Spelregels geveltuintjes Amstelveen

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Intitulé

Spelregels geveltuintjes Amstelveen

Z19-017505

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de Spelregels geveltuintjes Amstelveen.

Artikel 1. Spelregels

Voor het aanleggen van een geveltuin gelden de volgende spelregels:

 • 1.

  Alleen de eigenaar van de woning, dan wel eigenaar van het bedrijfspand, kan een aanvraag voor een geveltuin indienen voor het betreffende gebouw.

 • 2.

  De grond blijft te allen tijde in eigendom van de gemeente Amstelveen.

 • 3.

  De afspraken worden vastgelegd in een afsprakenbrief die door beiden partijen (de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen en de initiatiefnemen) is ondertekend.

 • 4.

  De geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve stoeptegel) diep zijn en 40 centimeter de grond in gaan, in verband met ondergrondse kabels, leidingen en mogelijk verontreiniging.

 • 5.

  Van de verwijderde stoeptegel dient een opstaande rand langs de geveltuin te worden gemaakt. Zo verzakt de stoep niet.

 • 6.

  Tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep dient minimaal 1.20 meter te worden vrijgehouden.

 • 7.

  De werkzaamheden mogen pas van start als de afsprakenbrief door beide partijen is ondertekend.

 • 8.

  De geveltuin wordt door uzelf beplant. Kies hierbij planten die passen in de beschikbare ruimte. Plant geen grote bomen of heesters, planten met doornen of stekels of woekerende exoten (zoals bamboe).

 • 9.

  U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin, waarbij de netheid van verzorging moet voldoen aan het gewenste straatbeeld. Als het onderhoud achterblijft, verzoeken wij u binnen redelijke termijn de situatie te herstellen. Als het herstel niet wordt ingezet, wordt het initiatief door de gemeente beëindigd.

 • 10.

  De beplanting moet binnen het vak blijven. Overhangend en stekelig groen hindert de voetgangers.

 • 11.

  Het is niet toegestaan bouwwerken, zoals hekjes, in de geveltuin te plaatsen of de geveltuin af te schermen van de openbare ruimte.

 • 12.

  Bij het beëindigen van de overeenkomst dient u de geveltuin weer in orginele staat terug te brengen.

 • 13.

  Als u gaat verhuizen moet u zelf uw geveltuin weer verwijderen en de straat herstellen, tenzij de volgende bewoner de geveltuin van u overneemt. Dit dient u in beide gevallen schriftelijk door te geven aan de gemeente. U kunt een mail sturen naar wb@amstelveen.nl.

afbeelding binnen de regeling

Schematische doorsnedes van het stappenplan voor aanleg van een geveltuin (bron: Rainproof).

Artikel 2. Aanvraag van een geveltuin

 • 1. Aanvrager dient een aanvraag voor een geveltuin te sturen naar wb@amstelveen.nl of door en brief te sturen naar Gemeente Amstelveen, t.a.v. Wijkbeheer, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

 • 2. De aanvraag wordt omgezet in een afsprakenbrief die door beide partijen (de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen en de initiatiefnemer) wordt ondertekend.

 • 3. Na ondertekening kan de initiatiefnemer aan de slag met zijn/haar geveltuin.

 • 4. De behandelingstermijn van de Aanvraag is maximaal 6 weken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2019.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Spelregels geveltuintjes Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 april 2019.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Bas Eenhoorn