Regeling vervallen per 31-12-2024

Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer

Geldend van 12-06-2019 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en de gemeente Zaanstad

samen te noemen ‘deelnemende gemeenten’,

Overwegende dat:

 • -

  de decentralisatie van taken in het sociale domein hoge eisen stelt aan gemeenten en dat hieraan tegemoet gekomen wordt door lokaal maatwerk in regionaal verband mogelijk te maken met deze gemeenschappelijke regeling;

 • -

  deze gemeenschappelijke regeling voort vloeit uit de uitgangspunten:

  • de regionale samenwerking gaat in essentie over de gezamenlijke inkoop;

  • de vormgeving van de samenwerking is zo licht mogelijk en de organisatie flexibel qua inhoud, zodat ook taken kunnen worden toegevoegd dan wel kunnen komen te vervallen;

 • -

  de deelnemende gemeenten toestemming hebben verkregen van hun gemeenteraden overeenkomstig artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de huidige gemeenschappelijke regeling op 31 december 2018 afloopt;

 • -

  de deelnemende gemeenten de wens hebben uitgesproken om deze gemeenschappelijke regeling voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024 te verlengen;

 • -

  er daarom aanleiding is om deze gemeenschappelijke regeling te actualiseren en opnieuw vast te stellen.

Besluiten:

de volgende gemeenschappelijke regeling vast te stellen:

"Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer"

Artikel 1 Reikwijdte/doelstelling samenwerking

 • 1.

  Deze regeling heeft betrekking op samenwerking op het gebied van taken die voortvloeien uit de decentralisaties op het terrein van het sociaal domein.

 • 2.

  De samenwerking richt zich op overleg en afstemming tussen de deelnemende gemeenten in de meest ruime zin, waarmee een strategische en sterke(re) positie wordt gecreëerd naar derden toe. Door gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering wordt de kwaliteit verbeterd en worden schaalvoordelen benut.

 • 3.

  De samenwerking richt zich indien gewenst op een gezamenlijk inkoop- en contractmanagement, daar waar sprake is van afname van producten tegen een bepaalde prijs. Zie bijlage II van de Dienstverleningsovereenkomst voor specificering.

 • 4.

  Deze regeling respecteert bestaande samenwerkingsvormen van de deelnemende gemeenten maar sluit nieuwe samenwerking met anderen of aansluiting van de deelnemende gemeenten bij de bestaande regeling niet uit.

 • 5.

  Vanuit deze regeling kan, ter realisering van de doelstellingen uit dit artikel, samenwerking worden gezocht met derden.

Artikel 2 Afspraken

 • 1.

  Om de samenwerking zoals genoemd in artikel 1 verder vorm te geven zullen tussen de deelnemende gemeenten één of meerdere dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten.

 • 2.

  De samenwerking met derden zoals genoemd in artikel 1 lid 5 kan plaatsvinden in de vorm van dienstverleningsovereenkomsten namens de deelnemende gemeenten.

Artikel 3 Toetreding, wijziging en uittreding

 • 1.

  Andere bestuursorganen kunnen tot deze regeling (GR en / of DVO) toetreden met unanieme instemming van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Een wijziging van deze regeling (GR en / of DVO) wordt schriftelijk overeengekomen.

 • 3.

  Voor wijziging van deze regeling (GR en of DVO) is een goedkeurend besluit van alle deelnemende gemeenten noodzakelijk en toestemming van de gemeenteraden.

 • 4.

  In geval van fusie tussen twee partijen die deze GR ondertekenen, blijven de GR en onderliggende DVO’s onder dezelfde voorwaarden van kracht.

 • 5.

  Een deelnemende gemeente kan besluiten uit deze regelingen (GR en/of DVO) te treden.

 • 6.

  Een deelnemende gemeente die uit de regeling (GR en/of DVO) wenst te treden maakt haar voornemen tot uittreding bekend bij de overige deelnemende gemeenten middels een aangetekend schrijven.

 • 7.

  Een deelnemende gemeente kan uittreden uit de GR en /of DVO door toezending aan de overige deelnemende gemeenten van een daartoe strekkend besluit en na verkregen toestemming van haar gemeenteraad.

 • 8.

  Tenzij de deelnemende gemeenten een kortere termijn overeenkomen, kan de uittreding niet eerder plaatsvinden dan zes maanden volgend op de datum van bekendmaking van het in het zesde lid bedoelde uittredingsbesluit.

Artikel 4 Looptijd, periodieke evaluatie

 • 1.

  Deze regeling (GR) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en loopt op 31 december 2024 af.

 • 2.

  De looptijd wordt in de betreffende DVO’s geregeld.

 • 3.

  De deelnemende gemeenten treden uiterlijk 6 (zes) maanden voor het aflopen van de regeling met elkaar in overleg over de mogelijkheid van het voortzetten van de regeling.

 • 4.

  Minimaal één keer per jaar wordt bekeken of op basis van nieuwe inzichten, (externe) ontwikkelingen dan wel op grond van de voortgang van de samenwerking de regeling wijziging behoeft of omgezet dient te worden in een andere rechtsvorm. Gelijktijdig wordt de samenwerking geëvalueerd.

Artikel 5 Geschillen

Onverminderd het bepaalde in artikel 28 Wet gemeenschappelijke regelingen, verplichten de deelnemende gemeenten zich om in geval van geschillen over de inhoud en uitvoering van deze regeling met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne te beslechten.

Artikel 6 Toezending regeling aan Gedeputeerde Staten

Het gemeentebestuur van de gemeente Zaanstad draagt zorg voor de toezending van deze gemeenschappelijke regeling aan Gedeputeerde Staten en maakt de regeling tijdig aan alle deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Artikel 7 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, treden de deelnemende gemeenten met elkaar in overleg.

Artikel 8 Citeertitel

Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als: “Gemeenschappelijke regeling zonder meer”.

Aldus vastgesteld door:

Het college van de gemeente Beemster,

In de vergadering van 27-11-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Edam-Volendam,

In de vergadering van 09-10-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Landsmeer,

In de vergadering van 23-10-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Oostzaan,

In de vergadering van 30-10-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Purmerend,

In de vergadering van 27-11-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Waterland,

In de vergadering van 13-11-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Wormerland,

In de vergadering van 06-11-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Zaanstad,

In de vergadering van 20-11-2018

de secretaris,

de burgemeester,

Ondertekening