MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR 2019

Geldend van 10-05-2019 t/m heden

Intitulé

MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR 2019

De heffingsambtenaar;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019 heeft besloten om het hoofd van de afdeling Advies en Ondersteuning aan te wijzen als heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

 • I.

  onder intrekking van de eerder door de heffingsambtenaar verleende mandaten, de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld op het bij dit besluit behorend overzicht, op te dragen aan de daarbij aangegeven functionarissen;

 • II.

  De volgende algemene bepalingen vast te stellen en van toepassing te verklaren op de bevoegdheden, zoals bedoeld onder I. van dit besluit:

Artikel 1. Definities

Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan de machtiging tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van de heffingsambtenaar uitoefenen van een besluitbevoegdheid, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid.

Artikel 2. Kaderstelling

 • 1.

  De bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in het onder I. bedoelde overzicht.

 • 2.

  Uitoefenening van de bevoegdheden vindt plaats binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente heeft, gebeurt dit met inachtneming van de gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3. Terugkoppeling

 • 1.

  Indien wordt getwijfeld of de voorgenomen uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 2, oefent de gemandateerde zijn bevoegdheid niet uit dan nadat hij daarover overleg heeft gepleegd met de heffingsambtenaar.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid vindt in elk geval plaats indien:

  • a.

   de heffingsambtenaar de wens daartoe heeft kenbaar gemaakt;

  • b.

   de uitoefening van de bevoegdheid (vermoedelijk) bestuurlijke/ politieke consequenties zal hebben;

  • c.

   precedentwerking is te verwachten.

Artikel 4. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

De heffingsambtenaar,

namens hem,

gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van handtekeningstempels of voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 5. Ondermandaat

Buiten de, in bij dit besluit behorend overzicht, aangegeven gevallen is de gemandateerde niet bevoegd om ondermandaat te verstrekken ten aanzien van enige bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid, tenzij de heffingsambtenaar daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 6. Toezicht en rapportage

  • 1.

   De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

  • 2.

   De gemandateerde zorgt, op verzoek, voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

   Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit heffingsambtenaar 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van 6 mei 2019

De Heffingsambtenaa

R.J.C. Janse

Overzicht mandaten heffingsambtenaar (Mandaatbesluit d.d. 6 mei 2019)

INTERN/

EXTERN

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

BEVOEGDE

GEMANDATEERDE

Intern

Beslissen op aanvragen tot het krijgen van hele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf o.g.v. een belastingverordening

Artikel 242

Gemeentewet

 • *

  Heffingsambtenaar ex art. 231, lid 2, onderdeel b,

 • *

  Gemeentewet

Medewerker beleid en uitvoering/Adviseur, cluster WOZ/belastingen

Intern

Ambtshalve verlenen van een in de belastingverordening voorziene vrijstelling

Artikel 244

Gemeentewet

 • *

  Heffingsambtenaar ex art. 231, lid 2, onderdeel b,

 • *

  Gemeentewet

Medewerker beleid en uitvoering/Adviseur, cluster WOZ/Belastingen

Intern

Opleggen van aanslagen alsmede het verlenen van eventuele teruggaven m.b.t. de heffing van:

 • leges ingevolge de Legesverordening

 • toeristenbelasting

 • lijkbezorgingsrechten

 • marktgelden

Legesverordening

 • *

  Heffingsambtenaar ex art. 231, lid 2, onderdeel b,

 • *

  Gemeentewet

 • *

  Inhoudelijk ondersteunend en administratief medewerker, cluster Financiën en Control

 • *

  Secretarieel administratief medewerker B, cluster Financiën en Control

 • *

  Medewerker Financieel Beheer, cluster Financiën en Control

 • *

  Secretarieel/administratief medewerker A, cluster Financiën en Control

Intern

Opleggen van aanslagen alsmede het verlenen van eventuele teruggaven m.b.t. de heffing van leges ingevolge Titel I van de Legesverordening

Legesverordening

 • *

  Heffingsambtenaar ex art. 231, lid 2, onderdeel b,

 • *

  Gemeentewet

 • *

  Adviseur VH&T B, cluster Burgerzaken

 • *

  Beleidsmedewerker / adviseur B, cluster Burgerzaken;

 • *

  Medewerker VH&T backoffice A, cluster Burgerzaken;

 • *

  Medewerker VH&T backoffice , cluster Burgerzaken

 • *

  Medewerker VH&T B, cluster Burgerzaken

 • *

  Medewerker Klant Contact Centrum B

 • *

  Parkeermanager/administratief juridisch medewerker, cluster Planvorming

Extern

De afdoening van de bezwaarschriften en de behandeling van verweerschriften inzake naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Verordening parkeerbelasting

 • *

  Heffingsambtenaar ex art. 231, lid 2, onderdeel b,

 • *

  Gemeentewet

Directeur Bureau Parkserv

Extern

De vaststelling van naheffingsaanslagen inzake parkeerbelasting

Verordening parkeerbelasting

 • *

  Heffingsambtenaar ex art. 231, lid 2, onderdeel b,

 • *

  Gemeentewet

Parkeercontroleurs P1 On Street B.V.