Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 01-06-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, voorstelnummer 19691619;

gelet op artikel 6, tweede lid van de Participatiewet ;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis van de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.

Artikel 2 Vaststelling wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet, die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen en die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of

  • b.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid van de Participatiewet.

Artikel 3 Vaststelling loonwaarde

 • 1. De loonwaarde moet worden vastgesteld op basis van de feitelijke werkzaamheden van de medewerker en met inbreng van de werkgever.

 • 2. De methode waarmee de loonwaarde wordt bepaald moet een beschreven objectieve methode zijn die door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige wordt uitgevoerd.

Artikel 4 Onvoorzien en nadere regels

 • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening wordt/worden de volgende verordening(en) vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Leek 2017;

  • b.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Marum 2017;

  • c.

   Verordening loonkostensubsidie 2015 gemeente Zuidhorn;

  • d.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Grootegast.

  • e.

   Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE-gemeenten 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 mei 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier