Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling Fysieke investeringen agrarische onderneming; water, Provincie Zeeland

Geldend van 13-05-2019 t/m 27-06-2019

Intitulé

Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling Fysieke investeringen agrarische onderneming; water, Provincie Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland, van 7 mei 2019, kenmerk 19013346, tot openstelling van de regeling als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland (hierna Verordening POP-3 Zeeland).

Gedeputeerde staten van Zeeland;

Gelet op artikel 1.3 van Hoofdstuk 1 en paragraaf 2 van Hoofdstuk 2 van de Verordening POP-3 Zeeland

Besluiten:

 • I.

  Open te stellen de maatregeling Fysieke investeringen agrarische ondernemingen – water; van de Verordening POP3 voor de periode van 13 mei 2019, 09.00 uur, tot en met 12 juli 2019, 17:00 uur.

 • II.

  Vast te stellen dat het subsidieplafond ten behoeve van de maatregel Fysieke investeringen agrarische ondernemingen; water € 1.520.000,00 is en dat dit bedrag bestaat uit € 1.020.000,00 ELFPO middelen en uit € 500.000,00 publieke cofinanciering.

 • III.

  Vast te stellen dat de verdeling van de middelen plaatsvindt op grond van artikel 1.15 van de Verordening POP-3 op grond van een rangschikking van de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen.

 • IV.

  De volgende nadere regels vast te stellen:

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Als uitwerking van artikel 2.2.1 van de Verordening wordt alleen subsidie verstrekt voor de fysieke investeringen genoemd in Bijlage 1 behorende bij dit openstellingsbesluit en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteit.

Artikel 2 Deelplafond subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond benoemd in Besluit II wordt opvolgend uitgeput, te weten:

 • a.

  Ten eerst de Fysieke investeringen agrarische ondernemingen; internationale waterdoelen modulatie gelden, voor een bedrag van € 520.000,- bestaande uit 100% ELFPO modulatie gelden;

 • b.

  Ten tweede Fysieke investeringen agrarische ondernemingen; water, voor een bedrag van € 1.000.000,- bestaande uit € 500.000,- ELFPO en € 500.000,- publieke cofinanciering.

 • 2.

  In geval de te beschikken projecten onder deze openstelling het cumulatieve budgetplafond van € 1.520.000,- niet bereiken, dan dient eerst het budget voor Fysieke investeringen agrarische ondernemingen; internationale waterdoelen modulatie, ad € 520.000,-, volledig te worden uitgeput, alvorens beschikt wordt uit het budget voor Fysieke investeringen agrarische ondernemingen; water, ad € 1.000.000,- .

Artikel 3 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers (artikel 2.2.2 van de Verordening POP-3 Zeeland).

 • 2.

  Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

Artikel 4 Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 lid 1, 3, en 4 en in afwijking van artikel 1.7 lid 2 van de Verordening POP-3 Zeeland, bevat de aanvraag een heldere nadere beschrijving waarin door aanvrager wordt onderbouwd:

 • een projectplan waarin ten minste de investeringen per categorie en onderbouwing waaruit blijkt dat de investering binnen de categorie past, zijn opgenomen;

 • een toelichting/onderbouwing op de begroting, doormiddel van één of meerdere offertes;

 • een sluitend financieringsplan van de kosten van het project.

 • een ondertekende, door de provincie Zeeland verstrekte, verklaring waarin de aanvrager aangeeft over voldoende eigen middelen te beschikken voor de dekking van de eigen bijdrage.

Artikel 5 Rangschikking

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie kan betrekking hebben op meerdere investeringscategorieën.

 • 2.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15 en artikel 2.2.1 van de verordening hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijst in Bijlage 1.

 • 3.

  De aanvragen worden gerangschikt op volgorde van puntenaantal beginnend bij de aanvraag met de meeste punten.

 • 4.

  In geval van de aanvraag van meerdere investeringscategorieën door één landbouwbedrijf wordt gerangschikt op basis van de gemiddelde puntenscore van de investeringscategorieën.

 • 5.

  Rangschikking op basis van loting vindt plaats in geval twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten hebben verkregen en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 van de Verordening wordt subsidie geweigerd indien voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds op grond van hoofdstuk 2 paragraaf 3 van de Verordening POP-3 Zeeland (fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers) of op grond van hoofdstuk 2 paragraaf 2 van de Verordening POP-3 Zeeland (Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland subsidie is verstrekt.

Artikel 7 Nadere bepalingen

In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Verordening POP-3 subsidies Zeeland, wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening POP-3 Zeeland zijn kosten gemaakt onder artikel 2.2.3 lid 1, sub a, b, c, e, en f alsmede lid 2 expliciet niet subsidiabel.

  • a.

   In afwijking van artikel 2.2.3 sub d. van de Verordening POP-3 subsidies Zeeland zijn de kosten voor huurkoop niet subsidiabel gesteld.

 • 2.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening POP-3 Zeeland zijn kosten gemaakt onder artikel 2.2.3 lid 1, sub d van de Verordening POP-3 Zeeland, uitsluitend subsidiabel indien deze zijn opgenomen in Bijlage 1, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit openstellingsbesluit.

Artikel 9 Subsidiehoogte

Onverminderd artikel 2.2.4 van de Verordening POP-3 Zeeland geldt:

 • a.

  de maximale hoogte van de na beoordeling berekende subsidie per aanvrager bedraagt € 5 0.000,-;

 • b.

  geen subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager indien de na beoordeling berekende subsi die lager is dan € 10.000,-;

 • c.

  het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.27 van de Verordening POP-3 Zeeland is de subsidieontvanger verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling binnen twee jaar in te dienen.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder i, van de Verordening POP-3 Zeeland is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van artikelen 1.23 en 1.25 verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

Artikel 11 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten stellen voor de rangschikking van de subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 1, 3 en 4 een adviescommissie in als bedoeld in artikel 1.14 van de verordening.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Fysieke investeringen water agrarische ondernemingen Zeeland 2019 en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 7 mei 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 9 mei 2019

De secretaris A.W. Smit

Bijlage 1.

