Verlegregeling Ouder-Amstel (nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen)

Geldend van 06-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-01-2018

Intitulé

Verlegregeling Ouder-Amstel (nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel,

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen met het oog op een zorgvuldige afdoening van eventuele aanvragen voor nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel (hierna aan te duiden als: de AVOI);

gelet op artikel 3 van de AVOI alsmede artikel 3:4, tweede lid en het bepaalde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regels: Verlegregeling Ouder-Amstel; nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van burgemeester en wethouders verplaatsen van, of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van in de openbare ruimte aanwezige kabels en/of leidingen die behoren tot van een netwerk zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de AVOI, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet.

Verlegregeling Ouder-Amstel (nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen)

Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van burgemeester en wethouders verplaatsen van, of het anderszins nemen van maatregelen, ten aanzien van in of op openbare grond aanwezige kabels en/of leidingen die behoren tot een netwerk, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Inleidende bepalingen

Artikel 1

De begripsbepalingen van de AVOI zijn op deze regeling van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken door het bepaalde in artikel 2.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

aanwijzing

aanwijzing ingevolge artikel 10, lid 2, van de AVOI;

b.

belanghebbende

een netbeheerder die een verzoek als bedoeld in onderdeel j. van dit artikel indient;

c.

instemmingsbesluit

een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4 van de AVOI;

d.

kabels en/of leidingen

kabels en/of leidingen als bedoeld in de AVOI, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

e.

nadeelcompensatie

het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding wordt toegekend aan de belanghebbende;

f.

nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen

het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, waaronder het verplaatsen;

g.

openbare ruimte

openbare gronden als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de AVOI;

h.

schadebedrag

financieel nadeel dat de belanghebbende lijdt als gevolg van de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de gemeente (inclusief eventueel door belanghebbende aan derden verschuldigde BTW);

i.

vergunning

een vergunning die voor het in werking treden van de AVOI is verleend.

j.

verzoek

een verzoek voor het nemen van een besluit aangaande nadeelcompensatie.

Artikel 3

 • 1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden als bedoeld in deze regeling is gelet op het bepaalde in artikel 4 van de AVOI een voorafgaand instemmingsbesluit vereist.

 • 2. Burgemeester en wethouders melden aan de netbeheerders het voornemen tot het aanbrengen van wijzigingen in eigendom en ingebruikneming door derden van openbare gronden waarin zich kabels en/of leidingen bevinden.

 • 3. Burgemeester en wethouders dragen in het geval zoals genoemd in het tweede lid van dit artikel, de zorg dat de ongestoorde ligging van kabels en/of leidingen wordt gehandhaafd door middel van het desgevraagd vooraf aan de netbeheerder verlenen van een recht van opstal voor die kabels en/of leidingen. De kosten voor het vestigen van een zakelijk recht komen in dat geval voor rekening van de netbeheerder.

Hoofdstuk 2 Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie algemeen

Artikel 4

Indien een netbeheerder ten gevolge van een aanwijzing, schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kennen burgemeester en wethouders hem op zijn verzoek een vergoeding toe, in de vorm van nadeelcompensatie.

Artikel 5

 • 1. De hoogte van de mogelijke nadeelcompensatie wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regeling en is afhankelijk van het schadebedrag.

 • 2. Het schadebedrag wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regeling.

 • 3. Bij de berekening van het schadebedrag worden uitsluitend de volgende kostenposten betrokken: Materiaalkosten, Kosten van uit en in bedrijf stellen, Kosten van ontwerp en begeleiding en Uitvoeringskosten.

Nadeelcompensatie voor het geval de kabel en/of leiding van belanghebbende ligt in openbare ruimte

Artikel 6: nadeelcompensatie binnen vijf jaar na aanleg

Indien de netbeheerder binnen vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing, bedraagt de nadeelcompensatie 100% van het schadebedrag.

Artikel 7: nadeelcompensatie na vijf jaar tot en met dertig jaar na aanleg

Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing in de periode gelegen na vijf jaar tot en met dertig jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het betrokken instemmingsbesluit of vergunning, zal de gemeente 80% van het schadebedrag na vijf jaar tot 0% na dertig jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 2.

Artikel 8: geen nadeelcompensatie na dertig jaar na aanleg en in geval van niet-openbare kabels en/of leidingen

 • 1. Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing na dertig jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van zijn instemmingsbesluit of vergunning, wordt er geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

 • 2. Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van niet-openbare kabels en/of leidingen wordt er geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

Nadeelcompensatie ingeval de kabel en/of leiding van de belanghebbende niet ligt in openbare ruimte

Artikel 9

De nadeelcompensatie bedraagt 100% van het schadebedrag (zie bijlage 3), indien:

 • a)

  de kabel en/of leiding van de netbeheerder is gelegen in of op de grond die hem krachtens het eigendomsrecht toebehoort, of;

 • b)

  de kabel en/of leiding ligt op basis van een ander zakelijk recht of;

 • c)

  op de kabel en/of leiding een gedoogplicht conform de Belemmeringenwet privaatrecht (BP) rust.

Artikel 10

Rusten op de kabel en/of leiding van de netbeheerder geen van de rechten bedoeld in artikel 9, dan is het basisbedrag voor de berekening van de nadeelcompensatie gelijk aan de som van de kosten voor ontwerp en begeleiding en de uitvoeringskosten (zie bijlage 4). De materiaalkosten en de kosten voor het uit en in bedrijf stellen worden niet vergoed.

Algemene bepalingen bij vaststelling van nadeelcompensatie

Artikel 11

Burgemeester en wethouders en de netbeheerder zullen bij het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken.

Artikel 12

Indien in bijzondere omstandigheden gronden aanwezig zijn om te concluderen dat redelijkerwijs een groter of kleiner gedeelte van het schadebedrag ten laste van de netbeheerder moet blijven dan uit de toepassing van artikel 6 t/m 10 voortvloeit, kunnen burgemeester en wethouders van de bepalingen van die artikelen gemotiveerd afwijken.

Artikel 13

 • 1. Indien vanwege een gemeentelijk project sprake is van meerdere (tijdelijke) maatregelen (binnen een periode van vijf jaar) die ten aanzien van dezelfde kabel en/of leiding genomen moeten worden, is op de eerste tijdelijke maatregel artikel 6, 7 of 8 van toepassing. De kosten van de overige maatregelen komen conform artikel 6 ten laste van de gemeente. Bedoeld worden meerdere maatregelen die genomen moeten worden ten aanzien van dezelfde kabel en/of leiding, op dezelfde locatie.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op tijdelijke voorzieningen van fysieke aard, zoals extra kabel- en leidingvoorzieningen die weer worden opgeheven zodra de definitieve maatregel die genomen moet worden ten aanzien de kabel en/of leiding is gerealiseerd in samenhang met de uitvoering van het gemeentelijke project. Dit wordt niet gezien als een (tijdelijke) maatregel, maar als een noodzakelijke uitvoeringswijze.

Artikel 14

Geen nadeelcompensatie vindt plaats als in het instemmingsbesluit of vergunning een bepaling is opgenomen dat binnen een periode van vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning, het nemen van maatregelen ten aanzien van de desbetreffende kabel en/of leiding is te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin, of waarop de kabel en/of leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een aanwijzing als bedoeld in artikel 17 van deze regeling ten behoeve van de in het instemmingsbesluit of vergunning aangekondigde werkzaamheden, wordt gegeven.

Artikel 15

Als de aanwijzing niet wordt gegeven binnen de periode bedoeld in artikel 14 dan geldt het toepasselijke vergoedingsregime zoals in artikel 6 t/m 10 van deze regeling is opgenomen.

Hoofdstuk 3 Bepalingen van procedurele aard

Vooroverleg

Artikel 16

Burgemeester en wethouders streven naar overeenstemming met de netbeheerder over het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen (een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten), uitvoering en planning. Burgemeester en wethouders voeren hiertoe vooroverleg met de netbeheerder.

Artikel 17

Burgemeester en wethouders nemen het besluit tot een schriftelijke aanwijzing voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, op grond van artikel 10, tweede lid, van de AVOI, zo mogelijk op basis van overeenstemming zoals bereikt in het vooroverleg, als bedoeld in artikel 16.

In de schriftelijke aanwijzing is een omschrijving van het werk opgenomen met vermelding van het nemen van noodzakelijke maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen.

Verzoek om vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 18

 • 1. De belanghebbende dient bij het indienen van een verzoek aan te tonen op welke datum een instemmingsbesluit of vergunning is verleend voor het aanleggen van de desbetreffende kabel en/of leiding.

 • 2. Indien niet kan worden aangetoond, of aannemelijk kan worden gemaakt, op welke datum een instemmingsbesluit of vergunning is verleend, dan wel op welke datum het liggen is aangevangen, wordt ervan uit gegaan dat de betreffende kabel en/of leiding langer dan dertig jaar aanwezig is.

Artikel 19

Belanghebbende dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar, nadat hij een aanwijzing heeft gekregen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen bij burgemeester en wethouders een verzoek in om vaststelling van nadeelcompensatie. Het streven is echter om binnen 6 maanden na de aanwijzing het verzoek om nadeelcompensatie ingediend en afgehandeld te hebben.

Artikel 20

Het verzoek bevat, naast de gegevens bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, ten minste:

 • a)

  een kopie van de aanwijzing van burgemeester en wethouders aan de netbeheerder tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen;

 • b)

  een naar kostensoort gespecificeerde opgave van het schadebedrag aan de hand van het kostenspecificatie model (bijlage 1);

 • c)

  de hoogte van de nadeelcompensatie waarop belanghebbende aanspraak maakt.

 • d)

  het rekeningnummer van de netbeheerder ten behoeve van de betaling.

Besluit vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 21

 • 1. Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit:

  • a)

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit is ingediend na de termijn genoemd in artikel 19;

  • b)

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de netbeheerder in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim is kenbaar gemaakt aan de netbeheerder;

  • c)

   om het verzoek om nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk toe te kennen;

  • d)

   om het verzoek af te wijzen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn eenmalig met acht weken verdagen.

Betaling nadeelcompensatie

Artikel 22

 • 1. Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van een vaste prijs dient de belanghebbende na gereedkomen van de werkzaamheden een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen zestig dagen nadat de factuur is ingediend.

 • 2. Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van voor- en nacalculatie dient na vaststelling van de definitieve nadeelcompensatie de belanghebbende een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen zestig dagen nadat de factuur is ingediend.

Hoofdstuk 4 Kostentechnische bepalingen

Algemeen

Artikel 23

De hoogte van de kosten voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen wordt vastgesteld op basis van de hierna volgende bepalingen. De kosten worden vastgesteld aan de hand van werkelijke kosten voor het nemen van de maatregelen. De kosten worden onderscheiden in:

 • -

  kosten van ontwerp en begeleiding;

 • -

  kosten van uit- en in bedrijfstellen;

 • -

  kosten van uitvoering;

 • -

  kosten van materiaal.

Kosten van ontwerp en begeleiding

Artikel 24

Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:

 • -

  overleg en correspondentie;

 • -

  directievoering en toezicht houden;

 • -

  detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;

 • -

  verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

 • -

  juridisch vrij maken van tracé;

 • -

  kosten ten behoeve van aanbesteden werk;

 • -

  kosten van benodigde instemmingsbesluiten en leges.

Kosten van uit- en in bedrijfstellen

Artikel 25

Onder de kosten van het uit- en in bedrijfstellen worden verstaan:

 • -

  kosten van het spannings- of productloos maken van de kabel en/of leiding alsmede de kosten van het weer in bedrijf stellen van de kabel en/of leiding;

 • -

  kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard rechtstreeks verband houdende met het uit- en in bedrijfstellen.

Uitvoeringskosten

Artikel 26

Onder uitvoeringskosten worden verstaan:

 • -

  kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden;

 • -

  kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten kabels en/of leidingen;

 • -

  kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen;

 • -

  kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard.

Materiaalkosten

Artikel 27

Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de kabel en/of leiding en daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.

Bundeling werkzaamheden

Artikel 28

Indien sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netbeheerders geeft de belanghebbende burgemeester en wethouders inzicht in de verdeling van het gezamenlijke financiële nadeel.

Hoofdstuk 5 Overige en slotbepalingen

Artikel 29

 • 1. Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden nog geen overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente en belanghebbende.

 • 2. Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

 • 3. Deze regeling is niet van toepassing bij het bouwrijp maken van grond ten behoeve van derden of activiteiten niet behorende tot de taak van de gemeente. De kosten komen in dat geval voor rekening van de gemeente.

Artikel 30

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 31

De regeling wordt aangehaald als: Verlegregeling Ouder-Amstel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel van 31 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris,

(L.J. Heijlman)

de burgemeester,

(J. Langenacker)

Bijlage 1 Kostenspecificatie

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die liggen de openbare ruimte. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die niet liggen in de openbare ruimte met zakelijke recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die niet liggen in openbare ruimte zonder zakelijk recht, eigendom of BP-gedoogplicht.

afbeelding binnen de regeling

Toelichting op de Verlegregeling Ouder-Amstel (Nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen)

Hoofdstuk 1 Algemeen

Met enige regelmaat komt het voor dat de gemeente bij de uitvoering van haar taken ter behartiging van het algemeen belang besluiten neemt, dan wel werken uitvoert of doet uitvoeren, waardoor een of meer burgers of bedrijven onevenredig zwaar worden benadeeld. Deze besluiten of feitelijke handelingen zijn rechtmatig. Toch kan er onder omstandigheden een verplichting tot vergoeden van schade ontstaan. Deze verplichting is gebaseerd op het rechtsbeginsel van "égalité devant les charges publiques" (gelijkheid van openbare lasten).

Burgemeester en wethouders zijn krachtens artikel 4:81 Awb bevoegd tot het vaststellen van nadere regels met betrekking tot een hen toekomende of onder hen verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hen gedelegeerde bevoegdheid. Met het vaststellen van deze nadeelcompensatieregeling voor kabels en leidingen wordt beoogd een regeling in het leven te roepen op grond waarvan benadeelden voldoende zekerheid wordt verschaft op welke wijze een verzoek om nadeelcompensatie kan worden ingediend en volgens welke normen het eventuele nadeel dat niet ten laste van de benadeelde behoort te blijven, zal worden vergoed. De regeling roept geen nieuwe aansprakelijkheden in het leven, die naar de huidige stand van het recht niet reeds bestaan.

De gemeente zal alle binnen haar grondgebied aanwezige netbeheerders in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over haar plannen. Daartoe worden op reguliere basis coördinatieoverleggen kabels en leidingen gehouden, waarvoor alle netbeheerders worden uitgenodigd. Doel van deze (niet vrijblijvende) bijeenkomsten is elkaar te informeren over de (wederzijdse) plannen ten aanzien van werkzaamheden en projecten in de infrastructuur. De netbeheerders hebben dus ook een inspanningsverplichting om de gemeente te informeren. De planningen die onder andere besproken worden zijn meerjarenplannen, jaarplannen en plannen die op korte termijn worden gerealiseerd.

De regeling is gebaseerd op de binnen de gemeente te voorziene planningshorizon. De gemeente gaat er vanuit dat binnen vijf jaar na het verlenen van een instemmingsbesluit voor het leggen van een kabel en/of leiding in de openbare ruimte de gemeente geen werkzaamheden uitvoert die verlegging van een conform een instemmingsbesluit (of in het verleden conform een vergunning) aangelegde kabel en/of leiding noodzakelijk maakt.

Na deze vijf jaar wordt een periode van zes t/m dertig jaar gehanteerd, waarbij het bedrag van nadeelcompensatie trapsgewijs wordt afgebouwd van 80% naar 0%. Voor meer informatie wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

artikel 1

Aangezien de nadeelcompensatieregeling is gebaseerd op de AVOI zijn de daar gedefinieerde begrippen ook hier van toepassing.

artikel 2

Telecommunicatiekabels zijn uitdrukkelijk uitgezonderd van deze regeling. Deze kabels vallen onder de Telecommunicatiewet die voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en de kosten daarvan een geheel eigen regeling kent.

Het centrale begrip in de nadeelcompensatieregeling is ‘schadebedrag’. Het schadebedrag omvat uitsluitend de kosten die gemaakt moeten worden bij het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, waaronder het verplaatsen. Uitgangspunt bij de bepaling van het schadebedrag bij het nemen van maatregelen zijn de werkelijke kosten. De werkelijke kosten omvatten alle directe kosten die de belanghebbende moet maken. Vermogenschade en inkomensschade worden niet als uitgangspunt genomen. Van het schadebedrag wordt een bepaald percentage als nadeelcompensatie uitgekeerd. De nadeelcompensatie wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in deze regeling.

artikel 3

In het eerste lid wordt duidelijkheidshalve aangegeven dat ingeval van verplaatsen of andere maatregelen door netbeheerders als bedoeld in deze regeling er ook een instemmingbesluit dient te worden aangevraagd.

Het derde lid vooronderstelt dat voor de situatie in het tweede lid deze regeling niet van toepassing is, omdat de kabels en leidingen niet hoeven te worden verplaatst of anderszins een maatregel daarvoor hoeft te worden genomen. De netbeheerder kan voor de situatie, zoals beschreven in het tweede lid, aan burgemeester en wethouders vooraf vragen een recht van opstal te verlenen, zodat de ongestoorde ligging van kabels en/of leidingen wordt gehandhaafd. Het is een keuze die de netbeheerder maakt. Indien de netbeheerder ervoor kiest om in deze situatie de kabels en/of leidingen te verleggen dan gebeurt dit niet op aanwijzing van burgemeester en wethouders. De kabels en leidingen hoeven namelijk niet te worden verplaatst en anderszins hoeft er geen maatregel te worden genomen. De nadeelcompensatieregeling is dan ook niet van toepassing.

Hoofdstuk 2 Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie algemeen

artikel 4

Als burgemeester en wethouders het besluit nemen om een aanwijzing te geven tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen – als gevolg van het voornemen tot uitvoering van een werk - en dit leidt voor een netbeheerder tot schade die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico mag worden gerekend, dan kan de netbeheerder om nadeelcompensatie verzoeken. Op basis van deze regeling wordt bepaald of nadeelcompensatie toegekend wordt en hoe hoog het bedrag is dat wordt uitgekeerd.

artikel 5

Voor de hoogte van eventuele nadeelcompensatie zijn de artikelen in hoofdstuk 2 van de nadeelcompensatieregeling bepalend. De omvang van de nadeelcompensatie is afhankelijk van het schadebedrag. Het schadebedrag dient inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van de verschillende kostenposten.

Nadeelcompensatie voor het geval de kabel en/of leiding van belanghebbende ligt in openbare ruimte

Deze paragraaf bepaalt de hoogte van de nadeelcompensatie als de te verleggen, te verwijderen of aan te passen kabel en/of leiding van de netbeheerder ligt in de openbare ruimte.

Voor de vaststelling van de periode waarover nog nadeelcompensatie plaatsvindt is voor de overheid in beginsel de voorzienbaarheid het uitgangspunt. Welke periode kan worden overzien om te bepalen of een instemmingsbesluit of vergunning wordt afgegeven?

Naast voorzienbaarheid spelen daarbij nog andere uitgangspunten een rol. De netbeheerder heeft onder andere in verband met zijn leveringszekerheid extra bescherming nodig dat deze specifieke kabels en/of leidingen voor een langere periode ongestoord in de grond mogen blijven liggen. Projecten waarvoor verlegging van natte infrastructuren toch noodzakelijk is, rechtvaardigen daarom het uitgangspunt dat de gemeente hiervoor over een periode van dertig jaar nadeelcompensatie verschuldigd is.

In bijlage 2 is met een grafiek en een tabel het schaderegeling opgenomen voor kabels en/of leidingen die onder de werkingssfeer van artikel 6, artikel 7 en artikel 8 vallen.

artikel 6: nadeelcompensatie binnen vijf jaar na aanleg

De periode van vijf jaren is de periode waarin redelijkerwijs voor de gemeente voorzienbaar is dat werken in de openbare ruimte plaats zullen gaan vinden. De termijn begint vanaf het moment van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning, dit omdat het moment van instemming of vergunnen vaststaat.

artikel 7: nadeelcompensatie na vijf jaar tot en met dertig jaar na aanleg

De termijn na vijf tot en met dertig jaar is de periode waarin de voorzienbaarheid steeds minder wordt.

artikel 8: geen nadeelcompensatie na dertig jaar na aanleg en in geval van niet-openbare kabels en/of leidingen

Werkzaamheden binnen het openbare gebied van de gemeente Leudal zijn niet te voorzien op een termijn van dertig jaren of langer. Als een instemmingsbesluit of vergunning dertig jaar of langer geleden is afgegeven zal geen nadeelcompensatie worden uitgekeerd. De kosten voor het nemen van maatregelen worden in dat geval volledig tot het maatschappelijke risico van de netbeheerder gerekend. Ook voor niet-openbare kabels en/of leidingen geldt dat er nooit nadeelcompensatie wordt uitgekeerd.

Nadeelcompensatie in geval de kabel en/of leiding van de belanghebbende niet ligt in openbare ruimte

Deze paragraaf handelt over de hoogte van de nadeelcompensatie indien de kabel en/of leiding van de netbeheerder verlegd, verwijderd of aangepast moet worden en niet in de openbare ruimte ligt.

Als een kabel en/of leiding in de openbare ruimte ligt en doorloopt buiten de openbare ruimte en die kabel en/of leiding moet vanwege werkzaamheden in de openbare ruimte verlegd worden, dan heeft dit soms ook consequenties voor het gedeelte van die kabel en/of leiding dat buiten de openbare ruimte ligt.

