Aanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainers

Geldend van 27-04-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainers

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 9 april 2019:

gelet op:

 • Het bepaalde in artikel 10:23 Wet milieubeheer op grond waarvan de Raad een Afvalstoffenverordening heeft vastgesteld;

 • Het bepaalde in artikel 10:26 Wet milieubeheer op grond waarvan de raad kan bepalen dat huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel worden ingezameld;

 • Het bepaalde in artikel 4 van de Afvalstoffenverordening waarin is bepaald dat het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

 • Het door de raad op 20 december 2016 vastgestelde Afvalbeleidsplan 2017-2020 waarin als onderdeel "VANG" is opgenomen waarvoor in de hele gemeente ondergrondse afvalcontainers voor de inzameling van huishoudelijk restafval moeten worden geplaatst;

 • de op 5 september 2O17 door het college vastgestelde criteria voor locatiekeuze voor ondergrondse containers. Deze criteria zijn als volgt:

Bereikbaarheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruikers voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de toegangswegen naar de container toegankelijk zijn voor het inzamelvoertuig, de containers zo gesitueerd dienen te zijn dat het technisch mogelijk is de container te legen en dat de inzameldienst bij het legen geen objecten in de openbare ruimte (zoals bomen, lantaarnpalen, auto’s e.d.) of gebouwen (bijvoorbeeld muren, balkons, uitsteeksels aan gebouwen e.d.) kan raken. Vanuit de kant van de gebruikers dienen de containers makkelijk bereikbaar, toegankelijk en veilig gesitueerd te zijn. In het bijzonder ook voor ouderen en mindervaliden.

Verkeersveiligheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruiker op een veilige wijze te bereiken zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de container geleegd moet kunnen worden zonder dat hierdoor een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Vanuit de kant van de gebruiker betekent dit dat zij hun afval kwijt moeten kunnen, zonder hiervoor verkeersonveilige handelingen te moeten verrichten. De container mag nooit zo worden geplaatst dat het verkeer hier hinder van ondervindt.

Loopafstand

De containers moeten zodanig gesitueerd worden dat de loopafstand – de daadwerkelijk te lopen route dus niet hemelsbreed gemeten – tussen de grens van een op de containerlocatie aan te sluiten perceel en de ondergrondse container telkens maximaal 300 meter bedraagt. Daarnaast wordt bij de plaatsbepaling zoveel mogelijk rekening gehouden met de locatie van seniorenwoningen.

Ondergrondse infrastructuur

Bij het bepalen van locaties wordt de ondergrond onderzocht op de aanwezigheid van obstakels. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van kabels en leidingen. Tot de omlegging van kabels en leidingen gaat de gemeente alleen over indien dit tegen relatief geringe kosten mogelijk is. Hoofd(transport)-leidingen, hoofdriool en glasvezelkabels vallen hier niet onder. Voor overige kabels en leidingen die tot een lokaal netwerk behoren, huisaansluitingen en straatkolken, weegt de gemeente de overlast en kosten voor verleggen af tegen het belang van de locatie.

Parkeerplaatsen

Bij de locatiebepaling houdt gemeente rekening met de parkeerdruk. Bestaande parkeerplaatsen dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven.

Bomen en groenvoorziening

Gelet op het belang van het aanwezige groen in de kernen, zullen bomen nooit wijken voor een ondergrondse container. Ook groenvoorzieningen zullen zoveel mogelijk onaangetast blijven. Echter waar plaatsingsruimte in de verharding onvoldoende is of ontbreekt, zal aanliggend groen benut worden.

Inpassing in openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten

De situering van de ondergrondse containers moet in beginsel passen binnen het straatbeeld. Daartoe wordt elke container(locatie) in lijn met overige objecten of functies in de openbare ruimte geplaatst. De containers worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten eventuele zichtlijnen met woningen geplaatst, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Het algemeen belang gaat ook hier uiteindelijk voor op het individuele belang. Als sprake is van een historische omgeving of een architectonisch belangrijke locatie, zijn de bij die omgeving passende eisen aan de locatie leidend.

gezien het feit dat:

 • alle geselecteerde locaties voldoen aan de door het college vastgestelde criteria;

 • aan alle huishoudens schriftelijk de mogelijkheid is gegeven d.m.v. een enquête een keuze te maken over de wijze van inzamelen van restafval en tevens informatie over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers is gegeven;

 • tevens per kern inspraakavonden zijn gehouden;

Overwegende dat

 • de gemeenteraad op 20 december 2016 het Afvalbeleidsplan 2017-2020 heeft vastgesteld;

 • onderdeel van het Afvalbeleidsplan is de invoering van “VANG” waarvoor in de hele gemeente ondergrondse afvalcontainers voor de inzameling van huishoudelijk restafval moeten worden geplaatst;

 • het daarvoor noodzakelijk is een besluit te nemen op grond van de Afvalstoffenverordening waarin dit bepaald wordt en de locaties waar de containers geplaatst worden, worden aangewezen;

BESLUIT

vast te stellen het :

AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE HUISHOUDELIJK RESTAFVAL- EN GLASCONTAINERS

Artikel 1 begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder huishoudelijke afvalstoffen (restafval) verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1:1 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Bepalen van wijze van inzameling huishoudelijke afvalstoffen en glas

 • 1.

  Huishoudelijk restafval en glas worden ingezameld op wijkniveau door middel van ondergrondse verzamelcontainers.

 • 2.

  De containers worden op basis van de vulgraad leeg gemaakt door Afvalservice Breda

Artikel 3 aanwijzing plaatsen

De volgende plaatsen worden aangewezen als plaats voor een ondergrondse restafvalcontainer:

Fijnaart

 • Bellefleur

 • Edvard Griegstraat tov 28

 • Gierzwaluw

 • Hazelaarstraat

 • Jan Steenstraat

 • Jumbo kadedijk

 • Kon Emmastraat- Juliana v stolbergstraat

 • Leeuwerikstraat

 • Molenstraat to 37

 • Panneboetsersstraat

 • Parelstraat

 • Tennislaan - Fendertstaete

 • V Heemstralaan

 • Van Disstraat-Kon. Julianastraat

Heijningen

 • De Polderstraat 12

 • Gravin Bernadottestraat 3

Helwijk

 • Hoek Pr. W. Alexanderstraat - Pr. Christinastraat

 • Kon. Julianalaan t.h.v. huisnr 10

Klundert

 • Ambachtsherenweg - van Abcoudestraat

 • Beatrijsweg (bij glasbak)

 • Beatrijsweg 49

 • Blauwe Hoefsweg (bestaande lokatie)

 • Het Hooft -De Flank

 • Het Hooren werck 48

 • Het Ravelijn 12

 • Krugerstraat 53 (bestaande lokatie)

 • Kweeklust

 • Moye Keene 133

 • Moye Keene 6

 • Oosterstraat ( bestaande locatie)

 • Prins Willemstraat (bestaande lokatie)

 • Prins Willemstraat 10

 • Rondeel 154

 • Rondeel 42

 • van Polanenpark

 • Van Puttenstraat 33

 • van Strijenstraat

 • Verlaatstraat

 • Westerstraat (bij parkeer AH)

 • Zevenbergsepoort- Molenberglaan

Langeweg

 • De Langeweg

 • Kloosterlaan t.h.v. nummer 20

 • Ringweg t.h.v. nummer 10

 • Zuiddijk t.h.v. nummer 53-55

Moerdijk

 • Den Bels - haven

 • Grintweg t.h.v. nummer 13 (bij bakker)

 • Julianastraat - Grintweg

 • Klaverstraat - Wethouder Mattheestraat

 • Marijkestraat - Margrietraat

 • Steenweg - Johan Willem Frisostraat

 • Steenweg - Visserstraat

Noordhoek

 • Bisschop Hopmansstraat

 • Het Reekje

 • Past. Verheijdenstraat (P achter De Noorderster)

 • Vlasaard - Kapellenhof

Standdaarbuiten

 • Havenstraat Thv 33

 • Markiezenlaan - Groene slinger

 • Oesterzwam-Boleet

 • Sportstraat

 • Suikerhoek

 • timberwolfstraat

Zevenbergen

 • Amazoniet (bestaande lokatie)

 • Ameliastraat

 • Annendal 8

 • Arkelhof

 • Bloedkoraal

 • Bouwensland 2 - De Meeren

 • De Braak -De Vlasserij

 • De Lint - Repel

 • De Meeren - Burg. Reijnderstraat

 • De Meeren -Dubbelmonde 2

 • De Meeren thv 87

 • Doctor arienslaan thv 19

 • Doelstraat - kasteelweg

 • DR Arienslaan - Willem lll straat

 • Gaasbeek

 • Galgenweg - Geerland

 • Geerland thv 90

 • Grote Waard -De Meeren

  Hellotroop-Kormalijn

 • Hoefbladstraat - Vogelwikkestraat

 • Huizersdijk/Kristallaan

 • Industrieweg - Hazeldonkse zandweg

 • Ioliet

 • Kerkstraat - Prins Hendrikstraat

 • Kuringen 11

 • Lage Wipstraat

 • Langenoordstraat 72 (bestaande lokatie)

 • Lindonk - Dubbelmonde

 • lindonk 88

 • Melisblok

 • Molenbergstraat

 • Pastoor van Kessellaan

  Pinksterbloemstraat

 • Prins Bernhardstraat - westhoek

 • Schuttersweg

 • St Josephplein/Hazeldonkse zandweg

 • Teunisbloem 2

 • Van der Markstraat - Arembergstraat

 • Veldkers thv 2

 • Vlasselt

 • W Alexanderlaan - De Donk

 • W Alexanderlaan - De Putten

 • Watermolen - Oranjelaan

 • Wilhelminapark

 • Zandberg (bestaand)

 • Zeestraat - Sint Elisabethstraat

 • Zeestraat 66

 • Zeestraat -Van Aerschotstraat

 • Zeestraat-Mosselbank

 • Zeestraat-Visserswiel

 • Zomerland – Kreitenborg

Zevenbergschen Hoek

 • De Vlijt Thv. Vlaskam

 • De Vlijt/Kafmolen

 • De Wieken

 • Hoofdstraat - Olavstraat

 • Plein 1940

 • Sint Martinuspark/Hoofdstraat 2

 • Vang

Willemstad

 • Achterstraat Jumbo

 • Arie de Witpark

 • Kazernestraat - prins mauritsstraat

 • Kerkring

 • Landpoortstraat

 • Menno van Coehoornstraat

 • Pieter van Oldenborghlaan

 • Slotdreef-Priorindreef

 • Valkenbergse Amer

De volgende plaatsen worden aangewezen als plaats voor een ondergrondse glascontainer:

Klundert

 • Prins Willemstraat

 • Beatrijsweg/Houtzagerij

 • Beatrijsweg 55

Moerdijk

 • Grintweg t.h.v. 13

Standdaarbuiten

 • Dr Poelstraat

Fijnaart

 • Kadedijk

Willemstad

 • Boudewijn Drenkwaartlaan

 • Sinte Catharinadal

Zevenbergschenhoek

 • De Vlijt t.h. Vlaskam

 • Plein 1940

Zevenbergen

 • Prins Bernhardstraat/Westhoek

 • Molenbergstraat

 • Molenstraat Haveneind

 • Lobbekestorenstraat

 • Brouwerstraat

 • Doelstraat

 • Heliotroop/Komalijn

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 9 april 2019.

De secretaris,

P.A.M. van Bavel,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bezwaar en beroepsmogelijkheden

lndien u het met dit besluit niet eens bent kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat in de op de dag na publicatie van dit besluit. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda verzoeken om een voorlopige voorzieningen te treffen indien onverwijlde spoed dit mocht vereisen (Adres: Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda). Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.