Regeling vervallen per 31-01-2020

Beleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 19-04-2019 t/m 30-01-2020

Intitulé

Beleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 6 van de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 en het Besluit aanwijzing delen gemeente zon- en feestdagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2019;

BESLUIT

vast te stellen het Beleid koopzondagen gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 1. Inleiding

Dit beleid bevat de werkwijze bij het aanwijzen van koopzondagen. Het aanwijzen van koopzondagen is gebaseerd op de Winkeltijdenwet, de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 en het Besluit aanwijzing delen gemeente zon- en feestdagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 2. De wet, verordening en besluit

Artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet biedt de mogelijkheid om koopzondagen vast te stellen.

In artikel 6 van de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 is deze mogelijkheid opgenomen.

In het Besluit aanwijzing delen gemeente zon- en feestdagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2019 zijn de delen van de gemeente aangewezen.

Artikel 3. Aanwijzing koopzondagen per deel van de gemeente

Ieder deel van de gemeente, welke delen zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing delen gemeente zon- en feestdagenregeling (koopzondagen) gemeente Westerkwartier 2019, krijgt eigen koopzondagen.

Artikel 4. Maximaal zes koopzondagen

De Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 staat toe om maximaal zes zon- en feestdagen, als koopzondag, de winkel te openen voor het publiek. Koopzondagen kunnen worden vastgesteld voor de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag. De periode van het aanwijzen van koopzondagen loopt van 1 januari van een jaar tot 1 januari van het daarop volgende jaar.

Artikel 5. Aanwijzen koopzondagen en openingstijden

Voor ieder van de 41 kernen van de gemeente Westerkwartier kunnen zes koopzondagen worden aangewezen. Voor deze koopzondagen worden geen openingstijden vastgesteld.

Artikel 6. Bekendmaken koopzondagen

De data van de koopzondagen worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Tevens worden de data gepubliceerd op de gemeentelijke website en gecommuniceerd middels een persbericht.

Artikel 7. Bevoegd orgaan

Het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Overige

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het college.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit beleid treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekendgemaakt is.

  • 2.

    Dit beleid kan worden aangehaald als beleid Koopzondagen gemeente Westerkwartier 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van

burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 16 april 2019

F.H. Wiersma, burgemeester A. Schulting, secretaris