Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie onderwijsachterstandenbeleid (Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020)

Geldend van 02-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie onderwijsachterstandenbeleid (Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020)

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op artikel 7 Algemene subsidieverordening Gouda 2003;

besluiten:

vast te stellen de volgende Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

Achterstandsscore: de optelsom van alle verwachte achterstandsscores per BRIN-nummer, gecorrigeerd met een drempel; alleen de kinderen met de 15% laagste Cito-scores tellen mee als verwachte achterstandsleerlingen (Kamerbrief 26 april 2018);

BRIN-nummer: vestigingsnummer van de school in de Basisregistratie Instellingen;

LEA:het lokale educatieve overleg tussen gemeente en besturen van het primair- en voortgezet onderwijs en van het middelbaar beroepsonderwijs;

Onderwijsachterstand: de achterstand die leerlingen oplopen door een ongunstige economische, sociale of culturele omgeving, met name de thuissituatie, waardoor zij op school slechter presteren, d.w.z. een lagere Cito-score halen in groep 8, dan zij bij een gunstiger situatie zouden kunnen, gezien hun potentieel, intelligentie;

OnderwijsAdvies: adviesbureau op de gebieden onderwijs, opvoeding en zorg;

Onderwijstijdverlenging:onderwijs buiten de reguliere lestijden voor leerlingen met een taalachterstand;

Schakelklas: extra ondersteuning voor leerlingen met een taalachterstand in de vorm van een deeltijdklas in plaats van de reguliere lessen;

Schakelklassubsidie:subsidie voor de aanbieding van een schakelklas;

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): educatieve programma’s met als doel de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. De programma’s worden zowel in de peuteropvang aangeboden als in de eerste twee groepen van de basisschool.

VVE punt:samenwerkingsverband tussen de Brede School Gouda en de GGD Hollands Midden ter ondersteuning van VVE.

Artikel 2 Doelstelling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling om de ontwikkeling van kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

Artikel 3 Subsidie VVE punt

 • 1. Het VVE punt komt voor subsidie in aanmerking met betrekking tot:

  • a.

   informatievoorziening VVE;

  • b.

   toeleiding VVE;

  • c.

   coördinatie en afstemming VVE;

  • d.

   scholing en bijeenkomsten VVE;

  • e.

   monitoring VVE;

  • f.

   coördinatie activiteiten ter versterking van VVE en een educatief thuismilieu voor VVE kinderen.

 • 2. De aanvraag omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd, zoveel mogelijk gespecificeerd naar aard, omvang, doelgroep, plaats, frequentie en duur, organisaties waarmee, zo mogelijk wijkgericht, samengewerkt gaat worden en verwacht aantal deelnemers;

  • b.

   een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie zij verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder a. bedoelde activiteiten en wat eventueel de deelnemersbijdrage en de bijdrage van andere organisaties is.

Artikel 4 Subsidie schakelklas en OnderwijsAdvies

 • 1. Schoolbesturen kunnen voor het primair onderwijs voor schakelklassubsidie in aanmerking komen voor de BRIN-nummers met een achterstandsscore groter of gelijk aan 100 indien:

  • a.

   de doelgroep bestaat uit leerlingen met een taalachterstand van minimaal één jaar. Voor de selectie van de leerlingen wordt als richtlijn gebruik gemaakt van de lijst met criteria van OnderwijsAdvies, die ieder jaar met het evaluatieverslag wordt toegestuurd;

  • b.

   ouders van aan de schakelklas deelnemende kinderen een contract ondertekenen en aan hen een ouderprogramma wordt aangeboden;

  • c.

   programmaonderdelen van de schakelklas zoveel mogelijk aansluiten op het reguliere onderwijs, maar het accent ligt op taalontwikkeling;

  • d.

   de doelgroep minimaal acht uur per week les krijgt in een schakelklas gedurende het schooljaar. Hier hoort vier uur voorbereidingstijd voor de school bij;

  • e.

   aan de schakelklas minimaal zes en maximaal vijftien leerlingen per school deelnemen;

  • f.

   de school de leerlingen aanmeldt bij, en deelneemt aan, de monitoring door OnderwijsAdvies;

  • g.

   de schakelklasleerkracht deelneemt aan intervisiebijeenkomsten met OnderwijsAdvies;

  • h.

   de school deelneemt aan de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst met de gemeente en OnderwijsAdvies;

 • 2. Het maximum aantal toe te kennen schakelklassubsidies per BRIN-nummer is afhankelijk van de achterstandsscore op 1 oktober 2018. Is deze achterstandsscore:

  • -

   groter dan of gelijk aan 100 en kleiner dan 150: maximaal één schakelklassubsidie

  • -

   groter dan of gelijk aan 150 en kleiner dan 250: maximaal twee schakelklassubsidies

  • -

   groter dan of gelijk aan 250 en kleiner dan 350: maximaal drie schakelklassubsidies

  • -

   groter dan of gelijk aan 350 en kleiner dan 450: maximaal vier schakelklassubsidies

  • -

   groter dan of gelijk aan 450 en kleiner dan 550: maximaal vijf schakelklassubsidie

  • -

   groter dan of gelijk aan 550 en kleiner dan 700: maximaal zes schakelklassubsidies

  • -

   groter dan of gelijk aan 700 en kleiner dan 850: maximaal zeven schakelklassubsidies

  • -

   groter dan of gelijk aan 850 en kleiner dan 1000: maximaal acht schakelklassubsidies

  • -

   groter dan of gelijk aan 1000: maximaal negen schakelklassubsidies

 • 3. De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  Per schakelklas: de aanstelling van een deeltijd schakelklasleerkracht voor twaalf uur per week plus een ouderprogramma.

  Voor de aanstelling van een deeltijd schakelklasleerkracht wordt € 20.080,00 toegekend en voor een ouderprogramma € 1.500,00.

 • 4. De schakelklassubsidieaanvraag geschiedt door middel van het door de gemeente Gouda vastgestelde aanvraagformulier.

 • 5. OnderwijsAdvies komt in aanmerking voor subsidie voor de volgende kosten:

  • -

   ondersteuning van schakelklasleerkrachten bij selectie van leerlingen, opstellen en uitvoeren van het curriculum en evaluatie;

  • -

   scholing- en intervisiebijeenkomsten;

  • -

   opstellen en uitvoeren van de monitor;

  • -

   inhoudelijke ondersteuning projectgroep-bijeenkomsten.

 • Artikel 3, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Subsidie Onderwijstijdverlenging

Schoolbesturen die op grond van artikel 4 in aanmerking kunnen komen voor schakelklassubsidie, kunnen in plaats van schakelklassubsidie, en voor maximaal hetzelfde bedrag, ook geheel of gedeeltelijk subsidie aanvragen voor onderwijstijdverlenging, indien:

 • a.

  de doelgroep bestaat uit leerlingen met een taalachterstand;

 • b.

  programmaonderdelen zoveel mogelijk aansluiten op het reguliere onderwijs, maar het accent ligt op taalontwikkeling;

 • c.

  de lessen worden verzorgd door bevoegde docenten en onderwijsassistenten;

 • d.

  in de aanvraag de activiteiten, de begeleiding en de doelstelling van de onderwijstijdverlenging zijn omschreven;

 • e.

  ouders van de deelnemende kinderen schriftelijk toestemming verlenen voor deelname van hun kind aan de onderwijstijdverlenging;

 • f.

  de vorderingen van de leerlingen, die deelnemen aan de onderwijstijdverlenging, jaarlijks worden gemonitord en geëvalueerd.

De subsidieaanvraag voor onderwijstijdverlenging geschiedt door middel van het door de gemeente Gouda vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 6 Subsidie collectieve voorzieningen

 • 1. Stedelijke organisaties zonder winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor collectieve voorzieningen, indien:

  • a.

   zij activiteiten uitvoeren die de ontwikkeling van kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand zodanig stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot;

  • b.

   de activiteiten institutie-overstijgend zijn en aanvullend ten opzichte van het aanbod van scholen en kinderopvangorganisaties voor de doelgroep;

  • c.

   het accent van de activiteiten op taalontwikkeling ligt;

  • d.

   zij, waar mogelijk, wijkgericht samenwerken met scholen en/of kinderopvangorganisaties ten behoeve van de doelgroep.

 • 2. De aanvraag omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd, zoveel mogelijk gespecificeerd naar aard, omvang, doelgroep, plaats, frequentie en duur, organisaties waarmee, zo mogelijk wijkgericht, samengewerkt gaat worden en verwacht aantal deelnemers;

  • b.

   een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder a. bedoelde activiteiten en wat eventueel de deelnemersbijdrage en de bijdrage van andere organisaties is;

  • c.

   indien voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd worden de geldige statuten overgelegd met het nummer van de Kamer van Koophandel.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college vastgesteld en bekend gemaakt. Voor reserveringen, waaruit lopende het boekjaar subsidies kunnen worden aangevraagd, kunnen aparte deelsubsidieplafonds worden vastgesteld door het college.

 • 2. Zodra vaststaat dat een verlaging van het subsidieplafond noodzakelijk is, wordt dit vastgesteld en bekendgemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning van de aangevraagde subsidies voor het volgende boekjaar.

 • 3. Het college kan mandaat verlenen van de bevoegdheid het subsidieplafond te wijzigen.

Artikel 8 Verdelingsregels

 • 1. Indien het beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren hanteert de gemeente Gouda onderstaande verdelingsregels.

 • 2. Subsidieaanvragen voor het VVE punt, schakelklassen of onderwijstijdverlenging en OnderwijsAdvies op grond van de artikelen 3, 4 en 5 hebben prioriteit boven subsidieaanvragen voor collectieve voorzieningen op grond van artikel 6.

 • 3. Subsidieaanvragen voor collectieve voorzieningen, die zijn ontplooid in de voorgaande jaren en die zijn gesubsidieerd vanuit het budget onderwijsachterstandenbeleid, krijgen voorrang boven subsidieaanvragen voor nieuwe collectieve voorzieningen.

Artikel 9 Subsidiecyclus

De volgende data en termijnen zijn van toepassing:

 • 1.

  Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 1 november van het jaar vooruitlopend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend te zijn, tenzij het gaat om aanvragen uit reserveringen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid. De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van Gouda, ter attentie van de afdeling Maatschappelijk Beleid, subsidieloket@gouda.nl.

 • 2.

  Subsidieaanvragen die na 1 november worden ingediend worden alleen in behandeling genomen als er middelen over zijn nadat toekenning van middelen op basis van subsidieaanvragen die uiterlijk 1 november zijn ingediend heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Subsidieaanvragen worden in de LEA besproken. Over subsidies, die na bespreking in de LEA zijn aangevraagd en toegekend, wordt de LEA achteraf geïnformeerd.

 • 4.

  Subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt. De bekendmaking van het besluit geschiedt vóór het begin van het tijdvak waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 5.

  De bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit met betrekking tot de subsidievaststelling zijn van toepassing, met dien verstande dat, indien van toepassing, de vaststellingsaanvraag, voor 1 maart van het op het subsidietijdvak volgende jaar moet worden ingediend, waarbij voor het indienen van de accountantsverklaring uitstel kan worden verleend tot 1 juli van het op het subsidietijdvak volgende jaar.

  Voor de verantwoording van schakelklassen en onderwijstijdverlenging wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde verantwoordingsformulier.

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De thans geldende Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid vervalt zodra ze is uitgewerkt.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2019. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in het jaar 2020 worden uitgevoerd.

 • 3. Op de subsidiëring van voordien uit te voeren activiteiten is de thans geldende Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid van toepassing.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020’

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

E.M. Branderhorst

de burgemeester,

M. Salet

Toelichting

Algemeen

De gemeente is wettelijk verplicht om onderwijsachterstandenbeleid te maken en uit te voeren, in overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Het rijk verstrekt hiertoe een specifieke uitkering.

Op grond van art.168a Wet op het primair onderwijs verstrekken burgemeester en wethouders de middelen die de gemeente als specifieke uitkering van het rijk ontvangt aan de rechtspersonen die daarvoor in aanmerking komen.

Teneinde deze middelen op transparante wijze te verstrekken is de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020 opgesteld.

Voorschoolse educatie wordt vanaf 2018 gesubsidieerd op grond van de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda.

Artikelsgewijs

Toelichting artikel 4, tweede lid

Het maximum aantal toe te kennen schakelklassubsidies per BRIN nummer wordt gerelateerd aan de achterstandsscore per BRIN nummer. Dit wordt geacht het meest objectieve criterium te zijn om een onderscheid tussen scholen op te baseren.