Subsidieverordening ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’

Geldend van 13-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2019

Intitulé

Subsidieverordening ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’

De raad van de gemeente Rijssen-Holten:

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten 9 april 2019;

Gelet op de behandeling in de commissie Grondgebied van 16 mei 2019;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het landelijke asbestdakenverbod waarvan de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2025;

Overwegende dat:

- Versnelling van de sanering van de asbestdaken in de gemeente wenselijk is;

- het aanbeveling verdient regels te stellen wat betreft het subsidiëren van het saneren van asbesthoudende daken in de gemeente;

- via het stellen van Nadere Regels tijdens de looptijd van de verordening aangesloten kan worden bij ontwikkelingen en beleidsmatige wensen die zich voordoen.

Besluit: vast te stellen de Subsidieverordening Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Aangevraagd te subsidiëren dakoppervlak: het oppervlak in m2 van het gesaneerde asbesthoudende dak van het pand of object en zoals dit door aanvrager is vermeld op het aanvraagformulier. Bij de berekening van het totale aantal m2 door aanvrager moet het dakoppervlak naar beneden worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

 • b.

  Aanvrager: de eigenaar die de subsidie aanvraagt. Bij twee of meer eigenaren gelden uitsluitend alle eigenaren gezamenlijk als aanvrager. Onder aanvrager wordt ook verstaan een natuurlijk persoon die via een notariële of rechterlijke machtiging bevoegd is de eigenaar in de aanvraag te vertegenwoordigen.

 • c.

  Categorie: een groep panden of aanvragers met gemeenschappelijke kenmerken die verschilt van andere groep(en) panden of aanvragers, waarbij geldt dat de gehanteerde kenmerken door een overheid zijn geregistreerd.

 • d.

  Eigenaar: eigenaar als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek van het te saneren pand of object met een asbesthoudend dak, en bovendien een natuurlijk persoon; met de eigenaar wordt gelijk gesteld een daartoe gemachtigd persoon namens een vereniging van eigenaren van een te saneren pand of object, of een daartoe gemachtigd persoon namens een vereniging of stichting die eigenaar is van een te saneren pand of object, die tevens is geregistreerd als culturele, religieuze, welzijns- of sportinstelling in het Handelsregister.

 • e.

  Asbestdakenverbod: de voorgenomen Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) zoals gepubliceerd in ‘s Gravenhage in 2017 met kenmerk kst-34675-2, te publiceren (eventueel met aanpassingen) per Koninklijk Besluit in het Staatsblad.

 • f.

  Asbestdaksanering: volledige verwijdering van de asbesthoudende dakbedekking die valt onder het Asbestdakenverbod van een pand of object, en de aansluitende afvoer en verwijdering die in totaliteit plaatsvindt conform de bepalingen in het Procescertificaat Asbestverwijdering, als bedoeld in de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2016, 2016-0000197720, gepubliceerd in de Staatscourant 2016-64906. De volledige verwijdering moet worden onderbouwd door een gearchiveerde registratie in het LAVS dat in genoemde Regeling is vermeld.

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten.

 • h.

  Erkend asbestverwijderingsbedrijf: bedrijf dat beschikt over het Procescertificaat Asbestverwijdering, als bedoeld in de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2016, 2016-0000197720, gepubliceerd in de Staatscourant 2016-64906. De stichting Ascert houdt een openbaar register bij van deze bedrijven (zie https://www.ascert.nl).

 • i.

  Handelsregister: de Basisregistratie Handelsregister als bedoeld in de Handelsregisterwet.

 • j.

  Kadastraal register: de Basisregistratie Kadaster als bedoeld in de Kadasterwet.

 • k.

  LAVS: Landelijk Asbestvolgsysteem, zoals beschreven in de Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet, zoals gepubliceerd in 's Gravenhage in 2017 met kenmerk kst-34679, te publiceren (eventueel met aanpassingen) per Koninklijk Besluit in het Staatsblad .

 • l.

  Object: een woning, schuur, en/of andere opstallen met een asbesthoudend dak, , in eigendom bij de aanvrager, dat zich bevindt op een perceel dat is opgenomen in het kadastraal register en dat is gelegen in de gemeente Rijssen-Holten, en dat niet voldoet aan de definitie van een pand.

 • m.

  Pand: een woning, schuur, en/of andere opstallen met een asbesthoudend dak, in eigendom bij de aanvrager, opgenomen in de basisadministratie van adressen en gebouwen en/of de basisregistratie grootschalige topografie, en gelegen in de gemeente Rijssen-Holten, en waarvan het dak bovendien als asbestverdacht is aangemerkt op de asbestdaken-inventarisatiekaart die is te vinden op https://www.rijssen-holten.asbestdakenkaart.nl.

 • n.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten.

 • o.

  Subsidiabele eigenaar: aanvrager wiens aanvraag op grond van diens kenmerken en de in de Nadere Regels door het College geformuleerde criteria, in beginsel ontvankelijk is.

 • p.

  Subsidiabel pand of object: pand of object dat op grond van de ervan geregistreerde kenmerken en de in de Nadere Regels door het College geformuleerde criteria, in beginsel in aanmerking kan komen voor een ontvankelijke aanvraag.

