Regeling vervallen per 08-04-2022

Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Geldend van 01-05-2020 t/m 07-04-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2020

Intitulé

Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 21 mei 2019, kenmerk 4.1/2019001300, team Beheer Wegen en Vaarwegen, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de regeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe;

overwegende dat de gemeente Meppel de bedieningstijden van de Kaapbruggen, Eshuisbrug en Galgenkampsbrug heeft gewijzigd en in de gemeente Assen afwijkende bedieningstijden gelden;

BESLUITEN:

  • 1.

    de Regeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe, vast te stellen.

  • 2.

    de Regeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 12 maart 2013, kenmerk 11/4./2013002005, Provinciaal Blad nummer 7 van 2013, in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven 23 mei 2019

Artikel 1 Bedieningstijden recreatievaart

In Drenthe gelden voor de beweegbare bruggen en sluizen behorende bij de vaarwegen opgenomen in de lijsten A en B in Bijlage II van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, de volgende bedieningstijden voor de recreatievaart:

Maand

Dag

Tijd

april en oktober

mei en september

maandag t/m vrijdag

maandag t/m zaterdag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

juni, julie en augustus

maandag t/m zondag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

november t/m maart

maandag t/m vrijdag

alleen op afspraak, 3x 24 uur van tevoren aanmelden via de vaarwegtelefoon 0592-365775

1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag

U dient bij het invaren van de sluizen rekening te houden met de eindtijd van de bedieningstijden.

Artikel 2 Bedieningstijden beroepsvaart

In Drenthe gelden voor de beweegbare bruggen en sluizen behorende bij de vaarwegen opgenomen in de lijsten A en B in Bijlage II van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, de volgende bedieningstijden voor de beroepsvaart:

Maand

Dag

Tijd

januari t/m december

maandag t/m zaterdag

07.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 18.00 uur

Buiten de reguliere bedieningstijden vastgesteld in art. 1 'Bedieningstijden recreatievaart' alleen op afspraak, mits 1x 24 uur van tevoren aangemeld via de vaarwegtelefoon 0592-365775

tussen Kerst en Nieuwjaarsdag

alleen op afspraak, mits 1x 24 uur vóór 1e Kerstdag aangemeld via de vaarwegtelefoon 0592-365775

1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag

geen bediening

Artikel 3 Bedieningstijden Kaapbruggen, Eshuisbrug, Galgenkampsbrug, gemeente Meppel

In afwijking van het gestelde in de artikelen 1 en 2, gelden voor de Kaapbruggen, Eshuisbrug en Galgenkampsbrug gelegen in de gemeente Meppel de volgende bedieningstijden:

Maand

Dag

Tijd

januari t/m december

maandag t/m zaterdag

06.00 uur - 22.00 uur

zondag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag

10.00 uur - 18.00 uur

24 en 31 december

1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag

06.00 uur - 18.00 uur

geen bediening

Artikel 4 Bedieningstijden bruggen en sluizen, gemeente Assen

In afwijking van het gestelde in de artikelen 1 en 2, gelden voor de bruggen en sluizen gelegen in de gemeente Assen de volgende bedieningstijden:

Maand

Dag

Tijd (uitgezonderd 'Het Kanaal')

april

mei en september

maandag t/m vrijdag

maandag t/m zaterdag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

juni, juli en augustus

maandag t/m zondag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

In afwijking van bovenstaande, gelden in de gemeente Assen voor ‘Het Kanaal’ de volgende bedieningstijden:

  • Na 16.00 uur kunnen boten komende uit de richting Groningen niet meer ‘Het Kanaal’ invaren via de Blauw Klap.

  • Na 15.00 uur kunnen boten komende vanuit richting Meppel niet meer ‘Het Kanaal’ invaren via de Willem III.

U dient bij het invaren van de sluizen rekening te houden met de eindtijd van de bedieningstijden.

Artikel 5

Voor de periode van 1 april 2020 tot en met 1 juni 2020 wordt, in afwijking van het gestelde in voorgaande artikelen, de bediening van bruggen en sluizen voortgezet volgens de bediening (op afspraak) in de periode november tot en met maart.

Ondertekening