Regeling vervallen per 15-05-2021

Verordening duurzaamheidslening gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 16-05-2019 t/m 14-05-2021

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening duurzaamheidslening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon die volgens het kadaster de bestaande woning in eigendom heeft en daadwerkelijk bewoont die een aanvraag doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  SVn: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

 • d.

  duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in, op of aan de woning van de aanvrager;

 • e.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6, lid 1;

 • f.

  hoofdsom: een totaalbedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • g.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en woningverbetering als bedoeld in artikel 6, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande (grondgebonden) woonruimte in de gemeente Westerkwartier, welke woonruimte bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad van de gemeente Westerkwartier een budget vast van €1.850.000, dat beschikbaar is voor het toewijzen van duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Westerkwartier en SVn. Daarnaast geldt een Aanvullende overeenkomst tussen gemeente Westerkwartier en SVn aangaande het achterwege laten van een leeftijdsrestrictie voor de aanvrager.

Artikel 5 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   dakisolatie;

  • b.

   vloerisolatie;

  • c.

   gevelisolatie;

  • d.

   muurisolatie;

  • e.

   hoog-rendement beglazing en isolerend glas voor monumenten;

  • f.

   HR luchtverwarming;

  • g.

   zonneboiler;

  • h.

   (lucht) warmtepomp;

  • i.

   technieken voor warmteterugwinning;

  • j.

   groene daken;

  • k.

   zonnepanelen;

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 3.

  Een aanvrager kan maximaal 80% van de hoofdsom gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (artikel 6 lid 1k). De overige 20% dient de aanvrager te investeren in overige maatregelen als bedoeld in de leden 1 en 2.

Artikel 7 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde reactietermijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren of de gestelde limiet zoals bedoeld in artikel 3 is bereikt;

 • b.

  de aanvrager meer dan 80% van de hoofdsom van de duurzaamheidslening wenst te besteden aan maatregelen als bedoeld in artikel 6 lid 1k.

 • c.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,00;

 • e.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • f.

  de aanvrager als gevolg van eerdere aanvragen het maximale bedrag dat mag worden geleend van € 20.000,00 heeft overgeschreden;

 • g.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel dat vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn als uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan het hierna genoemde beleidsdoel uit de vastgestelde beleidsnota’s van de gemeente Westerkwartier: een reductie van 10% op het totale energieverbruik door particulieren gerealiseerd in 2019 (t.o.v. 2015).

Artikel 11 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert de toegekende duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn-documenten: Algemene bepalingen voor geldleningen, Productspecificaties Duurzaamheidslening en Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening, zoals die op moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Westerkwartier en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van de geldlening.

Artikel 13 Kenmerken van duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening niet minder dan € 5.000,00 en niet meer dan € 20.000,00 (inclusief btw).

 • 3.

  De duurzaamheidslening wordt verstrekt op basis van annuïteiten zonder uitgestelde aflossing en voor het overige in overeenstemming met de hiervoor genoemde Productspecificaties Duurzaamheidslening.

 • 4.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening duurzaamheidslening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 18. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening duurzaamheidslening gemeente Grootegast, wijziging september 2016, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 september 2016;

  • b.

   Verordening duurzaamheidslening gemeente Leek 2017, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 oktober 2017;

  • c.

   Verordening duurzaamheidslening gemeente Marum, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 juni 2016;

  • d.

   Verordening duurzaamheidslening gemeente Zuidhorn, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 2016;

  • e.

   Verordening duurzaamheidslening gemeente Zuidhorn, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 juni 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 mei 2019

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier