Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2014

Geldend van 10-08-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2014

Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,

overwegende:

 • -

  dat het noodzakelijk is een reglement Mandaat-, Machtiging- en Volmachtbesluiten op te stellen dat aansluit bij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving;

 • -

  gelet op Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen het navolgende Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2014.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b. ondertekeningmandaat: de bevoegdheid om voor een bestuursorgaan de door hem genomen besluiten te ondertekenen;

 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (volmachtverlener) verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • d. machtiging:de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

 • e. mandaatgever: het bestuursorgaan dat de bevoegdheid om namens hem te beslissen overdraagt;

 • f. gemandateerde: degene die het mandaat heeft ontvangen en indien van toepassing ook heeft aanvaard;

 • g. bestuursorgaan: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of de voorzitter van Holland Rijnland;

 • h. mandaatregister: Register Mandaat-, Machtiging- en Volmachtbesluiten van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Artikel 2 Mandaat

 • 1. Mandaat wordt verleend volgens het bij dit besluit behorende Mandaatregister met in achtneming van het bepaalde in dit besluit alsmede onder de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in het Mandaatregister;

 • 2. Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen;

 • 3. Het mandaat strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het specifieke takenpakket van de gemandateerde behoren.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1. De gemandateerde kan alleen ondermandaat verlenen indien dit uitdrukkelijk is bepaald in het bij dit besluit behorende Mandaatregister;

 • 2. Het ondermandaat strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het specifieke takenpakket van degene aan wie het ondermandaat is verleend behoren.

Artikel 4 Algemene regels en uitzonderingen

 • 1. De gemandateerde is niet bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in de bij dit Reglement behorende bijlage wanneer zich de volgende situaties voordoen:

  • a.

   de bevoegdheid betreft het vaststellen van verordeningen, regelingen of nadere regels;

  • b.

   advies is nodig van een ander organisatieonderdeel of van derden en dit advies en het eigen standpunt sluiten niet op elkaar aan dan wel leiden niet tot dezelfde conclusie;

  • c.

   het Dagelijks Bestuur, een lid van het Dagelijks Bestuur of de secretaris geeft te kennen het voorstel aan het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming te willen voorleggen;

  • d.

   het besluit impliceert een afwijking van beleidsregels, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • e.

   het besluit leidt tot overschrijding van budgetten of kredieten;

  • f.

   de gemandateerde heeft een persoonlijk belang bij het uitoefenen van de bevoegdheid.

 • 2. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3. De beslissing op bezwaarschriften is voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur, met uitzondering van de beslissing op bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening.

Artikel 5 Bij afwezigheid van de gemandateerde

Bij afwezigheid van de gemandateerde mogen de bevoegdheden worden uitgeoefend worden door diens plaatsvervanger.

Artikel 6 Informatieverstrekking

De gemandateerden stellen het bestuursorgaan onmiddellijk in kennis van krachtens (onder)mandaat genomen besluiten, waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming aan dit orgaan van belang is.

Artikel 7 Zelf uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid

De mandaatgever blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt, geeft hij hiervan tijdig kennis aan de gemandateerde.

Artikel 8 Wijze van ondertekening

De krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland,

namens deze,

………………………… (functie, handtekening en naam (onder)gemandateerde)

Artikel 9 Volmacht en machtiging

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 10 Wijzigingen

Wijzigingen in de verlening van mandaat, machtiging en volmacht van bevoegdheden die in de bij dit Reglement behorende bijlage worden opgenomen moeten zijn te herleiden tot een besluit, voorzien van datum en ondertekening.

Artikel 11 Citeertitel

Dit Reglement kan worden aangehaald als het Mandaatreglement Holland Rijnland 2014

Artikel 12 Intrekking oude regeling

 • 1. Ingetrokken worden het Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 1 juli 2009 alsmede het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingorgaan Holland Rijnland vastgesteld d.d. 18 juni 2009, laatstelijk gewijzigd op 15 januari 2011;

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid blijft artikel 2 van het Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 1 juli 2009 alsmede paragraaf 6 van het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 18 juni 2009, laatstelijk gewijzigd d.d. 15 december 2011, voor zover het betreft de mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 nog van kracht tot inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking op

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 november 2013

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

De secretaris,

N. v. Netten

De voorzitter,

H.J.J. Lenferink

Bijlage 1: Register mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter vanhet samenwerkingsorgaan HollandRijnland 2022

nr

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Bijzondere bepalingen

Mandaat, machtiging, volmacht

Ondermandaat

1

ALGEMEEN

 
 
 
 

1.1

Vertegenwoordigen van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur – als bestuursorgaan - in rechtsgedingen

Art. 21 lid 3 Gemeenschap­pelijke regeling (Gr)

machtiging van de voorzitter

secretaris-directeur

Mt-leden, strategisch adviseurs , jurist woonurgentiesen o.g.v. de Huisvestingsverordening Holland Rijnland aangewezen (gemeente)ambtenaren.

