Regeling vervallen per 01-01-2023

Raadsbesluit

Geldend van 03-06-2019 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 22-05-2019

Intitulé

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2019;

gelet op:

artikel 255 Gemeentewet, alsmede artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de desbetreffende bepalingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

BESLUIT:

tot het vaststellen van de navolgende

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen inclusief 1e wijziging

Artikel 1 – Heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend

Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanmerking:

a. onroerende zaakbelasting;

b. afvalstoffenheffing tot het vastgestelde maximum;

c. rioolheffing.

Artikel 2 – Heffingen waarvoor geen kwijtschelding kan worden verleend

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 1

Artikel 3 – Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen

Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen kunnen niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen.

Artikel 4 – Bepaling netto besteedbaar inkomen

Bij het bepalen van het netto besteedbaar inkomen wordt rekening gehouden met de netto kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 – Termijn indienen verzoek tot kwijtschelding

1. Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden.

2. Voor een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot niet (volledig) betaalde aanslagen geldt geen termijn.

3. Verzoeken zoals vermeld in het eerste lid die later worden ontvangen dan de in dat lid vermelde termijn worden niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 – Kosten van bestaan

Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de bijstandsnorm. Voor AOW-gerechtigden wordt de norm voor de kosten van bestaan gebaseerd op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 7 – Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen”.

Artikel 8 – Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 22 mei 2019

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. BosRaadsbesluit

Ondertekening