Nadere regels van burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen houdende regels voor subsidiëring jeugdsport (Nadere regels voor subsidiëring stimulering jeugdsport Amstelveen 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels van burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen houdende regels voor subsidiëring jeugdsport (Nadere regels voor subsidiëring stimulering jeugdsport Amstelveen 2020)

Z19-019084

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

gelezen het advies 28 maart 2019;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de Nadere regels voor subsidiëring stimulering jeugdsport Amstelveen 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening Amstelveen;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • jeugd: inwoners van de gemeente Amstelveen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;

 • vereniging: de vereniging, die in Amstelveen haar zetel heeft of waarvan minimaal 50% van de jeugdleden in Amstelveen wonen, en die de beoefening van sport door haar leden ten doel heeft en is aangesloten bij een sportbond onder de koepel van NOC*NSF.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, die in Amstelveen hun zetel hebben of waarvan minimaal 50% van de jeugdleden in Amstelveen wonen, en die de beoefening van sport door hun leden ten doel hebben. De subsidie betreft de doelgroep van 4 tot 18 jaar.

Artikel 3 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt € 5,00 per contribuerend jeugdlid woonachtig in Amstelveen.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van sportverenigingen in Amstelveen ten behoeve van sportbeoefening voor de Amstelveense jeugd in de leeftijd van vier tot achttien jaar wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de programmabegroting.

 • 2. Indien het door de gemeenteraad vastgestelde plafond in lid 1 wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per jeugdlid als bedoeld in artikel 3 naar rato verlaagd volgens de formule: subsidieplafond/totaal aantal jeugdleden waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 5 Aanvraag van de subsidie

 • 1. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 maart in het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. De aanvraag moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier voor jeugdsportsubsidie.

 • 3. De vereniging dient bij de aanvraag een overzicht in van het aantal contribuerende Amstelveense jeugdleden van 4 tot 18 jaar op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit overzicht bevat in ieder geval de postcode en geboortedatum van het lid.

Artikel 6 (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een vereniging te voldoen aan de volgende verplichtingen:

  • a.

   de vereniging moet lid zijn van een landelijke sportbond onder de koepel van NOC*NSF;

  • b.

   de vereniging bezit rechtspersoonlijkheid;

  • c.

   de vereniging heeft haar zetel in Amstelveen of heeft een jeugdbestand waarvan minimaal 50% van de jeugdleden in Amstelveen wonen;

  • d.

   de subsidieverlening betreft tevens de verantwoording.

 • 2. Subsidieontvangers dienen een beleid te voeren, gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen.

 • 3. Het college kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 7 Discriminatie

 • 1. Subsidie wordt in ieder geval niet verleend indien:

  • a.

   de doelstelling of activiteiten van de subsidieaanvrager, dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren of op zullen leveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook, of,

  • b.

   binnen de organisatie van de subsidieaanvrager of binnen de activiteiten waarvoor de aanvrager (mede-)verantwoordelijkheid draagt, discriminatie als omschreven onder a. plaatsvindt of zal plaatsvinden, en de aanvrager ter voorkoming of beperking hiervan niet die maatregelen treft welke onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de aanvrager mogen worden verwacht.

 • 2. Onder discriminatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van deze bepaling niet begrepen het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand of om participatie van groepen te bevorderen.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 10 Overgangsbepaling

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 januari 2020 worden afgedaan volgens de bepalingen van de Nadere regels voor subsidiëring stimulering jeugdsport 2013.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020. Per deze datum worden de Nadere regels voor subsidiëring stimulering jeugdsport 2013 van 3 juni 2013 ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor subsidiëring stimulering jeugdsport Amstelveen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 9 april 2019.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Bas Eenhoorn

Nota van toelichting

Artikel 2 Doelgroep

Verenigingen die niet statutair in Amstelveen zijn gevestigd kunnen toch een grote rol spelen in het sporten en bewegen van inwoners van Amstelveen. Om deze verenigingen niet buitenspel te zetten en te waarderen voor hun inzet voor de Amstelveense jeugd kunnen ook die verenigingen subsidie aanvragen die niet in Amstelveen zijn gevestigd, maar waarvan minimaal 50% van de jeugdleden in Amstelveen wonen.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van alle aanvragen, waarbij de aanvragen moeten zijn ingediend vóór 1 maart van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Als een aanvraag niet compleet is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te vullen.

Artikel 6 Nadere verplichtingen

Een belangrijk aspect van het creëren van een veilige omgeving voor kinderen is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de invulling van het beleid, dat erop gericht is om een veilige omgeving voor kinderen te waarborgen, kan gedacht worden aan het vragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van medewerkers die met kinderen werken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de toolkit en het stappenplan zoals omschreven op de website www.inveiligehanden.nl.