1.2

Vertegenwoordigen van het samenwerkingsorgaan

Holland Rijnland als rechtspersoon in rechtsgedingen

Art. 21 lid 3 Gr

machtiging van de voorzitter

secretaris-directeur

 

1.3

Het verrichten van handelingen tot bewaking van de uitvoering van rechtshandelingen, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle besluiten die hiermee verband houden.

Art. 21 lid 3 Gr

 • 1.

  mandaat (besluiten tot)

 • 2.

  volmacht voorzitter

secretaris-directeur

 

1.4

Beslissen omtrenthet indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep of het verzoeken om een voorlopige voorziening tegen besluiten van andere overheidsorganen.

Art. 160 Gemeente-wet (Gw)

In eerstvolgende DB- vergadering bekrachtigen

secretaris-directeur

 

1.5

Het indienen van een verweerschrift in het kader een procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht

 
 

secretaris-directeur

jurist woonurgenties (v.w.b. urgentieverzoeken)

1.6

Het indienen van zienswijzen

 
 

secretaris-directeur

 

1.7

Het ondertekenen van DB besluiten

Art. 21 lid 2 en Art. 25 lid 1 sub e Gr

ondertekeningsmandaat

Samen met voorzitter secretaris-directeur

 

1.8

Het ondertekenen van namens het DB uitgaande brieven

(niet zijnde besluiten ingevolge de Algemene wet bestuursrecht)

Art. 21 lid 2 en art. 25 lid 1 sub e Gr

ondertekeningsmandaat

secretaris-directeur (bijvoorbeeld aanstellingsbrieven)

 

1.9a

Besluiten tot het aangaan van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tot € 25.000 excl btw.

Art. 160 Gw

mandaat

Zi e ook budgethoudersregeling

en nr 1.24

budgethouder

subbudgethouder

1.9b

Het ondertekenen van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tot € 25.000 excl btw.

Art. 21 lid 3 Gr

volmacht (van de voorzitter)

Zie ook budgethoudersregeling

budgethouder

subbudgethouder

1.9c

Het effectueren van eventuele boetebedingen in contracten

Art.21 lid 3 Gr

secretaris-directeur

 
 

1.10a

Besluiten tot het aangaan van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tussen € 25.000en € 60.000 excl. BTW.

Art. 160 Gw

mandaat

Zi e ook budgethoudersregeling

en nr 1.24 

secretaris-directeur

Achtereenvolgens Concerncontroller/ manager Bedrijfsvoering, manager Uitvoering, manager Strategie en Beleid

1.10b

Het ondertekenen van contracten (aankoop van producten en diensten, huurcontracten etc.) tussen € 25.000en € 60.000 excl. BTW.

Art. 21 lid 3 Gr

volmacht (van de voorzitter)

Zie ook budgethoudersregeling

secretaris-directeur

Achtereenvolgens Concerncontroller /manager Bedrijfsvoering, manager Uitvoering, manager Strategie en Beleid

1.11a

Het besluiten tot het aangaan van contracten m.b.t. inhuur van personeel.

Art. 160 GW

mandaat

Zie ook budgethoudersregeling

secretaris-directeur

 

1.11b

Het ondertekenen van contracten m.b.t. inhuur van personeel.

Art. 21 lid 3 Gr

volmacht (van de voorzitter)

Zi e ook budgethouders-regeling

secretaris-directeur

 

1.12

Aanvragen van subsidies

 
 

secretaris-directeur

Mt-leden, programmamanagers, RMC-coördinator

1.13

Het verantwoorden van door Holland Rijnland ontvangen subsidies

 
 

Tot € 25.000,- excl. BTW secretaris-directeur en overige Mt-leden, programmamanagers

Tussen € 25.000,- en € 60.000,- excl. BTW secretaris-directeur

 

1.14

Sturen van bewijsvan ontvangst

 
 

secretaris-directeur

senior documentair informatieverzorger,

ondersteuning RBL

secretarieel medewerker urgentiecie.

1.15

Verschaffen van informatie van feitelijke aard en het verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers Bedrijfsvoering

1.16

Versturen van uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers Bedrijfsvoering, (senior) ambtelijk secretaris

1.17

Versturen van uitnodigingen voor

Portefeuillehoudersoverleggen

Art. 10 Verordening PHO

 

secretaris-directeur

(senior) ambtelijk secretaris

1.18

Versturen van uitnodigingen voor vergaderingen van het

AB en het DB

Art. 2 RvO

 

secretaris-directeur

(senior) ambtelijk secretaris

1.19

Doen van opgaven voor de statistiek

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers Bedrijfsvoering, medewerkers service-eenheid financiën Servicepunt71, concerncontroller/ manager bedrijfsvoering

1.20

Verstrekken van wettelijk vereiste gegevens

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs, medewerkers Bedrijfsvoering, medewerkers Service-eenheid Financiën Servicepunt71, concerncontroller/manager bedrijfsvoering

1.21

Waarmerken van afschriften

 
 

secretaris-directeur

 

1.22

Voeren van correspondentie inzake aansprakelijkstellingen c.q. in gebreke stellingen bij schadegevallen

