Regeling vervallen per 31-12-2020

Vergoedingsrichtlijn neventaken VRZHZ

Geldend van 25-04-2019 t/m 30-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Vergoedingsrichtlijn neventaken VRZHZ

1. De richtlijn is bedoeld voor medewerkers, waaronder vrijwilligers, die zijn aangesteld

bij de VRZHZ en die naast hun hoofdfunctie door de VRZHZ zijn aangewezen om

ingezet te worden voor de taken in het kader van Vakbekwaamheid, PPMO of

Brandveilig Leven.

2. De richtlijn is van toepassing op onderstaande taken.

Voor Vakbekwaamheid:

- (Hulp)instructeur / waarnemer niveau bevelvoerder / officier

- (Hulp)instructeur niveau manschap

- BHV-instructeur

- Veiligheidsfunctionaris

- Technisch regisseur

- Ondersteuner

Voor PPMO:

- Testleider

- Testbegeleider

Voor Brandveilig Leven:

- Ambassadeur Brandveilig Leven

3. De hierboven bedoelde taken worden gezien als neventaken naast de hoofdfunctie

van de medewerker.

4. De aanwijzing als bedoeld onder uitgangspunt 1 gebeurt schriftelijk en geldt voor de

periode waarin de medewerker kan worden ingezet in de betreffende neventaak.

De indeling van een of meer aangewezen medewerkers voor daadwerkelijke inzet op

een taak geschiedt door het betreffende bureauhoofd, op basis van onder meer de

benodigde behoefte aan expertise, ervaring en vaardigheden.

5. Indien de medewerker niet kan worden ingezet in de hoofdfunctie, bijvoorbeeld door

ziekte, wordt de medewerker niet ingezet in de betreffende neventaak en geldt

derhalve geen recht op een uurvergoeding.

6. Voor de neventaken worden onderstaande vergoedingen onderscheiden (peildatum

januari 2019):

tabel 1

Categorie Taak Tarief Gebaseerd

Medewerker op

CAR/UWO salarisschaal

Tarief I (Hulp)instructeur / € 42,14 14

waarnemer niveau /

bevelvoerder/officier

Tarief II (Hulp)instructeur € 31,15 11

niveau manschap,

Testleider PPMO

BHV-instructeur

Tarief III Veiligheidsfunctionaris € 21,64 8

/technisch regisseur,

Ambassadeur Brandveilig

Leven,

Tarief IV Ondersteuner € 17,49 6

Vakbekwaamheid,

Testbegeleider PPMO

7. De uurvergoeding, conform tabel 1 van deze richtlijn, volgt de algemene salariswijzigingen in de CAR-UWO.

8. Over de uurvergoeding wordt geen overwerkvergoeding dan wel buitendagvenstervergoeding

berekend.

9. De uurvergoeding valt niet onder het begrip ‘salaristoelagen’ zoals bedoeld in

hoofdstuk 3 CAR-UWO en is derhalve niet pensioengevend en telt niet mee in de

berekening van het Individueel Keuzebudget (IKB).

10. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.

11. De medewerker draagt zorg voor, vanwege het uitvoeren van de neventaak en de

hoofdfunctie van de medewerker, het niet overtreden van de arbeidstijdenwet en

bijbehorende regelgeving. Steekproefsgewijze controles kunnen plaatsvinden.

12. Medewerkers zijn op jaarbasis tenminste 40 uur voor hun neventaak inzetbaar.

13. Voor de taken die vergoed worden op basis van tarief I en tarief II geldt dat voor de

instructeurs het aantal te declareren uren vooraf bepaald is op 3 uur per dagdeel.

Voor de testleiders PPMO is de vergoeding gebaseerd op de uren die benodigd zijn

voor het verrichten van de keuringen.

Voor de uren die vergoed worden op basis van tarief III en tarief IV geldt dat de

werkelijke uren, dus ook bijvoorbeeld eventuele voorbereidingstijd, gedeclareerd mag

worden. Het betreffende bureauhoofd mag, bij wijze van uitzondering, bepalen om af

te wijken van hetgeen hierboven over aantal te declareren uren bepaald is.

14. Wegens administratieve redenen geldt voor verloning van de neventaak een aparte

salarisstrook.

15. De medewerker wordt verzocht om binnen 4 weken na de verrichte werkzaamheden

de gewerkte uren te declareren.

16. De richtlijn treedt in werking per 1 januari 2019 is geldig tot uiterlijk 31 december

2020. Gedurende deze periode zal de richtlijn geëvalueerd worden en zal een visie

ten aanzien van neventaken opgesteld worden.

Ondertekening