Regeling vervallen per 03-05-2023

Besluit van het bestuur van Meerinzicht houdende regels omtrent de tarieven van de wet openbaarheid van bestuur (Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht)

Geldend van 10-05-2019 t/m 02-05-2023

Intitulé

Besluit van het bestuur van Meerinzicht houdende regels omtrent de tarieven van de wet openbaarheid van bestuur (Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht)

HET BESTUUR VAN MEERINZICHT

gelet op voorstel m190000626

gelet op artikel 14 aanhef onder b van de Wet openbaarheid van bestuur;

gelet op het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur;

BESLUIT:

Vast te stellen

Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht

Artikel 1 Vergoeding en tarieven voor kopieën

  • 1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid onder a van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht;

  • 2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken bedraagt deze: Voor minder dan 6 kopieën: gratis; Voor 6 tot 13 kopieën: € 4,50; Voor 14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie;

  • 3. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs;

  • 4. Wanneer voor het digitaal verstrekken van informatie eerst kopieën moeten worden gemaakt, dan is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Vergoeding voor uittreksel of samenvatting

  • 1. Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht;

  • 2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze € 2,25 per pagina van het uittreksel of een samenvatting van de inhoud.

Artikel 3 Betaling van de vergoeding

  • 1. De vergoeding wordt door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur bij verzoeker in rekening gebracht;

  • 2. De vergoeding dient te worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • 3. Onder omstandigheden kan van een verzoeker worden verlangd dat hij eerst de kosten betaalt, voordat hij de stukken ontvangt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 10 april 2019

De secretaris,

A.M. Weststrate

De voorzitter,

J. de Jong