Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk

Geldend van 07-05-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 9 april 2019:

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, aanhef en sub e van de legesverordening Moerdijk 2019 ,

BESLUIT

vast te stellen de : “Beleidsregel vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk”

BELEIDSREGEL

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Doelgroep Vrijstelling

De vrijstellingsbepaling geldt voor een algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende vereniging of stichting die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van niet-commerciële activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij deze activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 2 Voorwaarden vrijstelling

De vrijstelling wordt verleend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de activiteiten van de stichting of vereniging geen winstoogmerk hebben;

 • b.

  het bestuur van de stichting of vereniging uit vrijwilligers bestaat;

 • c.

  de activiteiten van de vereniging of stichting in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

 • d.

  de vereniging of stichting doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;

 • e.

  de vereniging of stichting geen criteria hanteert, waarmee deelnemers op grond van hun ras, sekse, godsdienst, levensbeschouwing, politieke overtuiging en dergelijke geweerd kunnen worden;

 • f.

  de activiteit niet uitsluitend of in hoofdzaak is gericht op of ten diensten is van een godsdienstige of levensbeschouwelijke instelling, politieke partij of vakorganisatie;

 • g.

  de vereniging of stichting tijdig alle wettelijk voorgeschreven dan wel door de gemeente gevraagde informatie verstrekt die naar het oordeel van de gemeente nodig is voor de beoordeling of de vrijstelling van toepassing is.

Artikel 3 Procedure

 • a.

  Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt door de aanvrager aangegeven dat deze aanspraak wil maken op de vrijstelling van artikel 4, lid e van de legesverordening;

 • b.

  Bij de beslissing op de aanvraag wordt de aanvrager tevens medegedeeld of het beroep op de vrijstelling al dan niet wordt gehonoreerd.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk”

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 9 april 2019

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….

TOELICHTING BELEIDSREGELS VRIJSTELLING LEGES OMGEVINGSVERGUNNING MOERDIJK

Vele verenigingen en stichtingen in de gemeente Moerdijk versterken de sociale structuur in de kernen. Het vergroot ook het woonplezier en leven in de kernen. De gemeente Moerdijk wil het verenigingsleven blijven stimuleren.

Om in specifieke gevallen vrijstelling te geven van gemeentelijke leges, wordt aangehaakt bij de Legesverordening Moerdijk. De verordening geeft uitvoering aan artikel 219, tweede lid en 229, eerste lid aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet. Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van artikel 4 sub d van de legesverordening Moerdijk.

In de beleidsregels zijn de afwegingen en criteria beschreven om in aanmerking te komen voor vrijstelling van leges omgevingsvergunning.