Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2019

Geldend van 06-06-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2019

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2019’.

Artikel 1. begripsomschrijving

 • 1. Activering: het stimuleren van inwoners tot het deelnemen en bijdragen aan de Maasdrielse samenleving

 • 2. Openbare activiteiten: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs.

 • 3. Eigen kracht: vermogens en mogelijkheden van mensen om zelf of met hun sociale netwerk oplossingen te vinden voor problemen.

 • 4. Inwonersinitiatief: een initiatief van minimaal 3 inwoners die activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de leefbaarheid en de eigen kracht van inwoners versterken.

 • 5. Maatschappelijk verkeer: deelname van inwoners aan openbare bijeenkomsten en activiteiten.

 • 6. Sociaal isolement: het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven; het gaat dan om relaties met familie, vrienden en bekenden waar mensen in geval van nood op terug kunnen vallen voor praktische, emotionele of gezelschapssteun.

 • 7. Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling.

 • 8. Zelfredzaamheid: het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken.

 • 9. Leefbaarheid: De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in de staat van onderhoud van parken en straten, het straatbeeld en sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp.

 • 10. Bestaande initiatieven: activiteiten die eerder zijn georganiseerd in dezelfde kern door dezelfde doelgroep.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van initiatieven van inwoners, verenigingen en stichtingen die bijdragen aan de leefbaarheid en/of de eigen kracht van inwoners versterken en/of verhogen in de gemeente Maasdriel.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en de in artikel 5 genoemde doelgroepen.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1. Een subsidie is uitsluitend bedoeld om een eenmalige bijdrage te leveren in de kosten die een initiatiefnemer maakt voor de uitvoering van activiteiten die de leefbaarheid in Maasdrielse kernen bevorderen en/of de eigen kracht van inwoners in Maasdriel versterken ;

 • 2. De activiteiten zijn gericht op één of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • -

   bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte;

  • -

   stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners;

  • -

   versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk;

  • -

   voorkomen van sociaal isolement;

  • -

   bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven;

  • -

   activering naar vrijwilligerswerk;

  • -

   versterken van de sociale samenhang tussen inwoners

  • -

   het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners.

 • 3. Bestaande initiatieven komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de volgende initiatiefnemers:

 • 1.

  Inwonerinitiatieven van minimaal 3 bewoners die allen woonachtig zijn in de gemeente Maasdriel;

 • 2.

  Verenigingen en stichtingen die zowel statutair als feitelijk zijn gevestigd in de gemeente Maasdriel.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1. Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling.

 • 2. Het college kan het vastgestelde subsidieplafond door de raad verdelen in een plafond dat geldt voor de inwonersinitiatieven en een plafond dat geldt voor aanvragen van verenigingen en stichtingen.

Artikel 7. Aanvraagtermijnen

Een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling kan het hele jaar door worden ingediend.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via subsidie@maasdriel.nl, afgegeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of per post (postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel) met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘goed idee, doe er iets mee’.

 • 2. Het aanvraagformulier omvat de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer(s);

  • b.

   Een beschrijving van de inhoud, uitvoering en geplande datum van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe de activiteit(en) de leefbaarheid van Maasdriel of de eigen kracht van inwoners van Maasdriel bevordert ;

  • c.

   Een kostenraming en een dekkingsplan voor de uitvoering van het initiatief;

  • d.

   Informatie over het aantal inwoners dat betrokken is bij het initiatief en de manier waarop zij hierbij worden betrokken.

  • e.

   De geplande datum moet liggen binnen 12 maanden na aanvraag.

  • f.

   Toestemming voor publicatie door de gemeente van de verantwoordingsstukken.

 • 3. Alle initiatiefnemers krijgen eerst een gesprek met de gemeente over hun aanvraag. Op basis van het gesprek kan het formulier indien gewenst worden aangevuld en verrijkt.

 • 4. Een onvolledige aanvraag kan, nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, niet in behandeling worden genomen

 • 5. Initiatiefnemers ontvangen een ontvangstbevestiging na het indienen van hun aanvraag.

 • 6. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening, de datum van ontvangstbevestiging van de aangevulde aanvraag. De aangevulde aanvraag dient via subsidie@maasdriel.nl, afgegeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of per post (postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel) te worden ingediend.

Artikel 9. Beslistermijn

Het besluit op de aanvraag wordt uiterlijk binnen 6 weken nadat de complete aanvraag is ontvangen genomen.

Artikel 10. Wijze van verdeling

Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanvraagformulieren ´goed idee, doe er iets mee´, totdat het subsidieplafond is bereikt. Wordt uw aanvraag ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, dan wordt geen subsidie meer verstrekt.

Artikel 11. Hoogte van de subsidie

 • 1. Voor inwonersinitiatieven en initiatieven van verenigingen en stichtingen wordt per aanvraag maximaal € 750,- (inclusief BTW) subsidie toegekend,

 • 2. Voor aanvragen waarbij sprake is van aantoonbare samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en/of inwoners bij de uitvoering van een initiatief kan een hoger bedrag worden toegekend tot maximaal € 1.750,- (inclusief BTW) toegekend.

Artikel 12. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De navolgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Catering, maaltijden, consumpties, eten en drinken;

  • b.

   Onvoorziene kosten;

  • c.

   Kinderopvang;

  • d.

   Reiskosten en vrijwilligersvergoedingen;

  • e.

   Presentjes en prijzen voor verloten;

  • f.

   De aanschaf van materialen die ook gehuurd kunnen worden dan wel door de gemeente in bruikleen kunnen worden gegeven.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9, lid 1, 2 en 3, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening geweigerd worden:

 • 1.

  Als met het initiatief een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • 2.

  Als er onvoldoende blijk is van betrokkenheid van inwoners;

 • 3.

  Als het initiatief activiteiten betreft waarvoor de initiatiefnemer via een andere subsidieregeling van de gemeente Maasdriel al subsidie kan ontvangen;

 • 4.

  Als het initiatief niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • 5.

  Als de geplande datum van het initiatief binnen 30 dagen ligt na indiening van de aanvraag;

 • 6.

  Als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden;

 • 7.

  Als het maatschappelijk belang bij het initiatief onvoldoende is aangetoond.

 • 8.

  Als het initiatief beheer en onderhoud vergt dat niet vooraf geborgd is.

Artikel 14. Verplichtingen

 • 1. De initiatiefnemer(s) melden via subsidie@maasdriel.nl wanneer zij daadwerkelijk zijn gestart met het initiatief.

 • 2. Als sprake is van beheer en onderhoud dan moeten afspraken daarover worden vastgelegd (incl. hoe deze worden gemonitord) tussen de initiatiefnemer en de gemeente, met name over de beheerkosten.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt elk kalenderjaar geëvalueerd.

 • 4. In de subsidiebeschikking kunnen aanvullende verplichtingen aan de initiatiefnemer worden opgelegd.

Artikel 15. Uitbetaling subsidie

Binnen 2 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag uitbetaald, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 16. Verantwoording

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen 8 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteiten een inhoudelijke verantwoording in.

 • 2. Deze inhoudelijke verantwoording bestaat uit minimaal 1 pagina (A4 formaat) met een korte tekst vergezeld van foto’s, krantenartikelen, et cetera, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking daarvan.

 • 2. Op de datum genoemd in lid 1 vervalt de eerder vastgestelde subsidieregeling (Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2017), met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen die volgens die regeling zijn afgehandeld.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Goed idee, doe er iets mee gemeente Maasdriel 2019’.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 21 mei 2019.

drs. G.T. Wildeman

secretaris

H. van Kooten

burgemeester