Beleidsregels standplaatsen (afdeling 5.4 APV De Fryske Marren)

Geldend van 11-05-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen (afdeling 5.4 APV De Fryske Marren)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren,

overwegende,

dat het innemen of hebben van een standplaats zonder vergunning verboden is;

dat het college bevoegd is de vergunning te verlenen;

dat het noodzakelijk is in het belang van de openbare orde om het aantal vergunningen te limiteren;

besluiten:

met toepassing van de artikel 108 en 149 Gemeentewet, artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende beleidsregels vast te stellen voor het verlenen van een vergunning voor een standplaats:

1. Aangewezen standplaatsen

 • Enkel en alleen wordt een vergunning verleend voor een standplaats op de daartoe aangewezen plaatsen, zoals getoond op de aangehechte kaarten en hieronder beschreven:

Plaats

Locatie

Aantal plaatsen

Bijz.

Bakhuizen

St. Odulphusstraat

1

Broek

Tramwei

1

Balk

Haskeplein

2

Vrijdag niet

F.J. Hoekstraplein

2

Delfstrahuizen

Pier Christiaanswei aan het Tsjûkemar

1

Echtenerbrug

parkeerterrein bij Kerk

1

Joure

Sinnebuorren

4

Woensdag niet

Hoek Appelwijk/Kolkstraat

1

Rond Jouster Merke

Langweer

Parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane

1

Lemmer

Lemmer Verlaet ter hoogte van 2-4

1

Parkstraat

1

Hoek Flevostraat/Turfland

1

Vuurtorenweg t.o. Vuurtorenweg 18

1

Industrieweg bij Industrieweg 7

1

Kadijk “Lemsterhoek”

1

Sluisweg

1

Strekdam strand Lemmer

1

Oosterzee

Novacplein

1

Oudemirdum

De Brink

1

Ouwsterhaule

Hoek Haulsteringel/Haulsterweg

1

Oudehaske

Haskerutgongen 1

1

Alleen op vrijdag

Scharsterbrug

Parkeerterrein tennisbaan

1

Sint Nicolaasga

Parkeerterrein Molewei

1

Sloten

loswal Haverkamp

1

Terherne

parkeerterrein naast de Koailan

1

Hoek Gravinnesingel/Buorren

1

Syl

1

 • Aanvragen voor nieuwe locaties op gemeentegrond worden afgewezen, omdat er ruim verspreid door de gemeente voldoende standplaatslocaties aanwezig zijn en deze voldoen aan vereisten als verkeersveilig, geen overlast veroorzakend en evenmin het aanzien van de omgeving aantasten.

 • In afwijking van de aangewezen standplaatsen, mag op de locatie Spaanderbank 7a te Lemmer één dag in december een standplaats worden ingenomen voor het roken van poon en één dag in december een standplaats worden ingenomen voor de verkoop van oliebollen.

 • Op andere dan de aangewezen standplaatsen kunnen ook vergunningen worden verstrekt voor koek en zopie bij ijspret.

 • De aanwijzing van deze plaatsen laat onverlet, dat de aanvrager zelf toestemming moet vragen aan de rechthebbende op een perceel.

2. Tijden

 • De standplaats mag worden ingenomen van 07.00 uur tot 21.00 uur.

 • De standplaats mag niet ’s nachts worden ingenomen. Het fysieke middel wat wordt gebruikt bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten dient 21.00 uur te zijn verwijderd.

 • De standplaatsen mogen meerdere dagen per week worden gebruikt.

 • In afwijking van het voorgaande mag op de Sinnebuorren te Joure op woensdag en op het Haskeplein in Balk op vrijdag, geen standplaats worden ingenomen in verband met de weekmarkt. Uitgezonderd is Zorgverzekeraar De Friesland, die een standplaats mag innemen op de Sinnebuorren op de woensdag.

 • In afwijking van het voorgaande mag op de Hasker Utgongen 1 te Oudehaske alleen op vrijdag een standplaats worden ingenomen.

 • In afwijking van de onder 1. Aangewezen standplaatsen en het gestelde in 2. Tijden is het de hierna te noemen vergunninghouders toegestaan om het fysieke middel dag en nacht te laten staan, met inachtneming van de onder 2. genoemde exploitatietijden:

  • De oliebollenkraam in de maanden november en december op de Sinnebuorren te Joure, zoals aangegeven op de bijbehorende tekening.

  • De oliebollenkraam in week 48 tot en met 52 op de hoek Gedempte Gracht/ Kerkhof te Lemmer.

  • De kerstbomenverkoop van 6 december tot en met 24 december op de Sinnebuorren te Joure en bij het buurthuis De Zandbanken, Spaanderbank 7a te Lemmer.

  • Wagens die gebruikt worden voor het (medisch) algemeen belang, zoals de bloedbank/mobiele borstonderzoekwagen of de inbraakpreventiewagen.

 • In afwijking van de onder 1. Aangewezen standplaatsen en het gestelde in 2. Tijden is het de hierna te noemen vergunninghouders toegestaan om het fysieke middel dag en nacht te laten staan: Hoek Appelwijk/Kolkstraat tijdens de Jouster Merke

3. Selectiecriteria aanvragers

 • Voor toewijzing van een standplaats aan een natuurlijk persoon, komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon, die kan aantonen dat hij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

 • Indien er meerdere aanvragen worden ingediend, geldt dat de aanvrager aan bod komt aan wie in het verleden op deze standplaats een vergunning is verleend. Daarna is de volgorde van binnenkomst van de aanvraag bepalend voor de verlening van de vergunning.

