Subsidieregeling Meedoen in Maasdriel gemeente Maasdriel 2019

Geldend van 26-04-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Meedoen in Maasdriel gemeente Maasdriel 2019

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Meedoen in Maasdriel’ gemeente Maasdriel 2019.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Meedoen: het deelnemen van mensen aan het dagelijks (samen)leven in de maatschappij.

 • 2. Zelfredzaamheid: het vermogen van mensen om zelfstandig hun leven te leiden en problemen op te lossen op alle levensterreinen, met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.

 • 3. Samenredzaamheid: de mate waarin mensen elkaar helpen of in gezamenlijkheid bijdragen aan hun leefomgeving om de kwaliteit van leven voor individuen en/of gemeenschappen in stand te houden of te verbeteren.

 • 4. Kwetsbare inwoners: Inwoners bij wie, om welke reden dan ook, tijdelijk of langdurig een disbalans is ontstaan tussen draaglast en draagkracht, waardoor ondersteuning gewenst is om mee te kunnen doen in de samenleving.

 • 5. Subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

 • 6. Begrotingsvoorbehoud: de aangevraagde subsidie wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat de raad daarvoor geld beschikbaar zal stellen in de begrotingsraad.

Artikel 2. Doel en subsidiabele activiteiten

Activiteiten die gericht zijn op het stimuleren en vergroten van zelfredzaamheid, samenredzaamheid en meedoen van (kwetsbare) inwoners van de gemeente Maasdriel.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 genoemde rechtspersonen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2 en nader gespecifieerd in artikel 5 wordt uitsluitend verstrekt aan de volgende rechtspersonen:

 • 1.

  Stichting Voedselbank Bommelerwaard

 • 2.

  Stichting Kompas Bommelerwaard

 • 3.

  Stichting Alzheimer Nederland

 • 4.

  Stichting Cello

 • 5.

  Stichting Door en Voor

 • 6.

  Stichting Leergeld Bommelerwaard

 • 7.

  Stichting Humanitas Rivierenland

Artikel 5. Maximale hoogte van de jaarlijkse subsidie

1.

Stichting Voedselbank Bommelerwaard

€ 5.000,00

 

De subsidie is bestemd om voedselverspilling tegen te gaan en inwoners met minimale financiële middelen tijdelijk te ondersteunen door het verstrekken van voedselpakketten.

 

 

2.

Stichting Kompas Bommelerwaard

 

€ 17.000,00

 

De subsidie is bestemd voor:

 

 

 

a. Formulierenbrigade Maasdriel

€ 2.000,00

 

 

b. Bevorderen Taal- en Basisvaardigheden (voor minimaal 50 inwoners van Maasdriel)

€ 13.000,00

 

 

c. Bevorderen Integratie en Interculturele ontmoeting (voor minimaal 26 bijeenkomsten in Maasdriel)

€ 2.000,00

 

3.

Stichting Alzheimer Nederland

 

€ 1.500,00

 

De subsidie is bestemd voor het organiseren van activiteiten in meerdere kernen in Maasdriel,

 

 

gericht op kennisoverdracht, uitwisseling en (lotgenoten)contact met en voor inwoners die betrokken zijn bij mensen met dementie.

4.

Stichting Cello

 

€ 2.000,00

 

De subsidie is bestemd voor het organiseren van (ontmoetings)activiteiten in Maasdriel met en voor inwoners met een verstandelijke beperking.

 

 

5.

Stichting Door en Voor

 

€ 3.500,00

 

De subsidie is bestemd voor het organiseren van ondersteuning, ontmoeting en training voor inwoners met psychische klachten, met inzet van ervaringsdeskundigen.

 

 

6.

Stichting Leergeld Bommelerwaard

 

€ 5.000,00

 

De subsidie is bestemd om, aanvullend op de gemeentelijke minimaregelingen, deelname van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten te bevorderen door het bieden van financiële en materiele ondersteuning.

 

 

7.

Stichting Humanitas Rivierenland

 

€ 50.000,00

 

De subsidie is bestemd voor:

 

 

 

a. Gezinsondersteuning

 

 

 

b. Thuisadministratie

 

Artikel 6. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling.

 • 2. De subsidie wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat de raad daarvoor geld beschikbaar zal stellen in de begrotingsraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt het subsidiebudget evenredig verdeeld onder de subsidieaanvragers.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Meedoen in Maasdriel’.

 • 2. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017, uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend.

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9, derde lid, onder g, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.

Artikel 12. Verplichtingen

Het college kan bij de verleningsbeschikking aanvullende verplichtingen aan de subsidievrager opleggen.

Artikel 13. Communicatie

De gemeente en de subsidieontvanger voeren minimaal jaarlijks een gesprek over de voortgang van de activiteiten en de ontwikkelingen in de betreffende organisatie en in het werkveld.

Artikel 14. Verantwoording subsidies tot € 5.000,00

Bij subsidieverleningen tot € 5.000,00 vindt uiterlijk 13 weken na afloop van het subsidiejaar steekproefsgewijs controle plaats of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 15. Verantwoording subsidies vanaf € 5.000,00 tot € 50.000,00

 • 1. Conform artikel 15 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 dient de subsidieontvanger uiterlijk binnen 13 weken na afloop van het subsidiejaar waarvoor de subsidie is versterkt, een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2. Conform artikel 15 leden 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 bevat de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een inhoudelijk verslag inclusief krantenartikelen en/of foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 16. Bevoorschotting

Binnen 8 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Meedoen in Maasdriel gemeente Maasdriel 2019.’

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 16 april 2019,

drs. G.T. Wildeman

secretaris

H. van Kooten

burgemeester