Investeringen

Toelichting

To-taal

score

1

Klimaat adaptieve drainage

Subsidiabel:

 • Aanleg klimaat adaptieve regelbare drainage

19

2

Ondergrondse wateropslag

Subsidiabel:

 • Voorzieningen voor ondergrondse wateropslag waaronder freshmaker, kreekrug-infilstratiesystemen en diepdraininfiltratie middels gestuurde boringen.

 • Investeringen in infiltratie bijvoorbeeld door aanpassing van bestaande peilgestuurde drainage met een extra ontluchtingsdrain

Let op!:

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de vergunningen via het Waterschap geregeld zijn. Een bewijsstuk moet worden meegezonden met de aanvraag.

18

3

EC meters en

monitoringssensoren

De bedoelde systemen zijn onder andere:

 • Investeringen in meet- en monitoringsapparatuur voor het meten van onder andere de dikte en diepte van de waterlens en meten van bodemverdichting.

Subsidiabel:

 • EC meters;

 • Continuemeters;

 • Grondwatermeters;

 • Oppervlaktewatermeters;

 • Penetrometers;

 • PH meters.

17

4

Stuwtjes

Subsidiabel:

 • Aanschaf en aanleg van

 • Waterconserveringsstuw

 • Knijp stuw

Let op!:

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen is toestemming vanuit het waterschap verplicht. Een bewijsstuk moet worden meegezonden met de aanvraag

18

5

Waterbesparende

regeninstallaties en druppelbevloeiing.

De bedoelde systemen zijn onder andere:

 • Investeringen in gerichte beregeningssystemen

Subsidiabel:

 • Druppelirrigatiesystemen;

 • Aanschaf vlaksproeiers;

 • Aanschaf sproeibomen;

 • RWS (Root Watering System);

 • Sensor gestuurde beregening;

 • Laagvolume sproeier ten behoeve van nachtvorstbestrijding.

Niet subsidiabel:

 • Reguliere beregeningshaspels.

16

6

Drempelmachines

De bedoelde systemen zijn onder andere:

 • Investeringen in materieel voor bewerking van percelen om kans op perceelafspoeling te reduceren waaronder

 • Aardappeldrempelmachine

18

7

Machines voor uitrijden compost/champost

Subsidiabel:

 • Investeringen in materieel voor het toepassen van gewasresten of compost hiervan, niet zijnde mest, met als doel het verhogen van bodemkwaliteit (organische stofgehalte en bodemstructuur)

14

Toelichting

Deze openstelling is de eerste binnen Zeeland die gericht is op het stimuleren van landbouwers in het investeren in innovatie en modernisering door op vernieuwende wijze om te gaan met grondwater en waterbeheer bij hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van waterbesparende installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van modernisering in duurzaamheid en klimaatadaptatie kunnen versterken.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging van dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig zijn komen niet voor op de lijst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland stelt een lijst vast met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers in Zeeland. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering. Zie voor de berekening de bijlage: ‘Toelichting bij de score investeringslijst’. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan innovatie en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit), effectiviteit, efficiëntie, en kans op succes. De investeringen zijn zo gekozen dat zij bijdragen aan één of meerdere thema’s zoals die benoemd zijn in het Nederlands plattelandsontwikkelingsprogramma, namelijk:

 • a.

  Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;

 • b.

  Beter beheer van productrisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;

 • c.

  Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten, en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat, en bodemvruchtbaarheid);

 • d.

  Klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie)l

 • e.

  Klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten – en overschotten en toenemende verzilting);

 • f.

  Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderend risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

 • g.

  Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Alle bovengenoemde thema’s worden van belang geacht en wegen beleidsinhoudelijk even zwaar. Er is de uitwerking van de puntentoekenning derhalve geen extra factor ‘beleidsvoorkeur’ toegepast.

Klimaat adaptieve drainage

Onder klimaat adaptieve drainage word in deze openstelling het volgende subsidiabel gesteld:

“de aanschaf en aanleg van verzameldrains waarin drainagewater wordt opgevangen en naar een centrale put wordt geleid waarin het peil kan worden gestuurd. Hiermee kan de ontwatering van een perceel worden gecontroleerd. De infrastructuur laat ook toe extern water toe te dienen aan de centrale put en op die manier via het bestaande drainagesysteem actief water toe te voeren (sub-irrigatie/ondergrondse beregening). Apparatuur die gebruikt zou kunnen worden voor deze actieve aanvoer ( bijv. pompen, leidingen, tankwagens,…) valt niet onder de regeling, net zo min als de aanleg van reguliere drainage zelf. De subsidie richt zich dus op de infrastructuur die nodig is voor het opvangen van drainwater.”

Samenvatting belangrijkste kenmerken van deze openstelling:

 • Minimaal subsidiebedrag per aanvraag €10.000,- , maximaal kan €50.000,- subsidie worden aangevraagd.

 • Investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 25.000,- te bedragen;

 • 7 categorieën subsidiabele maatregelen;

 • Per landbouwbedrijf mag er maximaal één aanvraag ingediend worden (met daarbinnen meerdere verschillende investeringscategorieën);

 • Totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel: € 1.520.000,00 (bestaand uit € 1.020.000,00 Europese POP-gelden en € 500.000,00 publieke cofinanciering);

 • Mogelijkheid indienen start op 13 mei 2019 om 09.00 en eindigt 12 juli 2019 om 17.00