4. Afmetingen

Per standplaats mag maximaal 25 m2 worden ingenomen.

5. Karakter vergunning

 • De vergunningen worden voor maximaal drie jaar verleend, tenzij voor kortere duur is aangevraagd.

 • De standplaatsvergunning is (rechts)persoonsgebonden, de vergunninghouder moet de standplaats persoonlijk innemen, dan wel met personeel in dienst van de rechtspersoon.

6. Terras

 • Bij standplaatsen binnen de dorps- of stadskern is het, mits de openbare voorzieningen dit toelaten, toegestaan een terras bij de standplaats te plaatsen, met inachtneming van het volgende:

 • het terras moet worden geplaatst binnen de toegekende oppervlakte van maximaal 25m2;

 • het terras mag maximaal bestaan uit 2 statafels, dan wel twee tafels met in totaal acht stoelen, dan wel uit een combinatie van 1 statafel en 1 tafel met 4 stoelen;

 • het meubilair mag aanwezig zijn gedurende de periode dat de standplaats in exploitatie is.

 • Bij standplaatsen buiten de dorps- of stadskern is het, mits de openbare voorzieningen dit toelaten, toegestaan een terras bij de standplaats te plaatsen, waarbij als uitgangspunt geldt dat de in te nemen oppervlakte afhankelijk is van de situatie ter plaatse.

 • De afstand tussen het terras en de rijbaan is ten minste 1,5 meter.

7. Bijzondere omstandigheden

Indien bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan gemotiveerd worden afgeweken van de beleidsregels.

8. Slotbepalingen

 • Het beleid kan worden aangehaald als: Beleidsregels standplaatsen De Fryske Marren.

 • Het beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de eerder vastgestelde beleidsregels voor standplaatsen, voor het laatst gewijzigd op 11 april 2018.

Standplaats: Bakhuizen

Locatie: Sint Odolphusstraat

Aantal plaatsen: 1, zie gele vlak op de kaart

foto

Standplaats: Tramwei Broek

Locatie: Tramwei onder viaduct snelweg

Aantal plaatsen: 1, zie vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Balk (Dubbelstraat)

Locatie: Haskeplein

Aantal plaatsen: 2, zie gearceerde vlakken op de kaart

Bijzonderheden: vrijdag niet

foto

Standplaats: Balk (F.D. Hoekstraplein)

Locatie: F.F. Hoekstraplein

Aantal plaatsen: 2, zie gearceerde vlakken op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Delfstrahuizen West (nabij Strand)

Locatie: Pier Cristiaanwei

Aantal plaatsen: 1, zie geel omkaderd vlak

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Echtenerbrug

Locatie: parkeerterrein bij kerk

Aantal plaatsen: 1, zie het gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Joure

Locatie: Sinnebuorren

Aantal plaatsen: 1, zie rood omkadeerd vlak op de kaart

Bijzonderheden: Alleen in november en december

foto

Standplaats: Joure

Locatie: Sinnebuorren

Aantal plaatsen: 4, zie de met X gemarkeerde vlakken

Bijzonderheden: na herinrichting Sinnebuorren in 2015; woensdag niet

foto

Standplaats: Langweer

Locatie: parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Verlaet 2-4, bij Poeisz

Aantal plaatsen: 1, zie het gearceerde vlak op de kaart

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Parkstraat

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Hoek Turfland/Flevostraat

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Vuurtorenweg t.o Vuurtorenweg 18

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Industrieweg (Polem)

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Kadijk "Lemsterhoek"

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Sluisweg

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Strekdam strand Lemmer

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Lemmer

Locatie: Hoek Gedempte Gracht/Kerkhof naast kerk

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden: Alleen jaarlijkse oliebollenverkoop week 48 tot en met 52

foto

Standplaats: Oosterzee

Locatie: Novacplein

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Oudemirdum

Locatie: De Brink, parkeerterrein

Aantal plaatsen: 1, zie het gearceerde vlak op de kaart

foto

Standplaats: Ouwsterhaule

Locatie: Hoek Haulstersingel/Haulsterweg

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden: Er mag alleen standplaats ingenomen worden op het gearceerde gedeelte.

foto

Standplaats: Scharsterbrug

Locatie: Parkeerterrein tennisbaan aan de Schoolstraat

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Sint Nicolaasga

Locatie: parkeerterrein Molewei 1

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden: Maximaal in te nemen ruimte: 3 parkeerplaatsen

foto

Standplaats: Sloten

Locatie: Loswal Haverkamp, parkeerterrein

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

foto

Standplaats: Terherne

Locatie: Parkeerterrein naast Koailan

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Terherne

Locatie: Hoek Gravinnewei/Buorren

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Standplaats: Terherne

Locatie: Syl

Aantal plaatsen: 1, zie gearceerde vlak op de kaart

Bijzonderheden:

foto

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 23 april 2019.

de secretaris de burgemeester

mw. D.J. Cazemier F. Veenstra