Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verhoging subsidieplafond cofinanciering OP-zuid Logistiek en Maintenance

Geldend van 17-05-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verhoging subsidieplafond cofinanciering OP-zuid Logistiek en Maintenance

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 mei 2019, kenmerk 19014005, aangaande het verhogen van het subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering bij Europese programma’s' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem binnen de technologiedomeinen Logistiek en Maintenance.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 20 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van cofinanciering bij Europese programma’s' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem binnen de technologiedomeinen Logistiek en Maintenance een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat het subsidieplafond, vastgesteld bij besluit van 16 april 2019, kenmerk 19011384 (Pb 2019, nr. 2970), ontoereikend lijkt en gedeputeerde staten dit subsidieplafond wensen te verhogen;

  • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

  • gelet op artikel 20.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

Artikel I

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem binnen de technologiedomeinen Logistiek en Maintenance als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel a, onder i en ii van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de tenderperiode, vastgesteld bij besluit van 16 april 2019, kenmerk 19011384 (Pb 2019, nr. 2970) wordt verhoogd tot:

  • a.

    € 857.142,- voor subsidies als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel a, onder i;

  • b.

    € 857.142,- voor subsidies als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel a, onder ii.

Artikel II

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 20.11 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 14 mei 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 16 mei 2019

De secretaris, A.W. Smit