Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden

Geldend van 17-05-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden

De raad der gemeente van de gemeente Reusel de Mierden.

Gezien het voorstel van het college;

gezien het advies van 11 december 2018;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

overwegende, dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater;

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer toe doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool;

overwegende dat het rioleringsbeleid is neergelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 20172021 zoals vastgesteld door de raad op 20 december 2016;

besluit vast te stellen de

Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • b.

  Beheerder van het openbare riool: het college;

 • c.

  Lozingstoestel: een toestel bedoeld voor het brengen van een waterstroom (vuilwater, hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt;

 • d.

  Foutaansluitingen: een toestel bedoeld voor het brengen een waterstroom (vuilwater, hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt dat de waterstroom naar een ongeschikt lozingspunt, inclusief mechanische riolering, brengt;

 • e.

  Herstellen of opheffen van foutaansluiting; het herstellen of opheffen van een aansluiting van een lozingstoestel die tot dan toe loosde op een rioolstelsel dat hier niet voor bedoeld is, waardoor de foutaansluiting opgeheven wordt

 • f.

  Afkoppelen: Het scheiden van hemel- en grondwaterstromen van vuilwaterstromen en deze hemel- en grondwaterstromen ofwel aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool, ofwel op eigen perceel houden of verwerken.

 • g.

  Gebiedsaanwijzing: in een nader vast te stellen gebiedsaanwijzing wordt per geselecteerd gebied binnen de gemeente Reusel de Mierden aangegeven op welke wijze omgegaan dient te worden met de wijze van afvoer dan wel verwerking van hemel- en grondwater;

Artikel 2 Lozingsverbod hemel- en grondwater

 • 1. De beheerder van het openbare riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare vuilwaterriool.

 • 2. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbare riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

 • 3. De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de 7e week van bekendmaking, met dien verstande dat per aangewezen gebied het lozingsverbod geldt vanaf de data zoals genoemd in de gebiedsaanwijzing.

 • 4. De beheerder kan ontheffing verlenen op het verbod, bedoeld in het eerste lid, als van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater of grondwater kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 5. Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3 Strafbepaling

Overtreding van het krachtens artikel 2 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 4 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld, zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groepen van personen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 29 januari 2019,

de griffier de voorzitter,

M. van Berkel J. Eugster