 

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur van Servicepunt71

secretaris-directeur

achtereenvolgens de manager Strategie en Beleid, de manager SOZ Jeugdhulp (v.w.b. Jeugdhulp),de concerncontroller/manager bedrijfsvoering en de manager uitvoering

 

Aanbestedingswet

 
 
 
 

1.23

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden en het voeren van correspondentie met betrekking tot Europese aanbesteding

 
 

secretaris-directeur

Achtereenvolgens de manager SOZ Jeugdhulp (v.w.b. Jeugdhulp), de concerncontroller/manager bedrijfsvoering, de manager uitvoering, programmamanagers,

strategisch adviseurs

1.24

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden en het voeren van correspondentie met betrekking tot nationale openbare en niet- openbare aanbesteding, enkelvoudige en meervoudige onderhandse procedures

 

Zie ook budgethoudersregeling en nr 1.9a en nr 1.10a

Tot € 25.000,- budgethouder

Vanaf € 25.000,- secretaris-directeur

Achtereenvolgens de manager SOZ Jeugdhulp (v.w.b. Jeugdhulp) de manager Strategie en Beleid, de concerncontroller/manager bedrijfsvoering, de manager uitvoering

 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 

1.25

Het doorzenden van geschriften welke kennelijk bedoeld zijn voor een ander bestuursorgaan dan wel retourneren aan de afzender indien doorzending niet mogelijk is

art. 2:3 Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties v.w.b. WRV- en urgentiezaken

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs

1.26

Het stellenvan een termijn voor het uitbrengen van een advies

art. 3:6 Awb

 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs

1.27

Het ter beschikking stellen van gegevens aan een adviseur

art. 3:7 Awb

 

secretaris-directeur

mt-leden, programmamanagers, strategisch adviseurs

1.28

Het ter inzageleggen van een ontwerpbesluit in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

art. 3:11 Awb

 

secretaris-directeur

(senior) ambtelijk secretaris

1.29

Kennisgeving ter inzagelegging ontwerpbesluit in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

art. 3:12 Awb

 

secretaris-directeur

(senior) ambtelijk secretaris, communicatieadviseur

1.30

Toezending ontwerpbesluit aan belanghebbende in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

art. 3:13 Awb

 

secretaris-directeur

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

 

Bepalen dat ook anderen in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze naar voren te brengen

art. 3:15 Awb

 

secretaris-directeur

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.32

Zenden verslag van gedachtewisseling en mondelinge bedenkingen aan aanvrager, adviseurs en degenen die mondelinge bedenkingenhebben ingebracht

art. 3:15 Awb

 

secretaris-directeur

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.33

Bekendmaking van besluiten van AB en van DB

art. 3:42 lid 2, art. 3:43 en art. 3:44 Awb

 

secretaris-directeur

(senior) ambtelijk secretaris

1.34

Het verzoeken tot het aanvullen van een aanvraag en het stellenvan een termijn aan belanghebbende(n) tot aanvulling van een aanvraag

art. 4:5 Awb

 

secretaris-directeur

bestuursjuridisch medewerker, zijnde secretaris Urgentie­cie. (wat betreft urgentie aanvragen)

medewerker RBL

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.35

Besluiten tot nietin behandeling nemen onvolledige aanvraag

art. 4:5 Awb

 

secretaris-directeur

voorzitter Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker RBL

 

1.36

Maken van aantekening dat aanvraag ondanks onvolledigheid in behandeling wordt genomen

art. 4:5 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b.urgentie aanvragen)

medewerker RBL

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.37

Een herhaalde aanvraag afwijzen

Art. 4:6 Awb

 

secretaris-directeur

voorzitter Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker RBL

 

1.38

Een aanvrager in de gelegenheid stellen een zienswijze naar voren te brengen

art. 4:7 Awb

 

secretaris-directeur

voorzitter Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker RBL

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.39

Horen van een belanghebbende die beschikking niet zelf heeft aangevraagd

art. 4:8 Awb

 

secretaris-directeur

voorzitter Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker RBL

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.40

Kennisgeving termijnoverschrijding

art. 4:14 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker RBL

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.41

Opschorting beslistermijn

art. 4:15 Awb

 

secretaris-directeur

secr. Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

medewerker RBL

Manager Strategie en Beleid, strategisch adviseurs

1.42

Vaststelling dwangsom

art. 4:18 Awb

Beschikkingen worden ter kennis gebracht aan het DB

secretaris-directeur

 

1.43

Bekendmaking van rechtswege gegeven beschikkingen

art. 4:20c Awb

 

secretaris-directeur

 

1.44

Het aanhouden van het behandelen van een bezwaarschrift tot het begin van de bezwaartermijn

art. 6:10 Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties (v.w.b. urgentie aanvragen)

 

1.45

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

art. 6:14 Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties v.w.b. WRV- en urgentie­zaken

1.46

Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift naar de bevoegde instantie

art. 6:15 Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties (v.w.b.urgentie aanvragen)

 

1.47

Het intrekken of wijzigen van een bestreden besluit

art. 6:18 Awb

Alleen DB kan besluit intrekken of wijzigen bij in mandaat genomen besluiten

secretaris-directeur (v.w.b. Wob)

voorzitter Urgentiecie. (v.w.b. urgentie aanvragen)

Jurist woonurgenties (v.w.b.urgentie aanvragen)

1.48

Het mededelen van een alsnog genomen besluit aan het orgaan waarbij beroep aanhangig is gemaakt, bijvoorbeeld bij de rechtbank

art. 6:20 Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties (v.w.b.urgentie aanvragen)

 

1.49

Het beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep

art. 7:1a Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties (v.w.b.urgentie aanvragen)

 

1.50

Het afzien van het horen van een belanghebbende in bezwaar

art. 7:3 Awb

 

voorzitter commissie bezwaarschriften

 

1.51

Het ter inzage leggen van een bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken

art. 7:4 Awb

 

secretaris commissie bezwaarschriften

 

1.52

Het in geval van afzonderlijk horen afzien van het op de hoogte stellen van andere belanghebbende van het verhandelde ter zitting

art. 7:6 Awb

 

voorzitter commissie bezwaarschriften

 

1.53

Het mededelen van nieuw bekend geworden feiten of omstandigheden en het in de gelegenheid stellen van bezwaarmaker om hierop te reageren

art. 7:9 Awb

 

voorzitter commissie bezwaarschriften

secretaris commissie bezwaarschriften

1.54

Verdagen van beslissing op bezwaar

art. 7:10 Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties (v.w.b. urgentie aanvragen)

 

1.55

Beslissing op bezwaar

art. 7:11 Awb

Alleen v.w.b. bezwaarschriften op grond van de huisvestingsverordening 

portefeuillehouder Ruimte en Wonen

 

1.56

Proceskostenvergoeding in bezwaar

art. 7:15 Awb

Alleen v.w.b. bezwaarschriften op grond van de huisvestingsverordening 

portefeuillehouder Ruimte en Wonen

 

1.57

Het geven van schriftelijke inlichtingen

art. 8:28 en art. 8:45 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.58

Het geven van schriftelijk dupliek

art. 8:43 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.59

Het geven van een zienswijze ten aanzien van een schriftelijk verslag van een deskundige

art. 8:47 lid 5 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.60

Het geven van toestemming om het onderzoek ter zitting achterwege te laten

art. 8:57 Awb

 

secretaris-directeur

 

1.61

Het indienen van nadere stukken

art. 8:58 lid 1 Awb

 

secretaris-directeur

Jurist woonurgenties (v.w.b. WRV- en urgentie­zaken)

 
 
 
 
 
 
 
 

Klachtenreglement

 
 
 
 

1.62

Het besluiten tot het nietin behandeling nemenvan een klacht

Art. 5 lid 3

 

klachtencoördinator

 

1.63

Verdagen van beslissing op klacht

Art. 8 lid 2

 

klachtencoördinator

 

1.64

Afdoening klacht(met inachtneming advies klachtencoördinator) indien de klachteen gedraging betreftvan een ambtenaar werkzaam bij of ten behoeve van Holland Rijnlanden/of een gedraging van één van die diensten zelf betreft 1)

Art. 11

 
 • 1.

  voorzitter v.w.b. de secretaris-directeur

 • 2.

  secretaris-directeur

concerncontroller/manager bedrijfsvoering v.w.b. gedragingen medewerkers behorend tot de strategische eenheid.

 • 1) klachten aangaande de Regiotaxi en de woningtoewijzing worden o.g.v. het contract via de vervoerder, resp. de koepel van woningcorporaties afgehandeld.

 
 
 
 
 
 
 

Wet openbaarheid van bestuur

 
 
 
 

1.65

Verzoek om preciseren bij een te algemeen geformuleerd verzoek om openbaarheid van stukken

Art. 3 lid 4

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.66

Doorzenden Wob-verzoek aan ander bestuursorgaan

Art. 4

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.67

Beslissen op Wob-verzoek

Art. 6

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.68

Opschorten beslistermijn Wob-verzoek en het stellen van een nieuwe termijn waarbinnen het verzoek wordt afgehandeld.

Art. 6 lid 3

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.69

Verdaging beslissen op Wob-verzoek

Art. 6 lid 2

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

1.70

Actieve openbaarheid van documenten

Art. 8

i.o.m. team communicatie

secretaris-directeur

mt-leden

1.71

Het voor hergebruik beschikbaar stellen van documenten

Art. 11b

i.o.m. Juridisch beleidsadviseur

secretaris-directeur

mt-leden

 
 
 
 
 
 
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 
 
 
 

1.72

Verstrekken van inlichtingen

Art. 5 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker RBL

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs

1.73

Verzoek mededeling verstrekking gegevens

Art. 5 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker RBL

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs

1.74

Verzoeker informeren over melding derden

Art. 13 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker RBL

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs

1.75

Behandeling verzet tegen verwerking

Art. 21 e.v.

