UITVOERINGSPLAN TAALHUIS 2018

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSPLAN TAALHUIS 2018

Kenmerk Z027014/D286916

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten om:

  • 1.

    Het uitvoeringsplan Taalhuis Brummen/Voorst tot en met 2020 vast te stellen.

  • 2.

    De financiering van het Taalhuis Brummen/Voorst voor 2018 en 2019 vast te stellen conform begroot in het uitvoeringsplan.

  • 3.

    De financiering van het Taalhuis Brummen/Voorst voor 2020 op een later moment vast te stellen.

Inleiding

In 2016 is het Taalhuis Brummen/Voorst gestart. Destijds is er een regionale aanbesteding geweest en de bibliotheken zijn daaruit naar voren gekomen als de trekkers van het Taalhuis. Omdat de gemeenten Brummen en Voorst een gezamenlijke bibliotheek hebben, is er ook een gezamenlijk Taalhuis. En daarmee ook een gezamenlijk uitvoeringsplan. Bij de start van het Taalhuis is afgesproken om het uitvoeringsplan jaarlijks vast te stellen. Echter, nu ruim 2 jaar verder en wetende dat het Taalhuis functioneert, is ervoor gekozen om een meerjarig plan op te stellen en jaarlijks vooral de uitvoering zover mogelijk te optimaliseren.

Argumenten

1.1 Een meerjarig uitvoeringsplan Taalhuis en onderschrijft het belang van voortzetting

Door het uitvoeringsplan meerjarig vast te stellen, geven beide gemeenten een duidelijk signaal af dat de intentie is om het Taalhuis voort te zetten. Dit is nodig, mede omdat de mate van laaggeletterdheid in onze regio die hoger is dan het landelijk gemiddelde (gemiddeld 11% en in onze regio 13-15%). Het Taalhuis draagt in een belangrijke mate bij aan taaleducatie voor jong en oud en daarmee aan bestrijding van laaggeletterdheid.

1.2 Een meerjarig uitvoeringsplan Taalhuis geeft de uitvoeringsorganisatie (bibliotheek) meer zekerheid

Door het uitvoeringsplan meerjarig vast te stellen, is het voortbestaan van het Taalhuis voor die periode een zekerheid. Dat maakt dat de uitvoeringsorganisatie zekerheid heeft voor een langere periode en dit ook aan haar medewerkers kan bieden. Dat helpt in het borgen van de kwaliteit, zeker omdat het Taalhuis een netwerkorganisatie is.

2.1 Door in het uitvoeringsplan de financieringsstructuur vast te stellen, is het mogelijk de inzet van WEB-middelen te verantwoorden

Dit geldt voor zowel het gemeentelijk niveau, als regionaal. D WEB-middelen (Wet educatie beroepsonderwijs) vormen een belangrijk deel van de financiering van het Taalhuis. Deze middelen komen vanuit het Rijk naar de centrum gemeente (Apeldoorn) die dit van regionaal naar lokaal verdeeld. Hoe de middelen zijn besteedt, moet de bibliotheek aan de gemeente Apeldoorn verantwoorden zodat zij dit aan het Rijk kan verantwoorden. De financiële paragraaf zoals opgenomen in het uitvoeringsplan is het instrument om dat te doen.

2.2 In de begroting is een gemeentelijke bijdrage opgenomen die uit het Participatiebudget wordt betaald

De WEB-middelen alleen zijn niet voldoende om het Taalhuis bestaansrecht te kunnen geven. De belangrijkste reden is dat de WEB-middelen zijn bedoeld voor het aanpakken van laaggeletterdheid onder de doelgroep NT1 (Nederlands als moedertaal). En het bereik van het Taalhuis is veel breder, namelijk ook NT2 (andere moedertaal dan Nederlands). Daarom financieren de gemeente en bibliotheek hierin mee. Dat rechtvaardigt, zolang de WEB-middelen niet afdoende zijn, om het tekort uit het Participatiebudget op te vangen.

3.1 De verdeling van de WEB-middelen vanuit het Rijk voor 2020 is nog niet bekend

Omdat de verdeling van de Rijksmiddelen al jaren ter discussie staat is niet met zekerheid te zeggen dat ook in 2020 de middelen via de gemeente Apeldoorn verdeeld moeten worden. Goed mogelijk is dat het niet meer regionaal maar naar iedere gemeente afzonderlijk wordt toegekend. Dat betekent voor Brummen dat we keuze hebben in de verdeling van de middelen tussen formeel (Aventus en Toptaal) en non-formeel (Taalhuis) waar die nu regionaal is vastgelegd. Daarom is het niet eerder dan eind 2019 mogelijk de financiering van het Taalhuis voor 2020 vast te stellen.

Kanttekeningen

Het uitvoeringsplan is een gezamenlijk plan, met nuances in de uitvoering, voor de gemeente Brummen en Voorst. Hoewel er vanuit Voorst in ambtelijke afstemming geen bezwaren kenbaar zijn gemaakt, dient ook de gemeente Voorst dit plan vast te stellen.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Advies adviesorganen

Na besluitvorming wordt de MAR geïnformeerd.

Communicatie

Inwoners worden via de gebruikelijke informatiekanalen geïnformeerd.

Financiële toelichting

De hoofdfinanciering komt vanuit de WEB-middelen, zijnde € 16.358,- in 2018 en € 20.894,- voor 2019. Voor 2018 wordt € 10.919,- uit het Participatiebudget bijgedragen. Vanwege meer beschikbare WEB-middelen in 2019, is de bijdrage uit het Participatiebudget in 2019 lager dan voorgaande jaren, zijnde € 6.383,-.

Juridisch grondslag

WEB en Participatiewet

Inkoop en aanbesteding

Niet van toepassing. Aanbesteding is destijds via Apeldoorn verlopen.

Uitvoering

De bibliotheek Brummen/Voorst is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het Taalhuis.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 29 januari 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder J. Pierik

Burgemeester A.J. van Hedel