Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent exploitatievergunningen (Beleidsregels exploitatievergunningen Loon op Zand 2019)

Geldend van 17-05-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent exploitatievergunningen (Beleidsregels exploitatievergunningen Loon op Zand 2019)

Deburgemeester van Loon op Zand,

Gelet op:

Het bepaalde in artikel 2:28, Hoofdstuk 2 Openbare orde afdeling 16 en 17 van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand (APV) en artikel 174 Gemeentewet.

Overwegende :

Dat het gelet op de belangen van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van de vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting gewenst is beleidsregels vast te stellen.

BESLUIT:

vast te stellen de Beleidsregels exploitatievergunningen gemeente Loon op Zand 2019.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. In dit beleid wordt verstaan onder:

  • a)

   openbare inrichting: zoals omschreven in de APV alsmede alle overige inrichtingen zoals omschreven in de APV en de door de burgemeester aangewezen bedrijfsgebouwen en bedrijfsactiviteiten;

  • b)

   overlast: meldingen die gedaan zijn bij het bevoegd gezag inzake geluid, verkeer en/of verstoring van de openbare orde. Voor het definiëren van de (ernstige) overlast wordt aansluiten gezocht bij de Beleidsregels artikel 2:49a Algemene Plaatselijke Verordening 2019: Sluiting van voor publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij horende erven;

  • c)

   Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 2 Exploitatievergunning openbare inrichting

 • 1. Het is verboden een openbare inrichting met of zonder terras of een terras te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor:

  • a)

   zorginstellingen;

  • b)

   musea;

  • c)

   bedrijfskantines of -restaurants.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. Er moet een exploitatievergunning worden aangevraagd, in geval van:

  • a)

   vestiging van een nieuwe openbare inrichting;

  • b)

   overname van een bestaande openbare inrichting;

  • c)

   wijziging in de ondernemingsvorm;

  • d)

   plaatsen van een terras;

  • e)

   uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van een verleende exploitatievergunning;

  • f)

   bij aanwijzing door de burgemeester op grond van artikel 1 onder a genoemde bedrijfsgebouwen of bedrijfsactiviteiten.

 • 2. Voor het aanvragen van de vergunning is een aanvraagformulier vastgesteld.

 • 3. De aanvrager dient bij de aanvraag tenminste de hieronder genoemde stukken te overleggen:

  • a)

   een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier met bijbehorende bijlagen;

  • b)

   een kopie paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning van de aanvrager en alle leidinggevenden in loondienst;

  • c)

   een verklaring omtrent het gedrag (VOG) van iedere leidinggevende;

  • d)

   een plattegrond van de inrichting op schaal van 1: 100.

 • 4. Bij de afhandeling van de aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning wordt advies gevraagd aan politie en justitie.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1. De burgemeester beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. De burgemeester kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

Artikel 5 Looptijd vergunning

 • 1. De duur van de exploitatievergunning wordt verleend voor 5 jaar.

 • 2. De burgemeester kan een kortere looptijd bepalen in verband met bescherming van het woon- en leefklimaat, de openbare orde en veiligheid of tijdelijke invulling van leegstaande panden.

Artikel 6 Beoordeling van de aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de burgemeester rekening met:

 • 1.

  het karakter van de straat en de wijk waarin de openbare inrichting is gelegen of zal komen te liggen.

 • 2.

  de aard van de openbare inrichting.

 • 3.

  de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door exploitatie van de openbare inrichting.

 • 4.

  de wijze van bedrijfsvoering van de leidinggevende(n) van de openbare inrichting in deze of andere inrichtingen.

 • 5.

  de wijze van exploitatie van de openbare inrichting in het verleden, voor zover de leidinggevende onveranderd is gebleven.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De burgemeester weigert de vergunning indien:

 • 1.

  de vestiging of exploitatie van de betreffende openbare inrichting in strijd is met de geldende bestemming van het pand.

 • 2.

  indien moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de betreffende openbare inrichting.

 • 3.

  de leidinggevende(n) binnen 5 jaar voor de aanvraag een openbare inrichting heeft geëxploiteerd dat op grond van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde gesloten is geweest.

 • 4.

  indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen.

 • 5.

  indien de exploitant(en) of leidinggevende(n) onder curatele staan, ontzet zijn uit het ouderlijk gezag of de voogdij of in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn zoals opgenomen in Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999.

Artikel 8 Voorschriften

 • 1. De burgemeester kan aan de exploitatievergunning onder meer de hieronder genoemde voorschriften of beperkingen verbinden:

  • a)

   de vergunning of een kopie daarvan moet in de openbare inrichting aanwezig zijn;

  • b)

   de vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar;

  • c)

   de ondernemer dient wijzigingen in de exploitatie binnen 30 dagen aan de burgemeester te melden;

  • d)

   gedurende de tijd dat de openbare inrichting geopend is, dient altijd een persoon aanwezig te zijn die op de vergunning als leidinggevende staat vermeld;

  • e)

   het is verboden in de openbare inrichting drugs aanwezig te hebben, te gebruiken of te verkopen;

  • f)

   aanwijzingen die de politie, brandweer, toezichthoudende ambtenaren of andere met toezicht belaste personen geven, moeten direct opgevolgd worden;

  • g)

   horecaportiers, toezichthoudend of ander beveiligingspersoneel in dienst van de openbare inrichting, moeten voldoen aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

  • h)

   een openbare inrichting heeft geen nadelige invloed op de woon- of leefsituatie of de openbare orde en veiligheid in de omgeving;

  • i)

   de vergunninghouder is gehouden om de orde binnen de openbare inrichting te handhaven en in de directe omgeving van de openbare inrichting, hinder veroorzaakt door komende of vertrekkende bezoekers, te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

  • j)

   tijdens evenementen mag geen glaswerk gebruikt worden.

 • 2. Aan de vergunning kunnen nadere voorschriften worden verbonden inzake openbare orde, openbare veiligheid, verkeersveiligheid en milieu.

Artikel 9 Vrijstelling

 • 1. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod aan een openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, als:

  • a)

   zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben voorgedaan in of bij de openbare inrichting;

   of

  • b)

   de openbare inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid (APV).

Artikel 10 Wijziging of intrekking vergunning / vrijstelling

Op grond van artikel 1:6 APV kan de vergunning worden ingetrokken of gewijzigd:

 • 1.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt.

 • 2.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzicht opgetreden na het verlenen van de vergunning, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 3.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

 • 4.

  indien van de vergunning of ontheffing meer dan 6 maanden geen gebruik wordt gemaakt.

 • 5.

  indien de houder dit verzoekt.

 • 6.

  indien sprake is van een gewijzigde exploitatie (aard en vorm van exploitatie) waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd.

 • 7.

  de leidinggevende van een openbare inrichting toestaat dan wel gedoogd dat in de openbare inrichting strafbare feiten worden gepleegd.

 • 8.

  indien een van de leidinggevenden betrokken is bij handel in, of betrokken is bij productie van drugs.

Artikel 11 Sluitingstijden

 • 1. De burgemeester kan in de exploitatievergunning afwijken van het gestelde in artikel 2:29 APV en nadere regels stellen met betrekking tot de sluitingstijden.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. Openbare inrichtingen gevestigd voor 01-05 2019, en geen overlast hebben veroorzaakt in de afgelopen 5 jaar, ontvangen ambtshalve een exploitatievergunning, tenzij er een aanvraagprocedure loopt.

 • 2. Openbare inrichtingen gevestigd voor 01-05 2019 die in het bezit zijn van een vergunning op grond van artikel 3 DHW, en geen overlast hebben veroorzaakt, zijn ambtshalve vrijgesteld van de exploitatievergunning.

Artikel 13 Toezicht

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit beleid bepaalde zijn belast de buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente en de door de burgemeester of het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 14 Citeertitel

 • 1. Dit uitvoeringsbeleid kan worden aangehaald als

  "Beleidsregels exploitatievergunningen Loon op Zand 2019".

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 2 mei 2019

De burgemeester van Loon op Zand,

J. Van Aart