Een verlegging buiten de openbare ruimte is dus vaak een oorzaak-gevolg kwestie.

artikel 9

Artikel 9 handelt over de situatie dat een kabel en/of leiding in openbaar gebied wordt verplaatst die gedeeltelijk ook op eigen terrein van de netbeheerder ligt. Het is mogelijk dat door de verplaatsing van de openbare kabel en/of leiding de niet-openbare kabel en/of leiding ook verplaatst dient te worden om de aansluiting op de openbare kabel en/of leiding te behouden. Dan dient de verplaatsing van de kabel en/of leiding gesplitst te worden in een gedeelte in openbare grond en een gedeelte in niet-openbare grond.

Voor de bepaling van de hoogte van de nadeelcompensatie is in dit artikel aangesloten bij hetgeen bepaald is in de Onteigeningswet. Dit betekent dat 100% van het schadebedrag vergoedt zal worden.

We onderscheiden de situaties dat sprake is van ligging van een kabel en/of leiding in grond die in eigendom is van netbeheerder zelf, de kabel en/of leiding met een zakelijk recht ligt en of een recht krachtens de Belemmeringenwet privaatrecht (BP) rust op de kabel en/of leiding enerzijds en overige rechtsposities anderzijds. Het onderscheid wordt gemaakt in aansluiting op gelijke bepalingen in de Overeenkomst op rijksniveau (NKL ’99). Ingevolge de regels van het onteigeningsrecht kan aanspraak worden gemaakt op volledige schadeloosstelling in geval een kabel en/of leiding ligt in grond die in eigendom is van de netbeheerder, ingeval er een zakelijk recht rust op deze kabel en/of leiding of een BP-gedoogplicht bestaat.

artikel 10

Indien de te verleggen, te verwijderen of aan te passen kabel en/of leiding niet in de openbare ruimte ligt en niet in grond van de netbeheerder, noch met een zakelijk recht of een gedoogplicht op basis van de Belemmeringenwet privaatrecht, dan bestaat de nadeelcompensatie uit de kosten van ontwerp en begeleiding en de uitvoeringskosten. De materiaalkosten en de kosten van uit- en in bedrijfstellen worden niet vergoed.

Algemene bepalingen bij vaststelling van nadeelcompensatie

Deze paragraaf bevat een aantal artikelen die betrekking hebben op de vaststelling van het bedrag van de nadeelcompensatie.

artikel 11

Partijen dienen, in het kader van de verwijdering, verlegging of aanpassing van een kabel en/of leiding schadebeperkend op te treden. Zij moeten rekening houden met de wederzijdse belangen bijvoorbeeld bij de technische oplossing of de keuze van het tracé. De te nemen maatregelen moeten gerealiseerd worden op basis van een technisch adequaat alternatief dat tegen de maatschappelijk laagste kosten gerealiseerd kan worden.

artikel 12

Dit artikel betreft de zogenaamde hardheidsclausule. Indien de netbeheerder of de gemeente kan aantonen dat door bijzondere omstandigheden toepassing van artikel 6 t/m 10 van deze regeling tot een evident onredelijke nadeelcompensatie zou leiden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten op basis van dit artikel de nadeelcompensatie aan te passen. Te denken valt aan omstandigheden, zoals voordeeltoerekening in verband met verbetering of van correctie van fouten. Of in het geval van risicoaanvaarding bij de netbeheerder.

artikel 13

Indien vanwege een gemeentelijk project sprake is van meerdere verleggingen, al dan niet tijdelijk, van dezelfde kabel en/of leiding is op de eerste verlegging artikel 6, 7 of 8 van toepassing. Als dezelfde kabel en/of leiding binnen vijf jaar na aanleg nog een keer verlegd moet worden, komen de kosten daarvan voor rekening van de gemeente, conform artikel 6.

Als in samenhang met de uitvoering van het gemeentelijke project een kabel- of leidingvoorziening (bijvoorbeeld een noodnet, een bypass of een ondersteuningsconstructie) wordt aangebracht, die weer wordt opgeheven zodra de definitieve maatregel is gerealiseerd, dan wordt dat op zich niet gezien als een te nemen maatregel maar als een uitvoeringswijze van de te nemen eerste maatregel. De kosten daarvan zijn voor rekening van de netbeheerder.

artikel 14

Als een instemmingsbesluit of vergunning wordt of is verleend aan een netbeheerder voor het leggen van een kabel en/of leiding op een locatie waarvan de gemeente vermoedt dat de kabel en/of leiding binnen 5 jaren verlegd zal moeten worden als gevolg van de uitvoering van haar werken en in het instemmingsbesluit of de vergunning daartoe een bepaling is opgenomen, dan zal geen nadeelcompensatie plaats vinden.

artikel 15

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Hoofdstuk 3 Bepalingen van procedurele aard

Vooroverleg

artikel 16

Burgemeester en wethouders voeren vooroverleg met de netbeheerder nadat de netbeheerder geïnformeerd is over de plannen en de consequenties voor betrokken kabels en/of leidingen.

