Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst

Geldend van 03-05-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

Overwegende dat, in aansluiting op het raadsbesluit van 25 januari 2018, in het kader van de verwachte toename van de intensiteit van de neerslag en in het belang van een doelmatig werkend riool het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de voorwaarden waarop en de hoogte van de bijdrage bij het afkoppelen van particulier terrein in de gemeente Bronckhorst, als bedoeld in het Watertakenplan 2018-2022 van de gemeente Bronckhorst.

Gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014

BESLUIT:

Vaststellen “Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst”.

1. Algemene bepalingen

Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014.

2. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt, legaal, via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie

 • b.

  APV: Algemene plaatselijke verordening

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • d.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014

 • e.

  BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 • f.

  Verhard oppervlak: bestaande verharde oppervlakten zoals daken, verharde erven (gebouwd of aangelegd vóór het bouwbesluit van 2012) en verharde wegen, waarvan hemelwater afwatert op een gemengd rioolstelsel

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst

 • h.

  Dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand

 • i.

  Gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afval- en hemelwater

 • j.

  Hemelwaterriool: riolering in de openbare ruimte die bestemd is voor hemelwater;

 • k.

  Infiltratie: het op eigen terrein infiltreren van hemelwater van een afgekoppeld verhard oppervlak in de bodem via het maaiveld (bodempassage) of door middel van een infiltratievoorziening

 • l.

  Infiltratievoorziening: een onder- of bovengrondse infiltratievoorziening waarbij hemelwater opgeslagen en in de bodem geïnfiltreerd wordt

 • m.

  Oppervlaktewater: openbaar water, bijvoorbeeld een vijver zonder dichte bodem of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden

 • n.

  Private partij: niet-overheden, zoals burgers en bedrijven

 • o.

  Particulier terrein: terreinen die in eigendom zijn van een private partij

3. Algemene voorwaarden voor subsidiëring

 • a.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor het afkoppelen van schoon water van verhard oppervlak van particulier terrein van de gemengde riolering in de gemeente Bronckhorst

 • b.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt alleen verstrekt aan de private partij

 • c.

  Subsidiebedragen zijn inclusief BTW

 • d.

  De werkzaamheden, waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn nog niet gestart

 • e.

  Er wordt minimaal 25 m2 verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering

 • f.

  Om het hemelwater af te kunnen voeren naar de straat of oppervlaktewater heeft u de schriftelijke toestemming nodig van de betreffende eigenaar

 • g.

  Het hemelwater kan alleen naar de straat worden afgevoerd indien in de straat een hemelwatervoorziening aanwezig is die voldoende capaciteit heeft om het extra hemelwater van particulier terrein te verwerken

 • h.

  Wanneer hemelwater op eigen terrein wordt geïnfiltreerd, moet de infiltratievoorziening een minimale bergingscapaciteit hebben van 20 liter per m2 (= 20 mm) af te koppelen verhard oppervlak. Het geborgen hemelwater moet binnen 48 uur op eigen terrein geïnfiltreerd zijn, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui

 • i.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, moeten binnen 6 maanden na de subsidietoezegging zijn voltooid

 • j.

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een controle ter plaatse

 • k.

  De aangelegde voorzieningen moeten zodanig onderhouden worden dat elke voorziening blijft werken. Eenmaal afgekoppeld verhard oppervlak mag niet meer worden aangekoppeld.

 • l.

  Een niet goed functionerende voorziening wordt aangeduid als weer aangekoppeld.

4. Aanvrager en aanvraag

 • a.

  Het college heeft voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vastgesteld waarop staat welke stukken ingediend moeten worden

 • b.

  De aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, als dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag

 • c.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend

 • d.

  Als de aanvraag niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, wordt artikel 4:5 van de Awb toegepast.

5. Subsidieplafonds

 • a.

  Het subsidieplafond is het beschikbare budget in de begroting van elk begrotingsjaar.

 • b.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • c.

  De subsidie die per jaar wordt toegekend kan het totaal beschikbare budget niet overschrijden.

6. Subsidiabele kosten

 • a.

  Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering, waaronder begrepen in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

7. Hoogte subsidie

 • a.

  De subsidie voor het afkoppelen van hemelwater, bedraagt:

  • 1.

   tot 1.000 m2: € 10 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak

  • 2.

   vanaf 1.000 m2: de werkelijke kosten met een maximum van de vergoeding van € 10 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak.

Artikel 8 Beslistermijn en beschikking

 • a.

  Het college beslist binnen 6 weken na de ontvangst van alle documenten die nodig zijn om de aanvraag in behandeling te nemen

 • b.

  Een beschikking tot subsidieverlening bevat in ieder geval een omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 9 Intrekking subsidieverlening

Als de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend niet binnen 6 maanden na de subsidieverlening voltooid zijn, wordt de subsidieverlening ingetrokken.

Artikel 10 Vaststelling subsidie

 • a.

  De subsidieontvanger moet binnen 6 weken na de voltooiing van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag voor een beschikking tot subsidievaststelling indienen

 • b.

  De aanvraag voor een beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend op een door het college vastgesteld vaststellingsformulier. De aanvraag moet volledig zijn ingevuld en zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven op het vaststellingsformulier

 • c.

  Op basis van het formulier als bedoeld in het tweede lid, stelt het college de subsidie vast met in achtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 6 en de beschikking als bedoeld in artikel 8, definitief vast.

Artikel 11 Betaling

De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 4 weken na de subsidievaststelling.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan artikel 3, artikel 4 of het subsidieplafond overschrijdt

 • 2.

  naar het oordeel van het college, de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein of de afvoer van hemelwater naar openbaargebied of oppervlaktewater in die specifieke situatie niet haalbaar is dan wel op enige wijze risico op overlast op aanliggende percelen veroorzaakt of vanuit milieu-hygiënisch of hydrologisch oogpunt, ongewenst is

 • 3.

  indien sprake is van huur: als niet blijkt dat de huurder toestemming heeft van de eigenaar van de woning om af te koppelen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van deze verordening tot onbillijkheden leidt, afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van het afkoppelen.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling treedt in werking direct na vaststelling van de regeling.

De regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 16 april 2019

De secretaris,

B. Drewes

De burgemeester,

M. Besselink