Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening rekeningencommissie gemeente Amstelveen 2019

Geldend van 17-05-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening rekeningencommissie gemeente Amstelveen 2019

Z19-018803

D19-093766

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van het presidium van 23 april 2019;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening rekeningencommissie gemeente Amstelveen 2019

Artikel 1 Taken rekeningencommissie

 • 1. De rekeningencommissie doet onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde programmarekening. De commissie kan tevens, voor zover zij dit in verband met dit onderzoek noodzakelijk acht, de jaarrekeningen behandelen van participaties in lichamen, waarbij de gemeente financieel en/of bestuurlijk betrokken is.

 • 2. De rekeningencommissie maakt bij het onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van de programmarekening mede gebruik van de uitkomsten van de wettelijke controle van de accountant.

 • 3. De rekeningencommissie brengt advies uit aan de raad over de (voorlopige) vaststelling van de programmarekening.

 • 4. De rekeningencommissie kan in het licht van de taak zoals genoemd in lid 1 naar eigen inzicht bijzondere onderzoeken verrichten naar de rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur.

 • 5. De rekeningencommissie is belast met de voorbereiding van procedures tot selectie en benoeming van een accountant en brengt aan de raad een advies uit over de aanwijzing van de accountant.

 • 6. De rekeningencommissie is het directe aanspreekpunt van de door de raad aangewezen accountant.

Artikel 2 Samenstelling rekeningencommissie

 • 1. De rekeningencommissie bestaat uit één raadslid per fractie. De benoeming geschiedt in een van de eerste vergaderingen van de raad in nieuwe samenstelling.

 • 2. De zittingsduur is gelijk aan die van de leden van de zittende raad.

 • 3. De rekeningencommissie wijst zelf uit haar midden een voorzitter aan.

 • 4. Als er een vacature is, wordt daar zo spoedig mogelijk in voorzien. Het raadslid dat ter vervulling van de tussentijdse vacature tot lid van de rekeningencommissie wordt benoemd, heeft daarin zitting voor de resterende zittingsduur van de raad.

Artikel 3 Rechten en bevoegdheden rekeningencommissie

 • 1. Door of namens het college worden de voor de onderzoeken benodigde stukken ter beschikking van de rekeningencommissie gesteld.

 • 2. De commissie is bevoegd inlichtingen te vragen aan de burgemeester, aan het college of aan ambtenaren van de gemeente. Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de commissie de burgemeester, het college of een ambtenaar van de gemeente ter vergadering uitnodigen.

 • 3. De commissie is voorts bevoegd tot het opvragen van en inzage in bescheiden, boekhoudingen, besluiten en notulen van vergaderingen, welke zij voor haar onderzoeken nodig acht.

 • 4. De commissie kan bij externe deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen.

Artikel 4 Geheimhouding rekeningencommissie

 • 1. De commissie kan in een vergadering op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen omtrent het in die vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overlegd. Geheimhouding omtrent het in een vergadering behandelde worden door allen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. De leden van de raad kunnen desgewenst inzage krijgen in stukken waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd: in dat geval nemen zij op gelijke voet met de leden van de commissie de opgelegde geheimhouding in acht.

 • 2. Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de commissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, haar opheft.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekeningencommissie gemeente Amstelveen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 8 mei 2019.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Bas Eenhoorn