Burgemeester en wethouders streven ernaar in het overleg tot overeenstemming te komen over de te nemen maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen. Tijdens het vooroverleg worden onder andere aspecten met betrekking tot de technische oplossing en planning aan de orde gesteld.

artikel 17

Burgemeester en wethouders nemen het besluit tot het geven van een aanwijzing voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen. In het vooroverleg is overeenstemming bereikt of niet. De aanwijzing richt zich op de noodzaak tot het nemen van maatregelen en het tijdstip waarop dit gerealiseerd moet zijn. De aanwijzing handelt uitdrukkelijk niet over ontstane schade en nadeelcompensatie. Die aspecten komen aan de orde in het besluit dat genoemd wordt in artikel 21 en dat genomen kan worden nadat een verzoek om nadeelcompensatie is ingediend door de netbeheerder. De aanwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waardoor er mogelijkheden zijn voor bezwaar en beroep.

Verzoek om vaststelling nadeelcompensatie

artikel 18

De netbeheerder zal zelf de periode moeten aantonen of aannemelijk moeten maken van de ligging van de betreffende kabel en/of leiding op die locatie. In beginsel zal dit plaatsvinden met een instemmingsbesluit of vergunning.

Indien niet kan worden aangetoond of aannemelijk kan worden gemaakt op welke datum instemming of vergunning is verleend c.q. op welke datum het liggen is aangevangen, wordt er van uit gegaan dat de betreffende kabel en/of leiding langer dertig jaar aanwezig is.

artikel 19

De datum waarop een belanghebbende een aanwijzing heeft gekregen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen is bepalend voor het ingaan van de termijn waarbinnen belanghebbende een verzoek om nadeelcompensatie kan indienen.

artikel 20

Om tot een beslissing te kunnen komen op het verzoek van de belanghebbende, zijn meer gegevens noodzakelijk dan in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht als minimum opgesomd is. De aanduiding van de aard en de omvang van de schade en de specificatie van het schadebedrag dienen daarom bepaald te worden op basis van te onderscheiden kostenposten gebruik makend van de bijlage 1.

Besluit vaststelling nadeelcompensatie

artikel 21

Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit inhoudende een van de in dit artikel opgesomde mogelijkheden. Het verzoek om nadeelcompensatie wordt niet in behandeling genomen als deze meer dan vijf jaren nadat door burgemeester en wethouders een aanwijzing is gegeven aan de netbeheerder voor het nemen van maatregelen wordt ingediend. Het verzoek kan ongegrond verklaard worden als de te nemen maatregelen aan de kabel en/of leiding van belanghebbende niet door de gemeente wordt veroorzaakt. Het verzoek kan ook geheel of gedeeltelijk toegekend worden of geheel afgewezen worden. Indien de aanvraag onvoldoende gegevens bevat voor een beoordeling van het verzoek om nadeelcompensatie of voor de vaststelling van het schadebedrag zal belanghebbende vier weken de gelegenheid krijgen om aanvullende informatie te verstrekken. De termijn van acht weken na indiening van het verzoek om nadeelcompensatie waarbinnen burgemeester en wethouders een besluit nemen wordt opgeschort met ingang van de dag waarop aanvullende informatie wordt gevraagd. Het besluit tot vaststelling van de nadeelcompensatie is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarvoor mogelijkheden van bezwaar en beroep bestaan. Burgemeester en wethouders kunnen de termijn eenmalig met een redelijke termijn verlengen, met een maximum van acht weken. Dit zal schriftelijk aan de belanghebbende worden medegedeeld.

Betaling nadeelcompensatie

artikel 22

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Hoofdstuk 4 Kostentechnische bepalingen

Algemeen

artikel 23

Bij de bepaling van de nadeelcompensatie is sprake van een berekening op basis van de werkelijke kosten. Dit zijn de kosten die direct toegerekend kunnen worden aan het nemen van de maatregelen. Hierbij is van belang dat de te nemen maatregelen gerealiseerd moeten worden op basis van een technisch adequaat alternatief tegen de maatschappelijk laagste kosten ten opzichte van de meest voor de hand liggende variant.

Kosten van ontwerp en begeleiding

artikel 24

Behoeft geen nadere toelichting.

