Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier

Geldend van 15-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelet op artikel 84 en 213 Gemeentewet,

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier

Artikel 1: Instelling en begripsbepaling

 • 1.

  Ingesteld wordt een commissie van advies aan de raad genaamd de auditcommissie.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de commissie: de auditcommissie;

  • b.

   de raad: de gemeenteraad;

  • c.

   Fractie: de leden van de gemeenteraad die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard;

  • d.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • e.

   de accountant: de accountant aangesteld conform artikel 213 Gemeentewet;

  • f.

   de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie;

  • g.

   de secretaris: de secretaris van de commissie.

Artikel 2: Doel en taakstelling

 • 1.

  De auditcommissie is belast met de advisering aan en overleg namens de raad over:

  • a.

   de aanwijzing, opdrachtverlening dan wel beëindiging van de aan een externe accountant opgedragen accountantscontrole;

  • b.

   Het aandragen van onderzoek ontwerpen ten behoeve van de interim controle door de externe accountant;

  • c.

   De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;

  • d.

   tussentijdse rapportages en andere verslagen van de accountant, en over verslagen van periodieke onderzoeken van het college;

  • e.

   Het voorbereiden van een standpunt over onderzoek rapportages van de gemeentelijke rekenkamercommissie.

  • f.

   het voorbereiden van een standpunt over door het college toegezegde of door de raad vastgestelde verbeteracties en de voortgang ervan.

 • 2.

  De auditcommissie bevordert dat onderzoeken van de accountant, de gemeentelijke rekenkamercommissie, de onderzoeken in opdracht van het college en de interne audits op elkaar worden afgestemd.

 • 3.

  De auditcommissie adviseert de gemeenteraad, hetzij op verzoek hetzij uit eigen beweging, in het kader van de invulling en/of de uitoefening van de controlerende taak van de gemeenteraad.

Artikel 3: Samenstelling commissie

 • 1.

  Alle fracties mogen maximaal 1 lid afvaardigen in de auditcommissie.

 • 2.

  De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van de zittende raad. Dit geldt eveneens voor tussentijds benoemingen.

 • 3.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Op uitnodiging van de commissie kunnen vertegenwoordigers van het college, ambtelijke organisatie, de rekenkamercommissie, de accountant of andere deskundigen als adviseur deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

 • 5.

  Leden van de auditcommissie worden bij afwezigheid niet vervangen.

Artikel 4: Secretariaat & ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  Het secretariaat van de auditcommissie wordt verzorgd door de griffier of een door deze aangewezen medewerker van de raadsgriffie.

 • 2.

  De commissie kan gebruik maken van interne deskundige ondersteuning in de uitoefening van haar taak.

Artikel 5: Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig oordeelt voor een goede uitoefening van haar taak.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. De auditcommissie beslist over de openbaarmaking van het in een vergadering besprokene en van stukken die door de auditcommissie worden behandeld.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt in samenspraak met de secretaris plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

 • 4.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op.

 • 5.

  De oproepingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste een week voor de aanvang van de vergadering bezorgd.

 • 6.

  De secretaris maakt van het verhandelde in de vergaderingen een korte besluitenlijst en zendt dit toe aan de leden van de commissie, en de overige deelnemers conform artikel 3 voor zover zij hebben deelgenomen aan de vergadering.

Artikel 6: Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de auditcommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen; alleen de leden van de auditcommissie hebben stemrecht.

 • 2.

  De auditcommissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Indien over een voorstel door geen van de leden stemming wordt verlangd, is het aangenomen.

Artikel 7: Informeren Raad

 • 1.

  De commissie informeert de raad over haar werkzaamheden en adviseert de raad via het raadsoverleg.

 • 2.

  De vastgestelde besluitenlijst van niet openbare vergaderingen kan door de overige leden van de raad worden ingezien via de secretaris van de auditcommissie.

Artikel 8: Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing ervan, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9: Citeerwijze

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening op de auditcommissie gemeente Westerkwartier”.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot

en met 1 januari 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier d.d. 27 maart 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier