Subsidieverordening ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Doe het zelf regeling’

Geldend van 13-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2019

Intitulé

Subsidieverordening ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Doe het zelf regeling’

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten 26 maart 2019;

Gelet op de behandeling in de commissie Grondgebied van 16 mei 2019;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het landelijke asbestdakenverbod waarvan de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2025;

Overwegende dat:

- Versnelling van de sanering van de asbestdaken in de gemeente wenselijk is;

- Het aanbeveling verdient regels te stellen wat betreft het subsidiëren van het saneren van asbesthoudende daken in de gemeente.

Besluit: vast te stellen de Subsidieverordening Asbestdakensanering Rijssen-Holten Doe het zelf regeling, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Aangevraagd te subsidiëren gewicht: het gewicht van het door aanvrager naar een erkende verwerker afgevoerde asbesthoudende dakafval en zoals dit door aanvrager is vermeld op het aanvraagformulier in kilogrammen.

 • b.

  Aanvrager: de eigenaar die de subsidie aanvraagt. Bij twee of meer eigenaren gelden uitsluitend alle eigenaren gezamenlijk als aanvrager. Onder aanvrager wordt ook verstaan een natuurlijk persoon die via een notariële of rechterlijke machtiging bevoegd is de eigenaar in de aanvraag te vertegenwoordigen.

 • c.

  Eigenaar: eigenaar als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek van het te saneren pand of object met een asbesthoudend dak, en bovendien een natuurlijk persoon; met de eigenaar wordt gelijk gesteld een daartoe gemachtigd persoon namens een vereniging van eigenaren van een te saneren pand.

 • d.

  Asbestdakenverbod: de voorgenomen Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) zoals gepubliceerd in ‘sGravenhage in 2017 met kenmerk kst-34675-2, te publiceren (eventueel met aanpassingen) per Koninklijk Besluit in het Staatsblad.

 • e.

  Asbestdaksanering: volledige verwijdering van de asbesthoudende dakbedekking die valt onder het Asbestdakenverbod van een pand of object, en de aansluitende afvoer en verwijdering die in totaliteit plaatsvindt conform de bepalingen in artikel 4 lid 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de toestemmingsbrief.

 • f.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten.

 • g.

  Kadastraal register: de Basisregistratie Kadaster als bedoeld in de Kadasterwet.

 • h.

  Pand: een woning, schuur, en/of andere opstallen met een asbesthoudend dak dichtbij een woning,liggend op hetzelfde kadastrale perceel als de woning van de eigenaar, in eigendom bij aanvrager, opgenomen in de basisadministratie van adressen en gebouwen en/of de basisregistratie grootschalige topografie, en gelegen in de gemeente Rijssen-Holten, en waarvan het dak bovendien als asbestverdacht is aangemerkt op de asbestdaken-inventarisatiekaart die is te vinden op https://www.rijssen-holten.asbestdakenkaart.nl.

 • i.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten.

 • j.

  Subsidie: een netto totaalbedrag dat ineens wordt toegekend en dient als een bijdrage in de kosten van aanvrager voor een uitgevoerde asbestdaksanering, gebaseerd op het toegekend te subsidiëren dakoppervlak, het daarbij behorende rekengewicht of het stortgewicht.

 • k.

  Rekengewicht: berekend gewicht op basis van het toegekend te subsidiëren dakoppervlak in kilogrammen, waarbij 1 m2 dakoppervlak voor 15 kilogrammen meetelt.

 • l.

  Sloopmelding: een sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit.

 • m.

  Startdatum: de datum waarop de werkzaamheden starten zoals door aanvrager is gemeld aan de gemeente in reactie op het toestemmingsformulier. Onder de gemeente kan tevens worden verstaan de ODT (Omgevingsdienst Twente) als deze is vermeld in de toestemmingsbrief als loket voor de melding van de start van de werkzaamheden.

 • n.

  Toegekend te subsidiëren dakoppervlak: het oppervlak in m2 van het gesaneerde asbesthoudende dak van het pand zoals dit is geregistreerd. Dit kan het college laten gelden als basis voor de toe te kennen subsidie via het rekengewicht. Het dakoppervlak wordt naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

 • o.

  Toestemmingsbrief: brief namens het college in reactie op de door aanvrager gedane sloopmelding, met als vermeld onderwerp “aanvaarding sloopmelding” en een referentienummer, waarin onder voorwaarden toestemming is verleend voor het uitvoeren van de asbestdaksanering, waarvoor via deze verordening door aanvrager subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2. Doelstelling

Deze verordening heeft als doel asbestdaksanering op verantwoorde wijze door particuliere woningbezitters met een klein asbesthoudend golfplaten dak, te bevorderen en te versnellen met behulp van subsidie.

Artikel 3. Bevoegdheid

 • 1. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening en is bevoegd rekening houdend met het bepaalde in deze verordening, gemeentelijke subsidies (geheel of gedeeltelijk) te verlenen, te weigeren en (geheel of gedeeltelijk) in te trekken, en voor de uitvoering met partijen overeenkomsten aan te gaan en/of convenanten te sluiten.

 • 2. De bevoegdheid om een verleende subsidie in te trekken zal alleen worden gebruikt als achteraf na de subsidieverlening blijkt, dat door aanvrager onjuiste gegevens zijn verstrekt.

 • 3. De bevoegdheid om een aangevraagde subsidie gedeeltelijk te verlenen, zal alleen worden gebruikt als tijdens de behandeling van de subsidieaanvraag blijkt, dat sprake is van een verschil tussen het aangevraagde te subsidiëren gewicht en het rekengewicht.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond van deze subsidieverordening is vastgesteld op € 15.000,- voor het jaar 2019.

 • 2. Het bedrag dat nog resteert van het subsidieplafond van 2019 kan ook in de jaren 2020 tot en met 2024 worden benut voor de honorering van aanvragen op basis van deze subsidieverordening.

 • 3. Alle aanvragen om een beschikking tot subsidietoekenning worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als het aanvraagformulier (zie bijlage) volledig is ingevuld, van de gevraagde bijlagen is voorzien en zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 4. Voor een aanvraag die wordt ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, geldt dat deze niet wordt gehonoreerd.

Artikel 5. Reikwijdte

 • 1. Deze subsidieverordening is slechts van toepassing op het uitvoeren van een asbestdaksanering, zoals gedefinieerd in artikel 1, of van saneringen waar een asbestdaksanering zoals gedefinieerd in artikel 1 deel van uitmaakt. Deze verordening is niet van toepassing op andere asbestsaneringen.

 • 2. Uitsluitend asbestdaksaneringen die zijn gestart op of na 1 januari 2019, vallen onder de reikwijdte van deze verordening.

 • 3. Deze subsidieverordening is niet van toepassing op asbestsaneringen die niet vallen onder artikel 4 lid 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Artikel 6. Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt.

Hoofdstuk 2. Hoogte, aanvragen, toekenning en betaling van subsidie.

Artikel 7. Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt een bijdrage per kilogrammen aangevraagd te subsidiëren gewicht dan wel per kilogrammen rekengewicht.

 • 2. Het College is gerechtigd af te wijken van het aangevraagde te subsidiëren gewicht en een subsidie slechts gedeeltelijk toe te kennen op basis van het kilogrammen rekengewicht of zelfs geheel niet toe te kennen, als het rekengewicht lager is dan het aangevraagde te subsidiëren gewicht. Aanvrager gaat hier op voorhand mee akkoord.

 • 3. Het toegekende subsidiebedrag bedraagt €22,50 per 100 kilogrammen afgegeven asbesthoudend afval (niveau 2019), of een lager bedrag als de daadwerkelijk door aanvrager betaalde stortkosten lager zijn.

 • 4. Dit bedrag per 100 kilogrammen kan met ingang van het kalenderjaar 2020 door het college worden aangepast, als door wettelijke wijzigingen sprake is van verhoging van de afvalstoffenbelasting of BTW.

Artikel 8. Aanvraag beschikking subsidietoekenning

 • 1. De aanvraag voor een beschikking tot subsidietoekenning wordt uiterlijk 2 maanden na uitvoering van de saneringswerkzaamheden en/of na de datum van bekendmaking zoals genoemd in artikel 13, ingediend op een door het college vastgesteld formulier (zie bijlage), mits dit volledig is ingevuld en is voorzien van de gevraagde documenten. Burgemeester en wethouders vermelden op of bij het aanvraagformulier welke gegevens en documenten de aanvrager moet verstrekken met het oog op de beoordeling van de aanvraag. Het vastgestelde formulier wordt ter beschikking gesteld op www.rijssen-holten.nl.

 • 2. De aanvraag moet daarnaast uiterlijk zijn ingediend op 31 december 2024.

 • 3. De wijze van indiening is aangegeven op het in lid 1 genoemde aanvraagformulier.

 • 4. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan deze termijn eenmaal maximaal zes weken uitstellen.

Artikel 9. Voorwaarden

Burgemeester en wethouders kennen de subsidie toe onder de voorwaarde dat:

 • 1. De asbestdaksanering geheel plaatsvindt op een wijze die overeenstemt met de bepalingen zoals opgenomen in de toestemmingsbrief en de eventueel daarin opgenomen verwijzingen naar hoe het asbest dakafval dient te worden verwijderd, verpakt en afgevoerd en beschermende voorzieningen dienen te worden aangebracht, en hoe dient te worden gehandeld in geval van breuk of schade;

 • 2. Het uitvoerend asbest-inzamelingsbedrijf waar het asbestafval is ingeleverd, ten tijde van de aanlevering niet is vermeld op de website van de Inspectie SZW met asbestovertredingen, zoals gepubliceerd op http://asbestovertredingen.inspectieszw.nl/overtredingen;

 • 3. De op het aanvraagformulier vermelde mee te sturen documenten en gegevens zijn ingediend.

Artikel 10. Weigeringsgronden

De subsidie wordt niet toegekend, wanneer:

 • 1. het subsidieplafond is bereikt;

 • 2. de startdatum van de asbestdaksanering lag voor 1 januari 2019;

 • 3. de afronding van de asbestdaksanering ligt na 31 december 2024;

 • 4. de aanvraag is ingediend na 31 december 2024;

 • 5. de eigenaar niet voldoet aan de definitie zoals opgenomen in artikel 1;

 • 6. het asbesthoudend vastgoed geen pand is zoals gedefinieerd in artikel 1;

 • 7. de daksanering niet is uitgevoerd op een wijze die overeenstemt met de bepalingen zoals opgenomen in de toestemmingsbrief en de eventueel daarin opgenomen verwijzingen naar hoe het asbest dakafval dient te worden verwijderd, verpakt en afgevoerd en beschermende voorzieningen dienen te worden aangebracht, en hoe dient te worden gehandeld in geval van breuk of schade;

 • 8. het uitvoerend asbest-inzamelingsbedrijf waar het asbestafval is ingeleverd ten tijde van de aanlevering was vermeld op de website van de Inspectie SZW met asbestovertredingen, zoals gepubliceerd op http://asbestovertredingen.inspectieszw.nl/overtredingen;

 • 9. achteraf blijkt, dat de gegevens ingevuld op het aanvraagformulier, niet naar waarheid zijn ingevuld.

Artikel 11. Uitbetaling van de toegekende subsidie

De subsidie wordt binnen 21 dagen na de toekenning zoals vermeld in artikel 8 lid 4, uitbetaald op een rekening van de aanvrager.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12. Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Asbestdakensanering Rijssen-Holten Doe het zelf regeling.

Artikel 13. In werkingtreding

Deze verordening is vastgesteld op 28 mei 2019 en treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

Artikel 14. Looptijd subsidieverordening

De subsidieverordening is geldig tot het moment dat het subsidieplafond voor, zoals vermeld in artikel 4 is bereikt, dan wel tot en met de datum van 31 december 2024. De verordening blijft van toepassing op aanvragen die zijn gedaan voordat de verordening vervalt.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Rijssen-Holten op 28 mei 2019

de griffier, de voorzitter,

G.H. Veerman, A.C. Hofland