Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening tegemoetkomingen minimabeleid gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 01-05-2019 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening tegemoetkomingen minimabeleid gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

Overwegende dat iedereen moet kunnen meedoen aan culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen en activiteiten wordt het ondersteunen door middel van diverse tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen belangrijk geacht. Daarnaast moet iedereen met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de gemeentelijke belasting en heffingen.

gelet op artikel 108, 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 35 Participatiewet ;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening tegemoetkomingen minimabeleid gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Inhoud tegemoetkomingen minimabeleid

 • 1.

  Participatiefonds:

  • a.

   een tegemoetkoming voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten;

  • b.

   een tegemoetkoming voor de peuterspeelzaal;

  • c.

   een tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen;

  • d.

   een tegemoetkoming uit het kindpakket.

 • 2.

  Een tegemoetkoming in de gemeentelijke belasting en heffingen van de:

  • a.

   onroerendzaakbelasting;

  • b.

   afvalstoffenheffing;

  • c.

   rioolheffing.

Artikel 3 Doelgroep

Inwoners van de gemeente Westerkwartier met een inkomen tot 120% van de voor hem geldende bijstandsnorm en die voldoen aan het inkomensbegrip en de vermogensgrens zoals gesteld in paragraaf 3.4 van de Participatiewet.

Artikel 4 Beleidsregels

Het college stelt beleidsregels vast omtrent de hoogte van de tegemoetkomingen en de uitvoering daarvan.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Er kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van de bepalingen genoemd in deze verordening indien strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening minimabeleid 2019.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2019 dan wel de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 17 april 2019

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier