Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Bronckhorst

Geldend van 29-05-2019 t/m heden

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Bronckhorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

gelet op;

 • -

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • -

  de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • -

  artikel 156 Gemeentewet;

 • -

  de Verordening basisregistratie personen gemeente Bronckhorst 2018;

besluiten

 • 1.

  In te trekken het Privacyreglement 2012 en het Reglement voor de basisregistratie personen 2014

 • 2.

  Vast te stellen de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Bronckhorst:

Begripsbepalingen

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Bronckhorst beheerde voorzieningen.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Bronckhorst.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente Bronckhorst

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Bronckhorst worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van gegevens van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1 en 2.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Bronckhorst en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Bronckhorst was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2. Over een ingezetene van de gemeente Bronckhorst kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 3 van deze regeling.

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 3.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Bronckhorst.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019.

Burgemeester en wethouders,

B. Drewes

M. Besselink

BIJLAGE 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisadministatie en Basisregistratie personen

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Bronckhorst hebben rechtstreekse toegang tot (gegevens uit) de basisadministratie en tot de de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit RvIG d.d. 28 juni 2018 als bedoeld in artikel 1, onder f.

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Basisregistratie

Gegevensset

GBA-V (zie autorisatie-besluit RvIG 28-06-2018)

CLUSTER

- klantadvies en burgerzaken

Wet Brp; Kieswet; Besluit Burgerlijke Stand; Burgerlijk Wetboek; Nationaliteits-wetgeving, Wet op de Lijkbezorging; Wet Justitiële Documentatie; Vreemdelingenwet 2000; Paspoortwet; Reglement Rijbewijzen

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Niet van toepassing. Rechtstreeks toegang via IZRM

- participatie

Leerplichtwet; Participatiewet; Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015; Jeugdwet

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Gegevens verstrekt ingevolge art. 3, 5 en 6 van het autorisatiebesluit RvIG van 28-06-2018 Alleen de gegevens die worden genoemd in de bijlagen 2 tot en met 26 b van dit besluit mogen op grond van de taken van de clusters worden verstrekt aan de afnemer via Civision Makelaar Gegevens

- informatisering en automatisering

Waarborging werking computers, het netwerk en de applicaties

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens

Idem

- omgeving

Gemeentewet (openbare orde en veiligheid); APV

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

Idem

- toezicht en handhaving

Wet milieubeheer; Waterwet; Woningwet

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

Idem

GBT (= Gemeentelijk Belastingkantoor Twente: administratie van de belastingheffing voor de gemeente)

Gemeentewet; Invorderingswet; Gemeentelijke WOZ-verordening; Verordening Lijkbezorgingsrechten + Debiteurenadministratie

Persoonsgegevens, verblijfgegevens en verwijsgegevens

Idem

BIJLAGE 2 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan gegevens worden verstrekt via het datadistributiesysteem Civision Makelaar Gegevens (CMG)

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

CLUSTER

- Financiële administratie

Voor uitoefening van taken zoals opgenomen in het vigerend mandaatbesluit

Toegang tot en gebruik van alle in het systeem aanwezige gegevens met dien verstande dat alleen die gegevens worden verstrekt ter uitvoering van de door de desbetreffende afdeling uit te voeren taak.

- Financiële administratie Participatie

- Vergunningen

idem

- Omgeving

idem

- Participatie

idem

- Burgerzaken

idem

- Klantadvies

idem

- Documentaire Informatievoorziening

idem

- Buiten

idem

- GBT (=Gemeentelijk Belastingkantoor Twente: administratie van de belastingheffing voor de gemeente)

Voor uitoefening van taken zoals opgenomen in de vigerende aanstellings-, aanwijzings- en mandaatbesluiten op het gebied van de heffingen en invordering van gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

Idem

- Personeel en organisatie

Voor uitoefening van taken zoals opgenomen in het vigerend mandaatbesluit

Idem

- Toezicht en handhaving

Voor uitoefening van taken zoals opgenomen in het vigerend mandaatbesluit

Idem

- Kabinet en bestuurssecretariaat

Jubilea t.b.v. felicitatie college. Lijst 60, 65 en 70 jarige huwelijksjubilea (jaarlijks) en personen van 100 jaar en ouder

Idem

- Griffie

Jubilea t.b.v. felicitatie raad (50-jarig huwelijksjubileum)

Idem

BIJLAGE 3 Lijst van derden waaraan gegevens worden verstrekt. Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van van en met inachtnemening van artikel 3.21 wet Brp verzocht heeft om geheimhouding

Wie

Waarvoor

Welke catego-rie

Welke gegevens

Geheim-houding

Leges

Basis

Bewindvoerder/Bewind-voerderskantoor

Achterhalen van cliëntgegevens voor taken die onder het bewind vallen. Besluit van bewindvoering moet bij kopie aanvraag zitten

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang. Schriftelijke toestemming ingeschrevene vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Buitenlandse niet EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang. Schriftelijke toestemming ingeschrevene vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Buitenlandse rechtspersonen (voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang. Schriftelijke toestemming ingeschrevene vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curacao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Culturele organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Fondsverwervende organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

- Maatschappelijke dienstverlening

- Algemene/geestelijke gezondheidszorg

- Kinderopvang

- Jeugdwelzijnswerk

- Ouderenzorg

- Gehandicaptenzorg

- Werkvoorziening

- Belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Migrantenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

(Rechts-) personen die niet in de gemeentelijke verordening benoemd zijn

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon / gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Onderwijsinstellingen (niet verplicht)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Ouderenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Reclassering/verslaafdenzorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Sportorganisaties en

-verenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Uitvaartverzorgers

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Vakorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Veilig Thuis

Het uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 4.1.1., tweede lid van de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015 dan wel de Jeugdwet

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Vrouwenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Woningbouwverenigin-gen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurders-administratie en de woningtoewijzing

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in Artikel 3.9, lid 4 Wet Brp

Mogelijk

Ja

Artikel 3.9 Wet Brp

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Bronckhorst woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Bronckhorst op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Bronckhorst wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Bronckhorst beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in Bronckhorst woonachtig zijn, dient de gemeente het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Voor de verstrekking via ‘Civision makelaar Gegevens (CMG)’ wordt aangesloten bij bovengenoemd autorisatiebesluit. Organen van de gemeente mogen alleen gebruik maken van gegevens zoals vermeld in het autorisatiebesluit.

Artikel 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Bronckhorst. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.