Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidies voor het bevorderen en ondersteunen van talenten (Nadere regels Subsidie Sportevenementen)

Geldend van 10-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidies voor het bevorderen en ondersteunen van talenten (Nadere regels Subsidie Sportevenementen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

Besluit: Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere regels Subsidie Sportevenementen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

 • b.

  breedtesportevenementen: een sportevenement in de gemeente Alkmaar in de vorm van een activiteit/wedstrijd met een open inschrijving gericht op een regionaal bezoekerspubliek waarbij de kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van de sportdeelname van niet (verenigings)leden centraal staat;

 • c.

  talenten/topsportevenement: een sportevenement in de gemeente Alkmaar, waarin op het hoogste niveau (NK, EK, WK) door junioren en/of senioren wordt geparticipeerd.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze nadere regels is het bevorderen en ondersteunen van talenten/topsportevenementen en/of breedtesportevenementen zoals opgenomen in de sportnota “Alkmaar Startsignaal”.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor de organisatie van een talenten/topsportevenement of een breedtesportevenement waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het gemeentelijke sport- en beweegbeleid (zie hiervoor de Sportnota Alkmaars Startsignaal).

Artikel 5. Criteria

 • 1. Een talenten/topsportevenement moet voldoen aan:

  • a.

   Het betreft een Nationaal Kampioenschap, Europees Kampioenschap, Wereld Kampioenschap of internationaal evenement waaraan nationale (jeugd)topsporters deelnemen.

 • 2. Een breedtesportevenement moet voldoen aan:

  • a.

   het betreft een evenement dat bijdraagt aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving in Alkmaar;

  • b.

   het evenement is laagdrempelig toegankelijk voor deelnemers en het publiek;

  • c.

   het evenement ontstijgt een (reguliere) verenigingsactiviteit en heeft minimaal een regionale uitstraling.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan de subsidie in ieder geval worden geweigerd indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 7. Procedurebepalingen

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar gelden de volgende indieningscriteria:

  • a.

   De aanvraag wordt ingediend op het beschikbaar gestelde aanvraagformulier en voorzien van de daarin opgenomen informatie.

  • b.

   Een activiteitenplan is bijgevoegd. Het activiteitenplan omvat een omschrijving van de activiteit, wanneer deze plaatsvindt, de duur ervan en – afhankelijk van wat van toepassing is – het verwachte aantal deelnemers en bezoekers. Uit het activiteitenplan moet blijken hoe aan de criteria en verplichtingen wordt voldaan.

  • c.

   Een sluitende en goed onderbouwde begroting is bijgevoegd. Hieruit moet blijken dat de subsidie noodzakelijk is voor het evenement.

Artikel 8. Verplichtingen

De organisatie van het talenten/topsportevenement organiseert tevens een breedtesportactiviteit. Dit wordt meegenomen in de begroting van het talenten/topsportevenement. De breedtesportactiviteit (bijvoorbeeld in de vorm van een clinic) vindt plaats in de periode 6 weken voorafgaand, tijdens of in de periode 6 weken na afloop van het evenement.

Artikel 9. Hoogte subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag voor talenten/topsportevenementen bedraagt maximaal 40% procent van de totale begroting van het evenement tot een maximum van 15.000 euro per aanvraag.

 • 2. Het subsidiebedrag voor breedtesportevenementen bedraagt maximaal 30% procent van de totale begroting van een evenement tot een maximum van 3.000 euro per aanvraag.

Artikel 10. Afwijkingsmogelijkheden

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling voor zover deze bijdragen aan het realiseren van het doel van de subsidie genoemd in artikel 2.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. De Nadere regels Sportevenementen, zoals vastgesteld door het college op 19-12-2017, worden ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2019.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Nadere regels Subsidie Sportevenementen’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 07-05-2019,

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge,

burgemeester

W. van Twuijver,

gemeentesecretaris