Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r. gemeente Asten 2019

Geldend van 27-04-2019 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r. gemeente Asten 2019

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019;

gehoord het advies van de Commissie Ruimte van 26 maart 2019;

gelet op artikel 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer en gelet op artikel 156 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen het delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r. gemeente Asten 2019.

Artikel 1 Delegatie

De raad besluit om haar bevoegdheid om een besluit te nemen op de mededeling/aanmeldingsnotitie als bedoeld in artikel 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer op grond van artikel 156 van de Gemeentewet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r. gemeente Asten 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 16 april 2019.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos