Regeling vervallen per 20-01-2023

Subsidieregeling AED

Geldend van 11-06-2019 t/m 19-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling AED

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke:

 gelet op de Algemene subsidieverordening 2018 gemeente Waadhoeke

 gelet op het gemeentelijk AED beleid vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2019

besluit vast te stellen de Subsidieregeling AED gemeente Waadhoeke 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. College: college van burgemeester en wethouders gemeente Waadhoeke

 • 2. Aanvrager: bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittend dorps- of wijkbelang

 • 3. AED beleid: de door de gemeenteraad op 25 april 2019 vastgestelde notitie ‘Waadhoeke Hartveilig – het gemeentelijk AED beleid’

 • 4. AED: Automatische Externe Defibrillator met CE-keurmerk

 • 5. Buitenkast: een voor buitenplaatsing van een AED geschikte geventileerde en verwarmde buitenkast

Artikel 2 Eenmalige subsidie

 • 1. Voor aanschaf van een AED en buitenkast in een ‘witte vlek’ zoals genoemd in het gemeentelijk AED-beleid, komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van € 1000.

 • 2. De subsidie als bedoeld in lid 1 wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu

  • b.

   de AED wordt conform voorschrift tijdig voorzien van nieuwe elektroden en batterijen

 • 3. Voor aanschaf van een buitenkast komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van € 500.

 • 4. De subsidie als bedoeld in lid 3 wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Door de aanschaf wordt een nu binnen hangende AED buiten geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die 24/7 bereikbaar is

  • b.

   Binnen een straal van 750 meter is buiten geen andere AED beschikbaar op een openbare plek

Artikel 3 Structurele subsidie

 • 1. Voor periodiek onderhoud en het gebruiksklaar houden van de AED komt de aanvrager jaarlijks in aanmerking voor een subsidie van € 75.

 • 2. Voor het stimuleren van deelname aan trainingen / cursussen voor reanimatie hulpverleners komt de aanvrager in aanmerking voor een subsidie van € 5 per deelnemer onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het initiatief tot het doen volgen van de training / cursus berust bij de aanvrager

  • b.

   De deelnemers zijn aangemeld bij HartslagNu

  • c.

   De training / cursus is gevolgd bij een erkende NRR-instructeur

Artikel 4 De aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door het bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittend dorps- of wijkbelang.

 • 2. Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het aanvraagformulier subsidie AED.

 • 3. Een aanvraag voor incidentele subsidie kan worden ingediend tot 6 weken voordat de AED of buitenkast wordt geplaatst.

 • 4. Een aanvraag voor structurele subsidie wordt achteraf ingediend, en wel binnen 6 weken nadat het onderhoud is uitgevoerd resp. de training of cursus is gevolgd.

 • 5. Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief benodigde bijlagen.

 • 6. Indien een aanvraag voor een incidentele subsidie er toe zou leiden dat:

  • a.

   het beschikbare budget van € 16.000 voor aanschaf AED’s

  • b.

   het beschikbare budget van € 12.500 voor aanschaf buitenkasten

 • wordt overschreden, dan wordt de aanvraag voor subsidie afgewezen. Nadere motivering is dan niet noodzakelijk.

 • 7. Indien een aanvraag voor een structurele subsidie er toe zou leiden dat het jaarlijks beschikbare budget van € 9.935 wordt overschreden, dan wordt de aanvraag voor subsidie afgewezen. Nadere motivering is dan niet noodzakelijk.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in kennelijk onbillijke gevallen, ten gunste van aanvrager afwijken van de geldende regels.

Artikel 6 Citeerartikel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling AED Waadhoeke 2019. Deze regeling treedt in werking één dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waadhoeke d.d. 28-05-2019.

de burgemeester, M.C.M. Waanders

de secretaris, A. Doesburg