 

secretaris-directeur

 

1.76

Wijzen op de mogelijkheid verzet aan te tekenen

Art. 21 e.v.

 

secretaris-directeur

seniormedewerker RBL

medewerkers woonruimteverdeling

strategisch adviseurs

1.77

Melding datalek

Art 33 e.v.

advies functionaris voor de gegevensbescherming

secretaris-directeur

mt-leden

 
 
 
 
 
 
 

Archiefwet 1995/ Archiefbesluit 1995

 
 
 
 

1.78

De bevoegdheid tot het vervangen van archiefbescheiden door reproducties

Art 7 Aw

 

secretaris-directeur

 

1.79

Beperking openbaarheid van archiefbescheiden

Art. 15 lid 1 Aw

 

secretaris-directeur

 

1.80

Beheer archiefbescheiden

Art. 32 Aw

 

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

senior documentair informatieverzorger

1.81

Ontwerpen selectielijst

Art. 3 Ab

 

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

senior documentair informatieverzorger

1.82

Het opmaken van een verklaring vernietiging/vervanging/ vervreemding

Art. 8 Ab

 

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

senior documentair informatieverzorger

1.83

Het opmaken van een verklaring van overbrenging

Art. 9 Ab

 

secretaris-directeur, concerncontroller/manager bedrijfsvoering

senior documentair informatieverzorger

 

Voorlichting / Communicatie

 
 
 
 

1.84

Plaatsen van advertenties

 
 

secretaris-directeur

mt-leden 

communicatieadviseur en - medewerker

medewerker verkeersveiligheid en regiotaxi

1.85

Verspreiden van persberichten

 

Na akkoord portefeuillehouder en secretaris-directeur

communicatieadviseur en -medewerker

 

1.86

Perscontacten

 

i.o.m. secretaris-directeur en de portefeuillehouder

communicatieadvi­seur en -medewerker

 
 

Agressieprotocol

 
 
 
 

1.87

Het aanschrijven van de persoon die zich agressief heeft gedragen

 
 

secretaris-directeur

mt-leden

2.

PERSONELE ZAKEN Bevoegdheden Cao SGO

2.1

Het aanstellen van personeel

2.1 en 2.5

 

secretaris-directeur

 

2.2

Het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen en het toekennen van bijbehorende onkostenvergoedingen en besluiten inzake afwijkende beloning op grond van aanstellingen o.g.v. een banenafspraak

2.7, 2.8 en 2.9

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.3

Overeenkomen van het salaris met een individuele werknemer en alle beslissingen omtrent toelagen, vergoedingen, uitkeringen, IKB en verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren

3.3 t/m 3.25, 6.5, lid 3, 4.4. en 7:658a BW. Reiskostenregeling en Keuzemodel Arbeidsvoor- waarden.

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.4

Evaluatie van de afspraken werktijden met de OR en vertegenwoordiging in het lokaal overleg met de vakbonden

12 en 5.4 lid 12

 

secretaris-directeur

 

2.5

Het maken van afspraken met individuele werknemers over werktijden, vakantie, verlof en de planning van werkzaamheden, alsmede alle beslissingen over betaald en onbetaald verlof

5.4 lid 4, 5 en 6 en 6.8 t/m 6.16 en art. 6:6 Wet arbeid en zorg (Wazo)

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.6

Het verlenen van vrijstelling van werkzaamheden o.g.v. een advies van de Arbodienst en het treffen van maatregelen ter bevordering van de arbeidsinschakeling met betrekking tot de werknemer die wegens ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten

Art. 7.4, lid 2 en art. 7:658a BW en art. 4 van de Arbeidsomstandighedenwet

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.7

Beslissen over maatregelen, waaronder staken loonbetaling, bij het niet nakomen van verplichtingen in het kader van de arbeidsreintegratie

Art. 7.1 en art 7:660a en 7:670a BW

 

secretaris-directeur

 

2.8

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, ofwel het afzien daarvan; opzegging als de tijd van de arbeidsovereenkomst verstreken, of bij wet aangegeven; alsmede opzegging tijdens proeftijd

2.10 en art. 7:667 en 7:670a BW

 

secretaris-directeur

 

2.9

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of gebreken of wegens vervallen van arbeidsplaatsen

Art. 7.5 en art. 7:669 lid 3, onder a en b BW

Voor ontslag is toestemming van de ontslagcommissie nodig

secretaris-directeur

 

2.10

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst als daar een redelijke grond voor bestaat, met uitzondering van ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid door ziekte of gebreken of wegens het vervallen van arbeidsplaatsen

Art. 7:669 lid 3, onder c t/m h BW

Voor ontslag is ontbinding door de kantonrechter nodig

secretaris-directeur

 

2.11

Onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden (ontslag op staande voet)

Art. 7:677 BW

 

secretaris-directeur

 

2.12

Het opleggen van een schorsing als ordemaatregel

11.4

 

secretaris-directeur

 

2.13

Vaststellen dat iemand door reorganisatie boventallig wordt, inclusief vaststelling datum start van Werk naar Werk traject

9.1

 

secretaris-directeur

 

2.14

In overleg met de werknemer opstellen van een plan van aanpak en andere maatregelen in het kader van de arbeidsreintegratie van de werknemer bij ziekte

Wet verbetering poortwachter

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.15

Onderzoek, beslissingen, vaststelling contract en periodieke evaluatie in het kader van het van Werk naar Werk traject

9.4, 9.6, 9.7 en 9.8

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.16

Het geven van voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid en die welke strekken ter bevordering van de goede orde, alsmede het opleggen van het dragen van uniform of dienstkleding of andere kledingvoorschriften

11.1 en art. 7:660 BW

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.17

Aansprakelijk stellen van de werknemer bij het doelbewust of door roekeloos gedrag toebrengen van schade

Art. 7:661 BW

 

secretaris-directeur

 

2.18

Het nemen van maatregelen in verband met vermoedens van misstanden

Art. 5 lid 1, onder e van de Ambtenaren wet 2017 en art 7:658c BW

Met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van een nadere regeling. Dit blijft voorbehouden aan het DB

secretaris-directeur

 

2.19

Het treffen van maatregelen jegens werknemers bij het niet nakomen van voorschriften, het zich niet gedragen als goed werknemer of bij het niet nakomen van re-integratie of andere verplichtingen

10.4 en 10.9 en art. 7:629, 7:611 en 7:660 BW

 

secretaris-directeur

 

2.20

Beslissingen inzake begeleiding en ondersteuning van werknemers ter verbetering van inzetbaarheid en mobiliteit

8.5 en 8.7

Mits passend binnen opleidingsbudget

secretaris-directeur

mt-leden

2.21

Het toekennen van een vergoeding voor bestedingsdoeleinden zoals vermeld in art. 3 van de regeling persoonlijk gezondheidsbudget

Art. 2 en 3

 

secretaris-directeur

mt-leden

2.22

Het treffen van een bijzondere regeling tot een maximum van € 250,-- per jaar

Art. 4

 

secretaris-directeur

 

2.23

Beslissingen over verschuivingen of wijzigingen van de formatie, voor zover er geen sprake is van personele gevolgen

 
 

secretaris-directeur

 

2.24

Besluiten over herwaardering van functies

 
 

secretaris-directeur

 

2.25

De uitvoering van loonbeslagen

Art. 475 Rv.

 

secretaris-directeur

 

2.26

Beoordeling en schriftelijke afdoening klacht ongewenst gedrag

Art. 9.12 Awb

 

secretaris-directeur

 

2.27

Afleggen van de ambtseed door ambtenaren en medewerkers ook op tijdelijke contracten inzake integriteit en geheimhouding

Art. 125 Ambtenaren wet

 

secretaris-directeur

 

2.28

Het uitvoeren van het werving- en selectiebeleid waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc.

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, medewerker HRM SP71

2.29

Het in behandeling nemen en bekendmaken van besluiten op grond van de desbetreffende rechtspositieregeling (cao SGO) en eigen lokale regelingen, met uitzondering van disciplinaire maatregelen

 
 

secretaris-directeur

 

2.30

Het behandelen en bekendmaken van besluiten in het kader van functiebeschrijving en functiewaardering

 
 

secretaris-directeur

 

2.31

Het verstrekken van informatie aan UWV/ABP/Loyalis/IZA/Arbo-unie en/of overige uitvoeringsinstanties in het kader van sociale zekerheidswetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletieregelingen

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, medewerkers HRM SP71

2.32

Het afgeven van werkgeversverklaringen

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, medewerkers HRM SP71

2.33

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris- en personeelsadministratie

 
 

secretaris-directeur

mt-leden, medewerkers HRM SP71

 

Verzekeringen

 
 
 
 

3.1

Aangaan en opzeggen van verzekeringen voor in beheer zijnde gebouwen met inventaris, alsmede voertuigen en voorwerpen.

Art.160Gw

Art. 21 Gr

Volmacht van de voorzitter, v.w.b. ondertekening

secretaris-directeur

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

3.2

Aansprakelijk stellen van derden inzake beschadiging van eigendommen

Art. 6:162 t/m 6:184 BW

 

secretaris-directeur

mt-leden

 

Afdoen van aansprakelijkstellingen door derden beneden het eigen risico

Art. 6:162 t/m 6:184 BW

 

secretaris-directeur

mt-leden

3.4

Inschakelen van de verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico

 
 

secretaris-directeur

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

3.5

Beslissen omtrent schadevergoeding bij schade ontstaan door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en welke niet gedekt wordt door verzekering

Art. 6:162 t/m 6:184 BW

voor een bedrag tot

€ 10.000

secretaris-directeur

 

3.6

Dechargeren van verzekeringsmaatschappijen t.a.v. schade-uitkeringen wegens schade aan eigendommen van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

 

voor een bedrag tot

€ 10.000

secretaris-directeur

 
 

Financiën

 
 
 
 

3.7

Doen van aangiften voor de loonbelasting voor werknemers in dienst van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

 
 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.8

Doen van aangiften Omzetbelasting/BTW

 
 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.9

In rekening brengen van omzetbelasting

 
 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.10

In rekening brengen van tarieven bij afnemers van producten en diensten

 
 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.11

Opdracht geven aan deskundigen tot het opstellen van controlerapporten en officiële accountantsverklaringen

 
 

secretaris-directeur

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

3.12

Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen

 
 

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.13

Het in gebreke stellen van debiteuren

 
 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.14

Het opdracht geven aan gerechtsdeurwaarders tot het voeren van procedures m.b.t. invordering

 
 

secretaris-directeur

medewerker service-eenheid financiën Servicepunt71

3.15

Het oninbaar verklaren van vorderingen

 
 

secretaris-directeur

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

3.16

Het verstrekken van betalingsopdrachten m.b.t. de uitbetaling van nettosalarissen

 
 

secretaris-directeur

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

3.17

Het verstrekken van opgaven aan de Belastingdienst betreffende uitbetaling aan derden die niet in dienst zijn van Holland Rijnland

 
 

secretaris-directeur

concerncontroller/manager bedrijfsvoering

 

BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VERORDENING WONINGGEBONDEN SUBSIDIES

3.18

Besluiten en handelingen op grond van dit besluit of deze Verordening

 
 

secretaris-directeur

manager service-eenheid financiën Servicepunt71

4

ALGEMEEN BELEID

 
 
 
 

4.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid1 besluiten tot het verstrekken van subsidie aan natuurlijke personen, aan een groep van natuurlijke personen, dan wel aan een rechtspersoon in oprichting. 

Art 3 lid 2 Algemene Subsidie Verordening (ASV)

 

Tot € 25.000,- excl btw programmamanagers, mt-leden

Vanaf € 25.000,- tot

€ 60.000,- excl btw secretaris-directeur

mt-leden

4.2

De bevoegdheid om andere dan, slechts enkele van de in artikel 6 lid 2 en 3 genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn.

Art. 6 lid 4 ASV

 

mt-leden

 

4.3

Het stellen van een andere termijn voor het indienen van een aanvraag om subsidie.

Art. 7 lid 3 ASV

 

mt-leden

 

4.4

Het stellen van een andere beslistermijn

Art. 8 lid 3 ASV

 

mt-leden

 

4.5

Het verlenen van een subsidie, het bepalen van de wijze waarop de verantwoording van de ontvangen subsidie plaatsvindt alsmede het verbinden van voorschriften en verplichtingen aan de subsidiebeschikking.

Art. 4, 14 en 15 ASV

 

Tot € 25.000,- excl btw programmamanagers, mt-leden;

Van € 25.000,- tot € 60.000,- excl btw secretaris-directeur

mt-leden

4.6

Het weigeren van een subsidie omdat de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de regio Holland Rijnland en de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsorgaan.

Art. 9 sub a ASV

 

secretaris-directeur

mt-leden

4.7

Het lager vaststellen of intrekken van een subsidie

Art. 17 lid 2 ASV

 

Tot € 25.000,- excl btw programmamanagers, mt-leden;

Van € 25.000,- tot € 60.000,- ex btw secretaris Holland Rijnland

mt-leden

4.8

Het verzoeken om mee te werken aan een steekproefsgewijze controle ten aanzien van de gesubsidieerde activiteit

Art. 17 lid 3 ASV

 

secretaris-directeur

 

4.9

Het vaststellen van een subsidie en wel:

Het direct vaststellen van een subsidie;

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie binnen 13 weken nadat de activiteit waarvoor subsidie is verleend heeft plaatsgevonden of zou plaatsvinden;

Het ambtshalve vaststellen van een subsidie nadat de subsidieontvanger heeft aangetoond dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Art. 19 en 22 ASV

 

mt-leden

 

4.10

Het vaststellen van een subsidie van € 25.000,- tot € 60.000,- excl btw

Art. 20 en 22 ASV

 

secretaris-directeur

mt-leden

4.11

Het verdagen van het vaststellen van een subsidie.

Art. 8 ASV

 

secretaris-directeur,mt-leden

 

5

Maatschappelijk domein

 
 
 
 

5.1

RBL

 
 
 
 
 

Leerplichtwet 1969 (lpw)

 
 
 
 

5.1.1

Beslissen omtrent een aanvraag vervangende leerplicht

Art. 3a Lpw

 

consulent RBL

 

5.1.2

Beslissen omtrent een aanvraag vervangende leerplicht laatste schooljaar

Art. 3b Lpw

 

consulent RBL

 

5.1.3

Beslissing op bezwaar vervangende leerlicht, vervangende leerplicht laatste schooljaar, vrijstelling wegens volgen ander onderwijs en vrijstelling gewichtige omstandigheden

Art. 3a, art 3b, art. 11g en art. 15 Lpw

 

manager uitvoering

 

5.1.4

Aanwijzen van een academisch gevormde of daarmee bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog ten behoeve van het vaststellen van lichamelijke of psychische ongeschiktheid niet vallende onder de GGD

Art. 7 Lpw

 

consulent RBL

 

5.1.5

Beslissen op verzoek om vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden

Art. 11g

 

consulent RBL

 

5.1.6

Beslissen op verzoek om vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs

Art. 15 Lpw

 

consulent RBL

 

5.1.7

Het aanwijzen van leerplichtambtenaar als zodanig

Art. 16 Lpw

 

secretaris-directeur

 

5.1.8

Controle absoluut schoolverzuim

Art. 19 Lpw

 

consulent RBL

administratief medewerker RBL

5.1.9

Het nemen van gedoogbesluiten indien een leerling tijdelijk wegens een verkeerde opleidingskeuze geen onderwijsinstelling bezoekt zonder dat hiervoor vrijstelling is verleend of indien een leerling in dienst zal treden bij Defensie

 
 

consulent RBL

 

5.2

SOZ Jeugdhulp

 
 
 
 

5.2.1

Budgetrecht bij het voeren van de administratie voor Holland Rijnland en Jeugdhulp

Volgens mandaat in de DVO Jeugdhulp

 

manager soz Jeugdhulp

accountmanager 1 (medewerker ontwikkeling 1)

 

Het ondertekenen van addenda bij contracten

Volgens mandaat in DVO Jeugdhulp

 

manager soz Jeugdhulp

accountmanager 1 (medewerker ontwikkeling 1)

 

Het ondertekenen van correspondentie

Volgens mandaat in DVO Jeugdhulp

 

manager soz Jeugdhulp

accountmanager 1 (medewerker ontwikkeling 1)

6

Overige taken

 
 
 
 

6.1

Verkeer en vervoer

 
 
 
 

6.1.1

Uitvoering Regeling duurzaam veilig volgens provinciale subsidieregeling mobiliteit

 
 

secretaris-directeur

Manager strategie en beleid, concerncontroller/manager bedrijfsvoering, medewerker verkeersveiligheid

6.1.2

Uitvoering provinciale subsidieregelingv.w.b. grote infrastructurele projecten

 
 

secretaris-directeur

Manager strategie en beleid, concerncontroller/manager bedrijfsvoering, medewerker verkeersveiligheid

6.1.3

Besluiten om vrijgevallen financiële middelen door het niet doorgaan van een voor BDU/DV-subsidie of de provinciale subsidieregeling mobiliteit aangemelde project in te zetten voor een ander aangemeld project (vrijval BDU/provinciale subsidieregeling mobiliteit)

 

middelen worden zoveel mogelijk aangewend voor een project in dezelfde gemeente als oorspronkelijk voor aangevraagd was

secretaris-directeur

Manager strategie en beleid, concerncontroller/manager bedrijfsvoering, medewerker verkeersveiligheid

6.2

Woonruimteverdeling – Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

 
 
 

6.2.1

Het aanleggen en bijhouden van een register van woningzoekenden

Art. 5

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers Holland Rijnland Wonen (HRW)

 

6.2.2

Het wijzigen van de inschrijving als woningzoekende

Art. 6

1 en 2 moeten mandaat aanvaarden

medewerker HRW

medewerker corporaties

 

6.2.3

Het toekennen van inschrijftijd aan een woningzoekende

Art. 6

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers HRW

 

6.2.4

Het verzoeken om aanvullende documenten t.b.v. de aanvraag van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 8

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers corporaties

 

6.2.5

Verlenen van een Huisvestings­vergunning voor sociale huurwoning

Art. 9

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers corporaties

 

6.2.6

Weigeren van een Huisvestings­vergunning voor sociale huurwoning

Art. 9

mandaat moet aanvaard worden

medewerkers corporaties

 

6.2.7

Intrekken van een Huisvestings­vergunning voor sociale huurwoning

Art. 11

 

beslissingsmandaat portefeuillehouder ruimte en wonen;

ondertekeningmandaat secretaris-directeur.

 

6.2.8

Toekennen van een urgentieverklaring

Art. 21

 

regionale urgentiecommissie

jurist woonurgenties, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.9

Weigeren van een urgentieverklaring

Art. 24

 

regionale urgentiecommissie

jurist woonurgenties, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.10

Intrekken van een urgentieverklaring

Art. 25

 

regionale urgentiecommissie

jurist woonurgenties, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.11

Toekennen van een stadsvernieuwingsurgentie

Art. 28

 

regionale urgentiecommissie

jurist woonurgenties, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.12

Intrekken van een stadsvernieuwingsurgentie

Art. 30

 

regionale urgentiecommissie

jurist woonurgenties, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

6.2.13

Toezicht op de naleving van de Huisvestingsverordening

Art. 34

mandaat moet aanvaard worden

burgemeester en wethouders

 

6.2.14

Beslissing op bezwaarschriften o.g.v. de Huisvestingsverordening

Art. 7:11 Awb

 

beslissingsmandaat portefeuillehouder ruimte en wonen;

ondertekeningmandaat secretaris-directeur.