Kosten van uit- en in bedrijfstellen

artikel 25

Tijdelijke voorzieningen van operationele aard zijn voorzieningen die benodigd zijn om de levering tijdens de uitvoering van een maatregel te waarborgen. Voorbeelden zijn extra kosten van personele aard ten behoeve van bedrijfsvoering en hulpmiddelen zoals watertanks, gasflessen en noodaggregaten.

Uitvoeringskosten

artikel 26

Kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zijn bijvoorbeeld werkputten en ondersteuningen. Alle tijdelijke voorzieningen van fysieke aard die nodig zijn tijdens de bouw vallen onder de uitvoeringskosten. Onder tijdelijke voorzieningen van fysieke aard worden alle tijdelijke fysieke leidingverbindingen verstaan die de netbeheerder moet aanleggen en later buiten bedrijf moet stellen. Deze kosten houden nauw verband met de noodzakelijke continuïteit van het bedrijfsproces van de betrokken netbeheerder. Het betreffen voorzieningen die worden opgeheven zodra de definitieve maatregelen zijn gerealiseerd. De kosten die de aannemer moet maken om de leiding uit de grond te halen vallen onder uitvoeringskosten.

Ook het opslaan in hanteerbare stukken en het transport op de bouwlocatie zijn uitvoeringskosten. De kosten samenhangend met de uitvoering van het verwijderen van verlaten leidingen vallen eveneens onder uitvoeringskosten. De kosten voor de afvoer van vrijgekomen materialen naar een tijdelijk werkterrein behoren tot de uitvoeringskosten.

Materiaalkosten

artikel 27

Onder materiaalkosten worden in elk geval verstaan kosten van leidingcomponenten, kosten van elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civieltechnische materialen, alsmede kosten van bouwmaterialen, alsmede kosten van bouwmaterialen bestemd voor gebouwen waarin delen van leidingsystemen worden ondergebracht. Transportkosten en stortkosten van vrijgekomen leidingen vanaf de bouwlocatie naar de stort of verwerkingslocatie behoren tot de materiaalkosten (behalve de

stortkosten ingeval de leiding asbesthoudende stoffen bevat. Hierbij is in aanmerking genomen dat deze kosten bij vervanging van de leiding op eigen initiatief ook ten laste komen van netbeheerder). De materiaalkosten van constructieve en/of bijzondere voorzieningen die worden veroorzaakt door eisen van derden (en niet door gemeente) vallen onder de materiaalkosten.

Bundeling werkzaamheden

artikel 28

In geval van bundeling van werkzaamheden van verschillende netbeheerders moeten de kosten worden verdeeld over de netbeheerders. De projectkosten worden verdeeld in direct aan de netbeheerders toe te delen kosten en gezamenlijke kosten. De direct toe te delen kosten zijn kosten van in en uit bedrijf stellen en materiaalkosten exclusief de extra materialen die nodig zijn voor de gezamenlijke werkzaamheden. De gezamenlijke kosten zijn de uitvoeringskosten, ontwerp en begeleiding en de extra materialen die nodig zijn voor gezamenlijke uitvoering. De verdeelsleutel voor de gezamenlijke kosten wordt bepaald op basis van de afzonderlijke fictieve kosten van uitvoering en ontwerp en begeleiding die zouden moeten worden gemaakt als elke netbeheerder haar werkzaamheden afzonderlijk zou uitvoeren.

Hoofdstuk 5 Overige en slotbepalingen

artikel 29

Deze bepaling bevat het overgangsrecht. Deze nadeelcompensatieregeling is uitsluitend van toepassing op werken waarvoor op het moment van in werking treden nog geen (schriftelijke) afspraken zijn. Daarnaast is deze regeling niet van toepassing op gemeentelijke netwerken, bijvoorbeeld de riolering.

In het derde lid is bepaald dat deze nadeelcompensatieregeling niet van toepassing is bij het bouwrijp maken van grond ten behoeve van derden of activiteiten niet behorende tot de taak van de gemeente. Hiermee worden commerciële projecten bedoeld die de gemeente met een commerciële partij (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar) overeenkomt. In die gevallen waar, voor het bouwrijp maken van gronden om die commerciële projecten te kunnen realiseren, kabels en/of leidingen verlegd moeten worden komen de kosten daarvan voor rekening van de gemeente. De gemeente kan de kosten een op een in rekening brengen bij de betreffende commerciële partij.

artikel 30

Behoeft geen nadere toelichting.

artikel 31

Behoeft geen nadere toelichting.