Regeling vervallen per 01-01-2020

Nadere regels van burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen houdende regels voor subsidiëring duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties in Amstelveen (Nadere regels voor subsidiëring duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties in Amstelveen 2019)

Geldend van 28-05-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Nadere regels van burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen houdende regels voor subsidiëring duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties in Amstelveen (Nadere regels voor subsidiëring duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties in Amstelveen 2019)

Z19-015142

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van Jeugd en Samenleving van 7 maart 2019;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de:

Nadereregels voor subsidiëring van duurzaamheidsinvesteringen in sportaccomodaties in Amstelveen 2019

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • Algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening Amstelveen;

 • Amateursport: activiteiten op het gebied van sport die niet worden uitgeoefend in loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie;

 • Amateursportorganisatie: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers en statutair gevestigd is in Amstelveen;

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • Sportaccommodatie: voorziening, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van amateursport en gelegen op Amstelveens grondgebied.

Artikel 2. Doelstelling

Deze nadere regels zijn bedoeld om duurzaamheidsinvesteringen in amateursportaccommodaties te stimuleren en daarmee ook via de sportvereniging voeding te geven aan de bewustwording.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt voor aanvragen voor duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties. Amateursportorganisaties kunnen (extra) subsidie aanvragen om hun sportaccommodatie te verduurzamen en daarmee voor te sorteren op de toekomst.

Artikel 4. Berekening van de subsidie en de selectie- en toetsingscriteria

 • 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 33% van de kosten van de subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 6, inclusief btw.

 • 2. Zijn of worden voor de kosten van de subsidiabele activiteiten ook een andere subsidie gevraagd, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd tot het totaal aan subsidie ten hoogste 33% bedraagt van de duurzaamheidsinvestering.

Artikel 5. Aanvrager

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvrager is een amateursportorganisatie en statutair gevestigd in Amstelveen;

 • b.

  de aanvrager is eigenaar van de sportaccommodatie;

 • c.

  de aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 6. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt per subsidiejaar € 200.000.

 • 2. Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Artikel 8. Bevoegdheid van het college

Het college besluit met in achtneming van de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels over het verstrekken van subsidies voor subsidiabele activiteiten in sportaccommodaties.

Hoofdstuk 2. Subsidieverstrekking

Artikel 9. Subsidieverlening

 • 1. De subsidieaanvraag wordt ingediend vóórafgaand aan de duurzaamheidsinvestering(en).

 • 2. De duurzaamheidsinvestering waarvoor subsidie is aangevraagd moet binnen 6 maanden, nadat de subsidieverlening is toegekend, worden gestart.

Artikel 10. Subsidievaststelling

 • 3. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten ingediend.

 • 4. Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een door het college vastgesteld formulier gebruikt.

 • 5. De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van (een) factu(u)r(en) en betaalbewijzen voor de subsidiabele activiteiten op naam van de subsidieontvanger.

Artikel 11. Discriminatie

 • 1. Subsidie wordt in ieder geval niet verleend indien:

  • a.

   de doelstelling of activiteiten van de subsidieaanvrager, dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren of op zullen leveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook, of,

  • b.

   binnen de organisatie van de subsidieaanvrager of binnen de activiteiten waarvoor de aanvrager (mede-)verantwoordelijkheid draagt, discriminatie als omschreven onder a. plaatsvindt of zal plaatsvinden, en de aanvrager ter voorkoming of beperking hiervan niet die maatregelen treft welke onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de aanvrager mogen worden verwacht.

 • 2. Onder discriminatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van deze bepaling niet begrepen het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand of om participatie van groepen te bevorderen.

Artikel 12. (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

 • 1. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat gesubsidieerde sportaccommodaties gedurende 10 jaren na afloop van de subsidieperiode ter beschikking gesteld blijven voor de amateursport voor lokale gebruikers.

 • 2. De subsidieontvanger spant zich in om te voldoen aan een veilig sportklimaat en een rookvrije sportaccommodatie.

 • 3. Indien niet aan de verplichting in lid 1 wordt voldaan, doet de subsidieontvanger onverwijld melding daarvan aan het college.

 • 4. Het college kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 14. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking een dag na de bekendmaking.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Nadere regels voor subsidiëring van duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties in Amstelveen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 april 2019.

De secretaris

Bert Winthorst

De burgemeester

Bas Eenhoorn

Bijlage 1. Activiteiten die in aanmerking komen voor duurzaamheidssubsidie

1. Verlichting

1.1

Sportveldverlichting

Bestemd voor: sportveldverlichting

 

Bestaande uit: LED armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.

1.2

Besparingssysteem voor verlichting voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: het verminderen van ht energieverbruik van verlichting in of bij bestaande sportaccommodaties door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie

 

Bestaande uit: licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

1.3

LED-verlichtingssysteem voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande sportaccommodaties

 

Bestaande uit: LED armatuur anders dan met LED buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W.

1.4

LED-buis systeem

Bestemd voor: verlichting in of bij sportaccommodaties

 

Bestaande uit: systeem van LED-buis in combinatie met een externe LED-driver. De specifieke lichtstroom van de LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen.

2. Ventilatie en verwarming

2.1

Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: het koelen of verwarmen van bestaande sportaccommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht

 

Bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.

2.2

Warmtepomp voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: het verwarmen van bestaande sportaccommodaties

 

Bestaande uit: een warmtepomp, (eventueel) bronsysteem.

3. Tapwater

3.1

Warmtepompboiler

Bestemd voor: het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater

 

Bestaande uit: een elektrisch gedreven warmtepompboiler.

3.2

Warmteterugwinning uit douchewater

Bestemd voor: het terugwinnen van warmte uit (douche)water

 

Bestaande uit: warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.

4. Bouwkundig

4.1

HR-glas voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande sportaccommodaties

 

Bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmte-doorlatingscoëfficient van maximaal 1,1 W/m2K, (eventueel) kozijn.

4.2

HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties

Bestemd voor: beglazing in buitengevel- of dakconstructies van nieuwe sportaccommodaties

 

Bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmte-doorlatingscoëfficient van maximaal 0,7 W/m2K, (eventueel) kozijn.

4.3

Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten

 

Bestaande uit: isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand R=Ʃ(Rm)=Ʃ(d/λ) ten minste 2,5m2k/W bedraagt.

5. Duurzame energieopwekking

5.1

Zonnecollectorsysteem

Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht

 

Bestaande uit: een zonnecollector, (eventueel) restwarmteopslagvat.

5.1

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen

 

 

Bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.

Nota van toelichting

Algemeen

In de raadsvergadering van 13 februari 2019 is de motie ‘Verduurzaming sportverenigingen’ ingediend. Een motie dat het college oproept om een subsidieregel te ontwikkelen, in lijn met het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, om duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties te kunnen subsidiëren. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 200.000 per jaar als uitgangspunt genomen.

Voor de uitvoering is aansluiting gezocht met de aanvullende subsidie van de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA).

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de beschrijving is specifiek de brede term amateursportorganisaties aangehouden. Dus niet alleen sportverenigingen, maar ook stichtingen en BV’s zonder winstoogmerk komen in aanmerking. Of een organisatie een amateursportorganisatie is wordt gecontroleerd aan de hand van de SBI codes die zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle organisaties die beginnen met 93 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie, behalve de codes 93.13, 93.14.6, 93.19.193.19.3, 93.19.4 en 93.19.5. Deze laatsten zijn codes gerelateerd aan beroepssporten en zijn dus geen amateursportorganisaties.

Artikel 4. Berekening van de subsidie en de selectie- en toetsingscriteria

De subsidie bedraagt ten hoogste 33% van de kosten van de subsidiabele activiteiten. Hiermee volgen we de intentie van de motie om maximaal 1/3-deel van de duurzaamheidsinvesteringen te subsidiëren. Kan er voor de subsidiabele activiteiten elders ook een subsidie worden aangevraagd (bijvoorbeeld BOSA), dan verlagen we de subsidie tot aan het bedrag van 1/3 deel van de duurzaamheidsinvesteringen.

Voorbeeld:

Subsidiabele activiteiten

€ 100.000

Subsidiabele activiteiten

€ 100.000

Subsidieaanvraag gemeente

€  33.000

Subsidie BOSA (15%)

€ 15.000

Subsidieaanvraag gemeente

€ 18.000

Artikel 5. Aanvrager

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

 • Aanvraagformulier met NAW gegevens;

 • Bankafschrift met daarop het IBAN rekeningnummer en organisatienaam;

 • Handtekening(en) van tekenbevoegde(n)

 • Offerte, dan wel facturen van de subsidiabele activiteiten op naam van de aanvrager.

Artikel 6. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De totale activiteiten die in aanmerking komen voor een subsidie zijn opgenomen in een aparte bijlage. Dit zijn dezelfde activiteiten waarvoor ook een (aanvullende) subsidieaanvraag bij de BOSA kan worden gedaan.

Artikel 7. Subsidieplafond

Voor de verstrekking van subsidies wordt vooralsnog een plafond gehanteerd van € 200.000. Dit bedrag kan (na een jaar) worden aangepast indien een evaluatie daartoe aanleiding geeft.

Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie eerst komt, het eerst maalt’, een verdeling op volgorde van binnenkomst van (complete) aanvragen. Indien blijkt dat in de loop van het jaar het plafond is uitgeput, zal een aanvraag moeten worden afgewezen. Indien het plafond wordt bereikt en de volgorde van binnenkomst van een aantal aanvragen niet vast te stellen is, zal voor deze (complete) aanvragen loting worden gebruikt als aanvullende verdeelmethode.

Artikel 9. Subsidieverlening

Deze subsidieregels zijn bedoeld om sportverenigingen te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Daarom gelden de regels voor duurzaamheidsinvesteringen die nog niet zijn begonnen. De investeringen in duurzaamheid moet echter wel binnen een half jaar plaatsvinden nadat een positieve beschikking is afgegeven. Dit om de subsidie niet nodeloos op de plank te laten liggen, terwijl een andere sportvereniging juist geen subsidie heeft kunnen krijgen omdat het subsidieplafond is bereikt. Een reële planning van de aanvrager is daarom van belang.

Artikel 10. Subsidievaststelling

Bij de aanvraag voor vaststelling moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

 • Aanvraagformulier tot vaststelling met NAW gegevens;

 • Facturen voor de subsidiabele activiteiten als subsidie € 50.000 of minder is;

 • Financieel overzicht / verslag vergezeld van een controleverklaring als subsidiebedrag boven de € 50.000 ligt;

 • Handtekening(en) van tekenbevoegde(n);

 • Overzicht van andere subsidies aangevraagd c.q. verkregen voor de subsidiabele activiteiten.

Artikel 11. Discriminatie

De gemeente Amstelveen staat voor diversiteit. Alle Amstelveners doen mee ongeacht achtergrond, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, geloof of levensovertuiging en voelen zich vrij en veilig zichzelf te kunnen zijn in Amstelveen. Amstelveen is een stad voor iedereen, waarbij oog is voor diversiteit en gewerkt wordt aan inclusiviteit. De gemeente zet zich in voor een verdraagzame stad met gelijke kansen voor iedereen.

Artikel 12. (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de gesubsidieerde sportaccommodaties gedurende 10 jaren na afloop van de subsidieperiode ter beschikking gesteld blijven voor de amateursport voor lokale gebruikers. Voorkomen moet worden dat sportaccommodaties gesubsidieerd worden die daarna niet voor de amateursport voor lokale gebruikers worden ingezet.

De gemeente Amstelveen staat een veilig sportklimaat en een rookvrije accommodatie voor. De subsidieontvanger conformeert zich aan deze uitgangspunten en doet alles in zijn vermogen om hieraan te (gaan) voldoen.