Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent Plussenbeleid Doetinchem 2019

Geldend van 13-06-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent Plussenbeleid Doetinchem 2019

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Beleidsregel ‘Plussenbeleid Doetinchem 2019’;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

 • 1.

  De Nota van inspraak vast te stellen.

 • 2.

  De beleidsregel ‘Plussenbeleid Doetinchem 2019’ gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen zijn deels het gevolg van de inspraak en zijn deels ambtshalve wijzigingen.

 • De beleidsregel is de gemeentelijke uitwerking van het provinciale plussenbeleid om niet-grondgebonden veehouderijbedrijven uitbreidingsruimte te geven. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   De veehouder moet in dialoog met de omgeving de plusmaatregelen bepalen.

  • b.

   De plusmaatregel moet een investering zijn van minimaal € 20 per vierkante meter bruto stalvloeroppervlakte.

  • c.

   De plusmaatregel moet een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving opleveren.

  • d.

   In afwijking van punt b geldt - onder voorwaarden - dat als de plusmaatregel(en) aantoonbaar een grote ruimtelijke kwaliteitswinst oplevert, een bedrag van minimaal € 15 per vierkante meter bruto stalvloeroppervlakte volstaat.

 • 3.

  De beleidsregel bij het volgende bestemmingsplan voor het buitengebied verwerken.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 mei 2019,

, griffier

, voorzitter