Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Amstelveen 2019

Geldend van 17-05-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Amstelveen 2019

Z19-018803

D19-093767

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van het presidium van 23 april 2019;

gelet op artikel 155a, achtste lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Amstelveen 2019

Artikel 1 Instellen van het onderzoek en de onderzoekscommissie

De raad kan beslissen een onderzoek in te stellen en daartoe een onderzoekscommissie instellen met een evenredige vertegenwoordiging uit de raad.

Artikel 2 Bevoegdheden van de onderzoekscommissie

 • 1. De onderzoekscommissie besluit voordat het eerste getuigenverhoor plaatsvindt of getuigen verhoord worden na het afleggen van de eed of belofte.

 • 2. De onderzoekscommissie kan buiten de in artikel 155b, eerste lid van de Gemeentewet genoemde personen tevens anderen verzoeken om medewerking aan het onderzoek te verlenen. Laatstgenoemde medewerking geschiedt slechts op vrijwillige basis.

 • 3. De onderzoekscommissie kan in het belang van het onderzoek in beslotenheid met eenieder informatieve gesprekken voeren, welke als zodanig geen onderdeel van het onderzoek uitmaken. Er bestaat hiertoe geen plicht tot medewerking.

 • 4. De onderzoekscommissie kan de bovengenoemde bevoegdheden uitsluitend uitoefenen indien ten minste een vijfde deel van haar leden aanwezig is.

 • 5. De onderzoekscommissie besluit met meerderheid van stemmen.

Artikel 3 Ambtelijke bijstand

 • 1. Het griffierschap van de onderzoekscommissie wordt vervuld door een door de griffier aan te wijzen griffiemedewerker.

 • 2. De commissiesecretaris is bij iedere zitting aanwezig.

 • 3. In voorkomende gevallen doet de commissie door tussenkomst van de griffier een beroep op de gemeentesecretaris om voor de duur van het onderzoek één of meerdere medewerkers beschikbaar te stellen.

Artikel 4 Zittingen

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting en brengt die ter openbare kennis.

 • 2. De voorzitter roept de leden van de onderzoekscommissie, getuigen en deskundigen ten minste twee weken voor de zitting op.

 • 3. Binnen drie werkdagen na verzending van de oproep kunnen de getuigen en deskundigen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 4. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de betrokken getuige of deskundige medegedeeld.

Artikel 5 Verslaglegging zittingen

 • 1. Van de zittingen van de onderzoekscommissie wordt een verslag gemaakt. Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid voor zover van belang.

 • 2. Het verslag houdt een vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de commissiesecretaris.

 • 5. Het verslag is openbaar.

Artikel 6 Beraadslagingen

 • 1. De onderzoekscommissie beraadslaagt indien een lid dat nodig acht.

 • 2. De onderzoekscommissie beraadslaagt achter gesloten deuren.

Artikel 7 Afronding onderzoek

Na afronding van het onderzoek door de onderzoekscommissie worden haar bevindingen met een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de raad.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Amstelveen 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 8 mei 2019.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Bas Eenhoorn