Verordening bodembescherming Zwolle 2019

Geldend van 10-05-2019 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening bodembescherming Zwolle 2019

De Raad van de gemeente Zwolle besluit:

 • 1.

  Bestaande en toekomstige functies van de bodem en ondergrond voor het grondgebied van Zwolle zoveel mogelijk te beschermen.

 • 2.

  Met dit doel voor het Zwolse grondgebied een boring vrije zone in te stellen vanaf 90 meter minus maaiveld voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen.

 • 3.

  De boring vrije zone van 90 meter op te nemen in de Verordening bodemsanering Zwolle en deze verordening te actualiseren.

 • 4.

  De verordening bodembescherming Zwolle 2019 vast te stellen onder intrekking van de Verordening bodemsanering Zwolle 2007.

De verordening treedt één dag na bekendmaking in werking.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

wet: de Wet bodembescherming (Wbb);

melding: melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid van de Wet bodembescherming;

het bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders in haar hoedanigheid van bevoegd gezag Wet bodembescherming;

saneringsplan: het plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid van de Wet bodembescherming;

saneringsverslag: het verslag van de uitvoering van de sanering als bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming;

nazorgplan: het plan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming;

gesloten bodemenergiesysteem: installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig.

Hoofdstuk 2 Bodemsanering

Artikel 2.1 Indienen meldingsformulier

 • 1.

  Een melding geschiedt met een door het bevoegd gezag vastgesteld meldingsformulier.

 • 2.

  Het meldingsformulier en de hierin aangegeven te overleggen documenten worden in drievoud bij het bevoegd gezag ingediend.

 • 3.

  De onderzoeksrapporten moeten schriftelijk en digitaal worden aangeleverd in PDF formaat. Daarnaast moeten de onderzoeksgegevens worden ingediend volgens het SIKB protocol 0101 dan wel de meest actuele versie op het moment van indienen van de melding.

 • 4.

  De onderzoeksgegevens als bedoeld in het derde lid van dit artikel, mogen bij indiening niet ouder zijn dan 4 jaar, tenzij de melder naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate aantoont dat de gegevens ouder dan 4 jaar nog steeds representatief zijn.

Artikel 2.2 Inhoud saneringsplan

In aanvulling op de wet kan het bevoegd gezag aanvullende eisen stellen waar de inhoud van een saneringsplan aan moet voldoen. Deze aanvullende eisen zijn weergegeven op het meldingsformulier.

Artikel 2.3 Inhoud saneringsverslag

 • 1.

  Uiterlijk vijftien weken na de uitvoering van de grond- en/of grondwatersaneringswerkzaamheden doet degene die de bodem heeft gesaneerd daarvan schriftelijk verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid van de wet aan het bevoegd gezag.

 • 2.

  In aanvulling op de wet kan het bevoegd gezag aanvullende eisen stellen waar de inhoud van het saneringsverslag aan moet voldoen. Deze aanvullende eisen zijn weergegeven op het meldingsformulier.

Artikel 2.4 Inhoud nazorgplan

 • 1.

  Tegelijk met het saneringsverslag als bedoeld in artikel 39c van de wet of uiterlijk acht weken na de dag waarop met het saneringsverslag is ingestemd, wordt het nazorgplan ingediend bij het bevoegd gezag.

 • 2.

  In aanvulling op de wet kan het bevoegd gezag aanvullende eisen stellen waar de inhoud van het nazorgplan aan moet voldoen. Deze aanvullende eisen zijn weergegeven op het meldingsformulier.

Artikel 2.5 Boringsvrije zone

Het is verboden om binnen het grondgebied van de gemeente Zwolle gesloten bodemenergiesystemen dieper te installeren dan negentig meter onder maaiveld.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op de dag waarop deze is bekend gemaakt.

 • 2.

  Het in artikel 2.5 opgenomen verbod geldt niet voor gesloten bodemenergiesystemen, die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn geïnstalleerd dan wel waarvoor een melding tot het installeren voor de inwerkingtreding van deze verordening is ontvangen.

 • 3.

  De Verordening bodemsanering Zwolle 2007 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de afhandeling van meldingen krachtens artikel 28 Wet bodembescherming, die bij het bevoegd gezag zijn ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Verordening bodembescherming Zwolle 2019.

Artikel 3.2

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening bodembescherming Zwolle 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 mei 2019

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A. ten Have, griffier