Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019-2022 gemeente Twenterand

Geldend van 14-05-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019-2022 gemeente Twenterand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft in haar vergadering van 7 mei 2019 het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019-2022 vastgesteld. Voorafgaand heeft het beleidsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties op het ontwerp ontvangen en het beleidsplan is ongewijzigd vastgesteld. Het vaststellen van een VTH-beleidsplan is een wettelijke plicht. Het beleidsplan is van toepassing op de VTH-milieutaken en alle overige VTH-taken, heeft een uniform karakter en is Twente breed afgestemd. Aangesloten wordt bij het werkgebied van de Omgevingsdienst Twente. In de nadere uitwerking van het beleidsplan is tevens lokaal beleid opgenomen.

Zorgplicht

Nu de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente een feit is en de Omgevingsdienst Twente (ODT) per 1 januari 2019 operationeel is, zijn alle milieutaken ter uitvoering overgedragen aan de ODT. Het college blijft echter als bevoegd gezag verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van alle VTH-taken, het bewaken van haar wettelijke zorgplicht en het voldoen aan de kwaliteitscriteria. Zorg voor een prettige leefomgeving, rechtszekerheid, transparantie en efficiëntie zijn daarin belangrijke elementen. Het beleidsplan is vanwege de wettelijke plicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) noodzakelijk. Daarnaast moet het beleidsplan wat de milieutaken betreft regionaal afgestemd zijn met partners van de ODT, maar ook met bijvoorbeeld het Waterschap en de politie. Op basis van het beleid zijn doelen gesteld, kunnen prioriteiten worden gesteld en kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt. Dit beleidsplan bevat het VTH-beleid in relatie tot de fysieke leefomgeving en voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Verantwoordelijkheden

Het beleidsplan is gebaseerd op regionale afstemming en op samenwerking, zoals de wetgever dat heeft voorzien. Daarnaast is de bewegingsvrijheid genomen voor lokale uitwerking van de toezichtstrategie en hardheidsclausule. Het bevat tevens ruimte voor zelfverantwoordelijkheid van bedrijven, instellingen en inwoners. De gemeente kan immers niet overal verantwoordelijk voor worden gehouden. Het beperken van risico’s is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het plan toont dat gewerkt en geprioriteerd wordt op basis van risicoanalyses. Daar waar de risico’s op de leefomgeving groot zijn bij niet naleving van de regels ligt de prioriteit bij toetsing en toezicht hoog.

Inwerkingtreding en inzage

Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019-2022 treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt.

Geen bezwaar en beroep

Tegen het besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

De volledige tekst van beleidsplan kunt u vinden in de bijlagen.

Ondertekening