Aanwijzingsbesluit inlaatverbod waterscooters en jetski’s

Geldend van 30-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 21-05-2019

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inlaatverbod waterscooters en jetski’s

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland,

Overwegende dat

  • Het ingevolge artikel 5:31a van de Algemeen Plaatselijke Verordening Drechterland 2019 (APV) verboden is een waterscooter of jetski, die zich in een kennelijk voor onmiddellijk gebruik geschikte en beoogde staat bevindt, bij zich te hebben, te brengen of daarmee het openbare water op te gaan op door het college aangewezen oevers in de gemeente.

Gelet op

  • de overlast die waterscooters en jetski’s meebrengen in de recreatiegebieden;

  • artikel 5:31a APV.

Besluit:

Het strand van Schellinkhout evenals het Haventje van Wijdenes en de rest van het buitendijks gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegronden, aan te wijzen, als plaatsen waar het verboden is een waterscooter of jetski, die zich in een kennelijk voor onmiddellijk gebruik geschikte en beoogde staat bevindt, bij zich te hebben, te brengen of daarmee het openbare water op te gaan.

Dit besluit treedt in werking nadat het op de voor de gemeente Drechterland gebruikelijke wijze is bekend gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 23-04-2019

Burgemeester en wethouders van Drechterland

De secretaris,

C.M. Minnaert

De burgemeester,

M. Pijl

Gebied Schellinkhout

afbeelding binnen de regeling

Gebied Wijdenes

afbeelding binnen de regeling