Verordening garantstelling Sport Amstelveen 2019

Geldend van 28-05-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening garantstelling Sport Amstelveen 2019

Z19-017133

De raad van de gemeente Amstelveen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 maart 2019;

overwegende dat het wenselijk is om kaders vast te stellen voor het verlenen van garantstellingen door de gemeente binnen de sportsector in Amstelveen;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 7:850 tot en met 7:870 van het Burgerlijk Wetboek;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening garantstelling Sport Amstelveen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: raad van de gemeente Amstelveen;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • c.

  garantstelling: een financieringsinstrument, waarbij de gemeente zich, middels een borgtochtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:850 Burgerlijk Wetboek, tegenover een geldverstrekker verplicht in te staan voor de betalingsverplichtingen van een geldnemer, waardoor deze geldverstrekker bereid is een lening te verstrekken;

 • d.

  geldverstrekker: een (bancaire) instelling die aan een geldnemer een lening (heeft) verstrekt waarvoor de gemeente, onder voorwaarden, deels garant staat;

 • e.

  geldnemer: een instelling waaraan een geldverstrekker een lening verstrekt en ten behoeve waarvan de gemeente een borgstelling geeft voor de betaling van een deel van de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst uit geldlening voor het geval dat de geldnemer in gebreke is;

 • f.

  aanvrager(s): een geldnemer die de gemeente verzoekt om borg te staan voor de betaling van rente en aflossing die de geldnemer uit hoofde van een lening aan geldverstrekker verschuldigd is;

 • g.

  SWS: Stichting Waarborgfonds Sport.

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

Deze verordening is van toepassing op de garantstelling door de gemeente Amstelveen voor investeringen in de sport binnen de gemeente.

Artikel 3 Uitvoering verordening

 • 1. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2. Het college kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van deze verordening binnen de door de raad gestelde beleidskaders.

 • 3. Het college is bevoegd besluiten te nemen tot verlening en vaststelling van garantstellingen, alsmede besluiten tot weigering, intrekking of wijziging van garantstellingen tot en met een bedrag van € 250.000.

 • 4. Op aanvragen tot garantstellingen van meer dan € 250.000 wordt besloten door de raad.

Artikel 4 Algemene uitgangspunten

 • 1. Een garantstelling wordt uitsluitend verleend voor zover het naar het oordeel van het college in voldoende mate in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid en gericht is op de gemeente Amstelveen, in belangrijke mate ten goede komt aan de ingezetenen van de gemeente Amstelveen en een maatschappelijk doel dient.

 • 2. Het gemeentelijk beleid wordt niet alleen gevormd door regelgeving op het betreffende beleidsterrein, maar ook door regelgeving op het gebied van (overheids)financiën. Dit betekent dat besluiten mede gebaseerd dienen te zijn op de Gemeentewet, de Wet Fido, de Financiële Verordening Amstelveen 2017 en het Treasurystatuut Amstelveen 2016. Dit alles vormt het toetsingskader voor de beoordeling van een aanvraag voor een garantstelling.

Artikel 5 Verplichting aanvrager

 • 1. De aanvrager dient:

  • rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk en een ideële doelstelling te hebben. Dit dient niet alleen te blijken uit de statuten, maar ook uit de feitelijke werkzaamheden;

  • statutair gevestigd te zijn in Amstelveen, te zijn aangesloten bij een door NOC/NSF erkende sportbond, de sportaccommodatie dient in de gemeente Amstelveen te zijn gelegen en in overwegende mate ten goede te komen aan inwoners van de gemeente Amstelveen;

  • de haalbaarheid van de investering en de toekomstige exploitatie voor eigen rekening te laten toetsen door SWS aan de hand van de financiële jaarstukken en het investeringsplan inclusief bijbehorende prognose;

  • aantoonbaar te maken dat zonder garantstelling de benodigde financiering niet kan worden verkregen;

  • het eerste recht van hypotheek (mede) bij de gemeente Amstelveen te leggen;

  • akkoord van SWS als medegarantsteller dan wel risicodrager naast de gemeente te verkrijgen en te voldoen aan de voorwaarden van SWS;

  • de looptijd van de garantstelling in overeenstemming te brengen met de levensduur/afschrijvingstermijn(en) van de te financieren zaak;

  • duidelijk aantoonbaar te maken dat de duurzaamheidscriteria zoals vermeld in het raadskader ‘Slimmere keuzes voor de toekomst’ bij de (ver)bouw het uitgangspunt is;

  • zijn bezittingen, het in dienst zijnde personeel en de bij de activiteiten betrokken vrijwilligers tegen schade en het risico van wettelijke aansprakelijkheid voldoende verzekerd te hebben;

  • indien van toepassing, te beschikken over de benodigde vergunningen voor de investering waarvoor garantstelling wordt gevraagd.

 • 2. Het college is bevoegd om daarnaast uit hoofde van de publieke taak, het algemeen belang of met het oog op het risico van de garantstelling, overige verplichtingen op te leggen.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een garantstelling moet uiterlijk 13 weken vóór het tijdstip waarop de overeenkomst tot geldlening wordt gesloten, schriftelijk bij het college ingediend te worden. Het college kan in bijzondere situaties een kortere termijn toestaan.

 • 2. Bij het indienen van de aanvraag legt de aanvrager de door het college nader te bepalen gegevens over die voor het beoordelen van de aanvraag van belang zijn. Bij de ondertekende schriftelijke aanvraag dienen in ieder geval de volgende stukken gevoegd te zijn:

  • a.

   de rapportage van SWS (met daarin vermeld de aard van de investering, de noodzaak ervan en het benodigde doel en de financiële overzichten waaruit langjarig blijkt dat de organisatie de financiële lasten kan dragen);

  • b.

   een overzicht waaruit de duurzaamheidsaspecten blijken.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Een garantstelling wordt in elk geval geweigerd indien de doelstellingen, activiteiten, statuten of reglementen van de aanvrager dan wel het beoogd gebruik van de geldlening discriminatie oplevert wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of welke grond dan ook, behoudens het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand.

 • 2. Onverminderd het vorige lid kan een garantstelling geweigerd indien naar het oordeel van het college redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager waarvoor garantstelling wordt gevraagd niet gericht zijn op de gemeente Amstelveen of niet in belangrijke mate ten goede komen aan de ingezetenen van de gemeente Amstelveen, behalve als dit verklaarbaar is vanuit de regionale functie van de gemeente Amstelveen;

  • b.

   de garantstelling niet past binnen het beleid van de gemeente Amstelveen dan wel de betreffende activiteiten in dat kader onvoldoende dan wel geen prioriteit hebben of niet noodzakelijk geacht worden om het beleidsdoel te bereiken;

  • c.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met wetgeving, het algemeen en/of publiek belang of de openbare orde;

  • d.

   garantstelling niet noodzakelijk geacht wordt omdat aanvrager, ook zonder garantstelling door het college, over voldoende middelen kan beschikken om de kosten van de investering te dekken, dan wel andere financieringsmogelijkheden aanwezig geacht worden;

  • e.

   geen ondertekende, schriftelijke verklaring overlegd kan worden waaruit blijkt dat SWS medegarantsteller is;

  • f.

   er voor het overige gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening van toepassing (kunnen) zijn.

Artikel 8 Informatieplicht

 • 1. De geldnemer dient onverwijld het college te informeren over alle feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze relevant zijn voor de garantstelling.

 • 2. De geldnemer stelt, onverminderd het vorige lid, het college onverwijld op de hoogte van:

  • a.

   het voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon;

  • b.

   het voornemen tot het doen van aangifte van zijn faillissement of het aanvragen van surséance van betaling;

  • c.

   het voornemen tot een fusie van de rechtspersoon;

  • d.

   een voorgenomen statutenwijziging van de rechtspersoon;

  • e.

   het mogelijk optreden van substantiële financiële tegenvallers.