 • q.

  Subsidie: een netto totaalbedrag dat ineens wordt toegekend en dient als een bijdrage in de kosten van aanvrager voor een uitgevoerde asbestdaksanering, gebaseerd op het toegekend te subsidiëren dakoppervlak.

 • r.

  Sloopmelding: Een sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit.

 • s.

  Startdatum: de datum waarop de werkzaamheden starten zoals door aanvrager of het erkend asbestverwijderingsbedrijf is gemeld via het LAVS.

 • t.

  Toegekend te subsidiëren dakoppervlak: het oppervlak in m2 van het gesaneerde asbesthoudende dak op basis waarvan de subsidie wordt berekend. Indien het aangevraagde te subsidiëren dakoppervlak verschilt van het dakoppervlak van het pand zoals dit is geregistreerd, kan het college het geregistreerde dakoppervlak van het pand laten gelden als het toegekend te subsidiëren dakoppervlak. Bij de berekening van het totale aantal m2 wordt het dakoppervlak naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Artikel 2. Doelstelling

Deze verordening heeft als doel asbestdaksanering door erkende asbestverwijderingsbedrijven in de gemeente Rijssen-Holten te bevorderen en te versnellen met behulp van subsidie, voor eventueel via Nadere Regels nader af te grenzen doelgroepen.

Door het stellen van Nadere Regels zoals opgenomen in artikel 3, kunnen eveneens aanvullende doelstellingen uit het gemeentelijk beleid worden nagestreefd, zoals op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en regionale economie.

Artikel 3. Bevoegdheid

 • 1. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening en is bevoegd rekening houdend met het bepaalde in deze verordening, gemeentelijke subsidies (geheel of gedeeltelijk) te verlenen, te weigeren en (geheel of gedeeltelijk) in te trekken, en voor de uitvoering Nadere Regels vast te stellen en met partijen overeenkomsten aan te gaan en/of convenanten te sluiten.

 • 2. Het college stelt bij Nadere Regels vast welke activiteiten, welke categorieën aanvragers en welke categorieën panden en objecten in aanmerking kunnen komen voor subsidie, evenals het bedrag per m2. Alleen subsidiabele panden of objecten van subsidiabele eigenaren komen voor subsidieverlening in aanmerking.

 • 3. De bevoegdheid om een verleende subsidie in te trekken wordt alleen gebruikt als achteraf na de subsidieverlening blijkt, dat door aanvrager onjuiste gegevens zijn verstrekt.

 • 4. De bevoegdheid om een aangevraagde subsidie gedeeltelijk te verlenen, wordt alleen gebruikt als tijdens de behandeling van de subsidieaanvraag blijkt, dat sprake is van een verschil tussen het aangevraagde te subsidiëren dakoppervlak en het toegekende te subsidiëren dakoppervlak, of als sprake is van de situatie genoemd in artikel 4 lid 6.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond van deze subsidieverordening is vastgesteld op € 85.000,- voor 2019.

 • 2. Het subsidieplafond van deze subsidieverordening wordt voor de jaren 2020 t/m 2024 jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad, als onderdeel van de jaarlijks vast te stellen begroting.

 • 3. Alle aanvragen om een beschikking tot subsidietoekenning worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als het aanvraagformulier (zie bijlage) volledig is ingevuld, van de gevraagde bijlagen is voorzien en zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 4. Voor een aanvraag die wordt ingediend in de jaren 2019 t/m 2023 nadat het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt geldt, voor de toepassing van deze verordening met uitzondering van artikel 8 eerste en tweede lid, als datum van ontvangst 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar.

 • 5. Voor een aanvraag die wordt ingediend nadat het subsidieplafond in een kalenderjaar is bereikt en voor het navolgende kalenderjaar een nihil subsidieplafond is vastgesteld, geldt dat deze niet wordt gehonoreerd.

 • 6. Voor een aanvraag die wordt ingediend voordat het subsidieplafond in een kalenderjaar is bereikt maar die ertoe zou leiden dat bij volledige toekenning het subsidieplafond voor dat jaar wordt overschreden, geldt dat deze slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd, tot het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt, als voor het navolgende kalenderjaar een nihil subsidieplafond is vastgesteld.

Artikel 5. Reikwijdte

 • 1. Deze subsidieverordening is slechts van toepassing op het uitvoeren van een asbestdaksanering, zoals gedefinieerd in artikel 1, of van saneringen waar een asbestdaksanering zoals gedefinieerd in artikel 1 deel van uitmaakt. Deze verordening is niet van toepassing op andere asbestsaneringen.

 • 2. Uitsluitend asbestdaksaneringen die zijn gestart op of na 1 januari 2019, vallen onder de reikwijdte van deze verordening.

 • 3. Deze subsidieverordening is niet van toepassing op asbestsaneringen zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Artikel 6. Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt.

Hoofdstuk 2. Hoogte, aanvragen, toekenning en betaling van subsidie.

Artikel 7. Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt een bijdrage per m2 toegekend te subsidiëren dakoppervlak, van subsidiabele panden en objecten van subsidiabele eigenaren.

 • 2. Het College is gerechtigd af te wijken van het aangevraagde te subsidiëren dakoppervlak indien dit afwijkt van het geregistreerde dakoppervlak van het pand of object. Aanvrager verklaart zich hier op voorhand mee akkoord.

 • 3. Het college stelt bij Nadere Regels vast welke activiteiten, welke categorieën panden en objecten en welke categorieën eigenaren in aanmerking kunnen komen voor subsidie, evenals het bedrag per m2 aan subsidie, waarbij het basisbedrag aan subsidie van € 2,50 per m2 gesaneerd dakoppervlak maximaal 50% verhoogd kan worden voor bepaalde categorieën subsidiabele eigenaren, subsidiabele panden of objecten.

Artikel 8. Aanvraag beschikking subsidietoekenning

 • 1. De aanvraag voor een beschikking tot subsidietoekenning wordt uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de saneringswerkzaamheden en/of na de datum van bekendmaking zoals genoemd in artikel 14, ingediend op een door het college vastgesteld formulier (zie bijlage), mits dit volledig is ingevuld en is voorzien van de gevraagde documenten. Burgemeester en wethouders vermelden op of bij het aanvraagformulier welke gegevens en documenten de aanvrager moet verstrekken met het oog op de beoordeling van de aanvraag. Het vastgestelde formulier wordt ter beschikking gesteld op www.rijssen-holten.nl.

 • 2. Naast het in lid 1 bedoelde aanvraagformulier bevat de aanvraag: een “De-Minimisverklaring” ingeval de aanvrager een onderneming is.

 • 3. De wijze van indiening is aangegeven op het in lid 1 genoemde aanvraagformulier.

 • 4. De aanvraag moet daarnaast uiterlijk zijn ingediend op 31 december 2024.

 • 5. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan deze termijn eenmaal maximaal zes weken uitstellen.

Artikel 9. Voorwaarden

Burgemeester en wethouders kennen de subsidie toe onder de voorwaarde dat:

 • 1. De asbestdaksanering geheel plaatsvindt door een erkend asbestverwijderingsbedrijf;

 • 2. de asbestdaksanering een pand of object betreft die behoort tot een categorie die als subsidiabele panden of objecten is aangemerkt in de door het College vast te stellen Nadere Regels;

 • 3. de asbestdaksanering een pand of object betreft waarvan de eigenaar behoort tot een categorie die als subsidiabele eigenaar is aangemerkt in de door het College vast te stellen Nadere Regels;

 • 4. de asbestdaksanering is uitgevoerd op een wijze waarvan door het College in de vast te stellen Nadere Regels is benoemd, dat deze voor een subsidiebijdrage in aanmerking komt;

 • 5. het uitvoerend asbest-inzamelingsbedrijf waar het asbestafval is ingeleverd, op het moment van aanlevering niet is vermeld op de website van de Inspectie SZW met asbestovertredingen, zoals gepubliceerd op http://asbestovertredingen.inspectieszw.nl/overtredingen;

 • 6. de op het aanvraagformulier vermelde mee te sturen documenten en gegevens zijn ingediend.

Artikel 10. Weigeringsgronden

De subsidie wordt niet toegekend, als:

 • 1. het subsidieplafond in een kalenderjaar is bereikt, en voor het navolgende kalenderjaar een nihil subsidieplafond is vastgesteld;

 • 2. de startdatum van de asbestdaksanering lag voor 1 januari 2019;

 • 3. de afronding van de asbestdaksanering ligt na 31 december 2024;

 • 4. de aanvraag is ingediend na 31 december 2024;

 • 5. de aanvrager niet behoort tot een aangewezen categorie subsidiabele eigenaren;

 • 6. het pand of object niet behoort tot een aangewezen categorie subsidiabele panden of objecten;

 • 7. de daksanering niet is uitgevoerd op een wijze waarvan door het College in de vast te stellen Nadere Regels is benoemd, dat deze voor een subsidiebijdrage in aanmerking komt;

 • 8. het erkend asbestverwijderingsbedrijfwas ten tijde van de sanering vermeld op de website van de Inspectie SZW met asbestovertredingen, zoals gepubliceerd op http://asbestovertredingen.inspectieszw.nl/overtredingen;

 • 9. achteraf blijkt, dat de gegevens ingevuld op het aanvraagformulier, niet naar waarheid zijn ingevuld.

Artikel 11. Uitbetaling van de toegekende subsidie

De subsidie wordt binnen 21 dagen na de toekenning, zoals vermeld in artikel 8 lid 4, uitbetaald op een rekening van de aanvrager.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bepalingen in artikel 1 lid o, artikel lid p en/of 8 lid 1 van deze verordening, als naar hun oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 13. Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkante meterbijdrage-regeling.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 15. Looptijd subsidieverordening

Deze subsidieverordening is geldig tot en met 31 december 2024. De verordening blijft van toepassing op aanvragen die zijn gedaan voordat de verordening vervalt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Rijssen-Holten op 28 mei 2019

de griffier, de voorzitter,

G.H. Veerman, A.C. Hofland