Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent subsidie basiswaardering organisaties Subsidieregeling basiswaardering organisaties Echt-Susteren 2019

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent subsidie basiswaardering organisaties Subsidieregeling basiswaardering organisaties Echt-Susteren 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juni 2017 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling basiswaardering organisaties Echt-Susteren 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder een organisatie:

Een vereniging of stichting die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een organisatie, die niet door enige andere subsidieverordening van de gemeente Echt-Susteren bestreken worden en die ten goede komen aan een of meerdere beleidsdoelstellingen van de gemeente Echt-Susteren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie die;

  • 1.

    a. een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid,

  • b. gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • c. niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut.

  • 2.

    Het college kan van het gestelde in lid 1b gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt € 350,00 per jaar per subsidieontvanger.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8. Slotbepalingen

  • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

  • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling basiswaardering organisaties Echt-Susteren 2019.

Ondertekening

Echt-Susteren, 16 april 2019

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

dr. J.W.M.M.J. Hessels