Noord-Beveland;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2019

Gelet op

artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

en de Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2016;

Besluit:

vast te stellen het algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland, houdende regels omtrent subsidiëring in het kader van duurzaam bouwen, citeertitel Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  de subsidieregeling: de “Subsidieregeling Duurzaam Bouwen 2019 gemeente Noord-Beveland”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 2019;

 • 2.

  dubbel glas: Isolatieglas bestaande uit twee lagen (blank) glas met daartussen een spouw, die doorgaans met lucht of argon is gevuld. Om de isolatiewaarde van glas te vergroten, kan het worden gecoat of van een folie worden voorzien. Ook bestaat er warmteabsorberend glas (dit is gekleurd: grijs/groen/brons). Gekleurd, gecoat of gefolied glas is meer milieubelastend dan blank glas;

 • 3.

  drielaagsglas: Isolatieglas bestaande uit drie lagen (blank) glas met daartussen twee spouwen, doorgaans met krypton spouwvulling, HR++ beglazing met een U glas < 0,9 [W/m2K];

 • 4.

  opvang en hergebruik van regenwater: opvang van het regenwater, in een ondergronds reservoir en hergebruik van het water voor spoeling van toiletten en voor gebruik in de tuin;

 • 5.

  R-waarde: het warmte-isolerende vermogen van een materiaallaag wordt aangegeven met R-waarde, vaak gebruikt als isolerende waarde van muren, vloeren en daken (m2K/W). De R is de warmteweerstand van een materiaallaag. Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van een constructie zoals bijvoorbeeld een spouwmuur, combinatievloer e.d;

 • 6.

  u glas: de warmtedoorgangscoëfficient van een raam wordt uitgedrukt in U raam [W/m2K]. U=1/Rc. U raam is opgebouwd uit U glas en U kozijn en wordt bepaald door de combinatie van glastype en kozijntype. Hoe lager de U- waarde, des te minder energieverliezen;

 • 7.

  zonneboiler: een installatie die zonne-energie voor de productie van warm water gebruikt. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte die via een apart leidingcircuit met transportvloeistof het watervolume in een opslagvat verwarmt. Dit warm water kan gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik of voor vloer- of wandverwarming;

 • 8.

  zonnecellen: fotovoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in electriciteit. Een zonnecel bestaat uit een dun plaatje halfgeleidend materiaal dat goed geleidt als er licht op valt. De zonnecellen worden onderling verbonden en vormen een fotovoltaïsche module. Modules worden op hun beurt geschakeld (in serie of parallel) en aan batterijen of via omvormers aan het stroomnet gekoppeld;

 • 9.

  zonne-energie: een systeem dat de zonne-energie benut voor warmwatervoorziening, verwarming of elektriciteit;

 • 10.

  na-isolatie: het aanbrengen van isolerende materialen tegen, tussen, onder of op bouwkundige scheidingsconstructies, zoals bijvoorbeeld gevels en vloeren, bij bestaande woningen wanneer deze bouwkundige scheidingsconstructies niet of te weinig zijn voorzien van isolerende materialen;

 • 11.

  warmtepomp: Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater;

 • 12.

  maatwerkadvies: een advies op maat voor de betreffende woning omtrent welke maatregelen energiebesparing opleveren, het comfort verhogen en het binnenklimaat verbeteren. Ook het opwekken van duurzame energie valt hieronder. In het advies staan verder de kosten en de terugverdientijd;

 • 13.

  deskundige voor maatwerkadvies: onafhankelijke deskundige die niet werkt voor een leverancier of isolatiebedrijf en geen energiebesparende maatregelen verkoopt;

 • 14.

  sedumdak: plat of hellend dak met begroeiing. De begroeiing kan bestaan uit vetplanten zoals vetkruid (sedum), kruiden, mos en/of gras (extensieve begroeiing). Ook struiken en bomen zijn bij bepaalde constructies mogelijk (intensieve begroeiing).

Artikel 2. Toepassingsgebied

De subsidieregeling geldt voor bestaande en nieuwe woningen, beiden bestemd en gebruikt voor permanente bewoning en/of recreatieve bewoning en/of deeltijd bewoning.

Artikel 3. Doel en uitgangspunt

 • 1. Doel van de subsidieregeling is door middel van subsidiëring duurzaam bouwen, duurzaam energieverbruik en energiebesparing in de gemeente te bevorderen.

 • 2. Aanvragen in het kader van deze subsidieregeling worden beschouwd als bijzonder geval als genoemd in de Subsidieverordening Noord-Beveland 2016. Alleen natuurlijke personen kunnen een beroep kunnen doen op de subsidieregeling.

 • 3. Iedere natuurlijke persoon komt in aanmerking voor deze subsidieregeling, ongeacht inkomenshoogte of vermogen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in deze regeling.

 • 4. De subsidieregeling is zodanig opgesteld dat de aanvrager weinig gegevens heeft te overleggen, deze overzichtelijk zijn en eenvoudig te controleren.

Artikel 4. Geldelijke middelen

 • 1. Subsidies worden toegekend uit het Fonds Stedelijke Vernieuwing.

Artikel 5. Subsidiabele maatregelen en maximale bijdragen bestaande bouw

1.

Vervangen enkel glas door dubbel glas en dubbelglas met coating of vulling per m2 

€ 40,00

2.

Drielaagsglas per m2

€ 50,00

3.

Na-isolatie:

 

(gevel- of dakisolatie) per m2 

€ 10,00

 

per strekkende meter leiding

€ 1,50

 

vloerisolatie per m2

€ 10,00

 

Kruipruimte-isolatie per m2 

€ 5,00

4.

Zonneboiler, per systeem 33 % van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

5.

Zonnecellen, per systeem 33 % van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

6.

(Hybride) warmtepomp, per systeem 33 % van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

7.

Opstellen maatwerkadvies omtrent het treffen van duurzame maatregelen bij een woning, uitgevoerd door een deskundige, 50% van de advieskosten met een maximum van

€ 175,00

Artikel 6. Subsidiabele maatregelen algemeen

1.

Opvang en hergebruik van regenwater, per systeem 33 % van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

2.

Het aanbrengen van een sedumdak per m2 

€ 25

Artikel 7 Subsidievoorwaarden

 • 1. Er dient een berekening van de subsidiabele kosten te worden overlegd.

 • 2. Gebruikmaking van andere subsidiebronnen is mogelijk en beïnvloedt niet de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

 • 3. Voor zonneboilers en –cellen dient een kwaliteitsverklaring van de leverancier overgelegd te worden waarop de capaciteit van het betreffende systeem vermeld wordt.

 • 4. Voor warmtepompen dient een kwaliteitsverklaring van de leverancier overgelegd te worden waarop de capaciteit van het betreffende systeem vermeld wordt.

 • 5. Voor het maatwerkadvies dient de offerte van de deskundige te worden overlegd.

 • 6. Voor eenzelfde maatregel is er per woning slechts één keer subsidie mogelijk.

 • 7. Per woning is er slechts één keer per jaar subsidie mogelijk, voor een totaalbedrag van maximaal € 1.000.

Artikel 8 Aanvraag, toekenning en uitbetaling

 • 1. De subsidie moet worden aangevraagd via het door de gemeente te verstrekken formulier “Subsidieregeling Duurzaam Bouwen gemeente Noord-Beveland”.

 • 2. De subsidie moet worden aangevraagd voordat er met de werkzaamheden is aangevangen.

 • 3. De aanvraag bestaat behalve het ingevulde formulier uit de volgende bescheiden:

  • a.

   foto’s van de betreffende woning, indien bestaande bouw;

  • b.

   een omschrijving met documentatie van de installatie opvang en hergebruik van regenwater en het toe te passen zonne-energiesysteem of de warmtepomp (indien van toepassing);

  • c.

   in het geval na-isolatie of extra isolatie wordt aangebracht: opgave van toe te passen materialen;

  • d.

   of in geval van maatwerkadvies: een offerte van de deskundige.

 • 4. Een beslissing op de aanvraag zal genomen worden binnen 4 weken nadat de aanvraag is ingediend en compleet is.

 • 5. Er mag geen aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden, voordat er een beslissing op de aanvraag is genomen.

 • 6. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen deze gereedgemeld te worden op een door de gemeente te verstrekken gereedmeldingsformulier, waarbij tevens de aanschafbewijzen met daarop aangegeven de bijbehorende kosten dienen te worden overlegd. In het geval van na-isolatie en het aanbrengen van extra isolatie dient tevens de start van de werkzaamheden gemeld te worden in verband met controle van de maatregelen voordat definitief afgewerkt wordt.

 • 7. Een beslissing over de uitbetaling zal genomen worden binnen 4 weken na de gereedmelding.

 • 8. Wanneer er voor de uit te voeren werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is en deze niet is aangevraagd en/of niet kan worden vergund, vervalt de aanspraak op subsidie.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1. Aanvragen die zijn binnengekomen voor inwerkingtreding van deze regeling, worden afgehandeld volgens de Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017.

 • 2. Gereedmeldingen die binnen komen na inwerkingtreding van deze regeling, maar die behoren bij voorlopige toekenningen van voor inwerkingtreding van deze regeling, worden afgehandeld volgens de Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 11 Evaluatie

Halfjaarlijks na inwerkingtreding van deze regeling zal een financiële evaluatie plaatsvinden. Binnen 2 jaar na inwerkingtreding van deze regeling zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van deze regeling.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan aangehaald worden als “Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2019”.

 • 2. De Subsidieregeling Duurzaam Bouwen 2017 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland in haar openbare vergadering op 29 mei 2019.

De Griffier,

C.H. Poortvliet

De voorzitter,

A.M. Demmers-van der Geest