Artikel 9 Controle

 • 1. Het college is bevoegd controle uit te oefenen op de juistheid van de in artikel 8, lid 2 bedoelde gegevens.

 • 2. De administratie van de geldnemer dient zodanig ingericht te zijn dat de controle op eenvoudige wijze mogelijk is.

 • 3. De geldnemer is verplicht door het college aangewezen ambtenaar of toezichthouders inzage te geven in zijn boeken en andere zakelijke bescheiden en deze desgewenst te verstrekken en toegang te verlenen tot zijn gebouwen voor zover de in het eerste lid genoemde controle dat vereist.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen van een of meer bepalingen van deze verordening afwijken dan wel deze buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 11 Overgangsbepaling

Op garantstellingen binnen de sportsector die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend of vastgesteld, is deze verordening niet van toepassing. Dit is slechts anders indien tussentijds, na inwerkingtreding van deze verordening, aanpassing van de garantstelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na de datum van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening garantstelling Sport Amstelveen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 mei 2019.

De griffier,

Drs. M.C.C. Philips

De voorzitter,

Drs. H.B. Eenhoorn

Nota van toelichting op Verordening garantstelling Sport Amstelveen 2019

Algemene toelichting

Inleiding

Als sportverenigingen willen investeren in hun sportaccommodatie moeten ze vaak extern geld aantrekken; maar weinig verenigingen hebben zo’n bedrag op de plank liggen. Een sportvereniging ondervindt in zijn algemeenheid veel moeite om zo’n lening bij de bank te krijgen. Dit heeft vooral te maken met het gebrek aan zekerheden bij de aanvragende sportvereniging. De ondergrond van een sportaccommodatie is namelijk in vrijwel alle gevallen van de gemeente. Dat maakt dat de bank een garantstelling eist.

Garantstelling is een belangrijk middel om initiatieven in de sport te kunnen realiseren. Dat geldt ook in Amstelveen. De gemeente faciliteert de sportorganisatie bij het aantrekken van een geldlening voor het verwezenlijken van een maatschappelijk doel. Dit beleidsinstrument past goed in de huidige tijdgeest waarbij de gemeente de verantwoordelijkheden legt bij het maatschappelijk middenveld en zich een faciliterende rol oplegt.

De gemeentelijke kaders voor garantstellingen liggen vast in de financiële Verordening. Hierin is onder andere te lezen dat: het verstrekken van een garantie aan derden slechts is toegestaan vanuit de publieke taak. Per geval is een expliciet besluit hiertoe nodig door de gemeenteraad, waarbij door het college van B&W gemotiveerd wordt welk publiek belang wordt gediend en welke zekerheden de gemeente verwerft ter afdekking van de risico’s (Artikel 4 van het treasurystatuut). Met deze verordening geven we duidelijkheid voor de garantstellingen binnen de sportsector.

Publiek belang

Het publieke belang voor Amstelveen is binnen de sportsector in zijn algemeenheid aanwezig, namelijk het voorzien in de sportieve behoeften van de Amstelveners met behulp van in Amstelveen gevestigde, kwalitatief goede sportvoorzieningen op niet-commerciële basis.

Stichting Waarborgfonds Sport

Voor de sportsector is er een waarborgfonds voor de sport (SWS). SWS is een onafhankelijke, landelijke stichting, opgericht in 1980 toen werd geconstateerd dat het voor sportverenigingen steeds moeilijker werd om bancaire leningen te krijgen. Het waarborgfonds heeft wel enkele verplichtingen: ze staan borg voor 50% van de lening tot een maximum van € 250.000 en voor maximaal 15 jaar met de voorwaarde dat de gemeente minimaal voor de resterende 50% garant staat (voor verduurzaming van de sportaccommodatie staat SWS zelfs voor 100% borg). Ook eisen zij een (mede) eerste recht van hypotheek. SWS controleert voordat ze borg gaan staan uitgebreid de financiële situatie en (on)mogelijkheden van de sportvereniging en monitort dat jaarlijks zolang de borgstelling loopt. De gemeente krijgt hiervan jaarlijks een afschrift. Ook stellen ze (opschortende) voorwaarden als het hebben van de benodigde vergunningen, langdurig eigendom/recht van opstal, etc.

Risico

Voor de gemeente is de impact van het verstrekken van een garantie aan een sportvereniging gering. Het gaat vaak om relatief beheersbare bedragen en de frequentie van aanvragen ligt laag. Maar toch legt het ook beslag op het weerstandsvermogen. Door samen met SWS een garantstelling aan te gaan, houden we het risico tot een minimum beperkt (van de meer dan 2000 borgstellingen die door SWS zijn verstrekt, ligt de aanspraak op deze borgstelling onder de 1%). Jaarlijks worden de garantstellingen opgenomen in de risicoparagraaf in de gemeentelijke jaarstukken.

Wordt er echter toch een beroep gedaan op de garantstelling, dan is verkoop van de gefinancierde zaak lastig. Door functionaliteit, ligging en bestemming is het onderpand moeilijk op de markt te zetten. Ook staat een demontabele bouw vaak haaks op de gewenste duurzaamheidsaspecten en is er weinig vraag naar deze sport specifieke zaken.

In de gemeente Amstelveen gelegen

Richtlijn in deze is dat de aanvrager statutair gevestigd is in Amstelveen en het onderwerp van de garantie zich op Amstelveens grondgebied bevindt (OZB-plichtig aan gemeente Amstelveen).

Duurzaamheid

In mei 2016 heeft de raad het kader ‘Slimme keuzes voor de toekomst’ vastgesteld. Plannen voor (ver)bouw waarbij gemeentegarantie wordt gevraagd, moeten passen binnen dit raadskader.

Vanuit Energie en Duurzaam Bouwen moet minimaal voldaan worden aan:

 • de BENG-eis (Bijna Energieneutraal Gebouw, wet per 1-1-2020), Zie ook https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng/wettelijke-eisen-beng

 • het aardgasvrij zijn, dus geen gasaansluiting meer aanwezig. (wet per 1 juli 2018, voor gebouwen met kleinverbruikersaansluiting (gasmeter ≤G25). Bij renovatie of aanbouwen/uitbreidingen van bestaande gebouwen dienen ze bij te dragen aan het aardgasready worden van de gehele locatie, zodat bij uitfasering van het aardgasnet gemakkelijk overgestapt kan worden op dan beschikbare alternatief voor aardgas,

 • een FSC- of gelijkwaardig keurmerk voor gebruikt hout, waaruit blijkt dat deze afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

 • een gemiddelde GPR van 7,5 (gelijk als ook in de huisvestingsverordening Onderwijs opgenomen), hiervoor stelt de gemeente haar GPR-licentie beschikbaar. GPR staat voor gemeentelijke Praktijk Richtlijn en toetst een gebouw op verschillende thema’s op de bereikte duurzaamheid. Verlichtingsinstallaties worden uitgerust met de meest energiezuinige variant waarbij voor veldverlichting bij trainingen een lager verlichtingsniveau gebruikt wordt dan voor wedstrijden.

Ook dient rekening te worden gehouden met de circulaire economie.

Toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2017, conform de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, is men gehouden aan het bieden of treffen van aanpassingen die leiden tot toegankelijkheid. De gemeente Amstelveen eist daarom dat de toegankelijkheid voor mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond wordt meegenomen in de renovatie en nieuwbouw van sportaccommodaties. Dit moet ook duidelijk blijken uit de aanvraag voor gemeentegarantie.

Besluitvorming

Met deze verordening willen we ook helderheid verschaffen over wie mag besluiten tot het geven van garantstellingen. Indien de aanvraag voldoet aan de kaders zoals hier geformuleerd, beslist het college tot een bedrag van € 250.000. De raad wordt hierover actief geïnformeerd na het besluit van het college. Is een aanvraag hoger dan € 250.000 of voldoet een aanvraag niet of onvoldoende aan de criteria, maar is het college gemotiveerd de aanvraag toch te honoreren, dan is een raadsbesluit nodig.