Regeling vervallen per 03-10-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Beleidsregel verlagen subsidie POP-3 Zeeland

Geldend van 18-04-2019 t/m 02-10-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Beleidsregel verlagen subsidie POP-3 Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van 12 maart 2019, kenmerk 19007550, houdende vaststelling van de Beleidsregel voor het verlagen van subsidie POP-3 Zeeland.

Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland;

  • Gelet op artikel 4:46, artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • Overwegende dat het wenselijk is om binnen Nederland op een uniforme wijze POP subsidies te verlagen in geval een subsidieontvanger de subsidieverplichtingen niet naleeft;

  • Overwegende dat het wenselijk is ook de POP subsidies te verlagen overeenkomstig de Beleidsregel verlagen subsidies POP van de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Besluiten:

De Beleidsregel verlagen subsidie POP van de staatssecretaris van Economische Zaken toe te passen op de subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Artikel 1

Deze beleidsregel is van toepassing op verstrekte subsidies op grond van de:

  • Verordening subsidies POP-3 provincie Zeeland

Artikel 2

Gedeputeerde staten verlagen de verstrekte subsidies, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de Beleidsregels verlagen subsidie POP van de staatssecretaris van Economische Zaken van 19 mei 2016, Staatscourant d.d. 24 mei 2016, Nr. 27007, en de toekomstige wijzingen daarvan.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagen subsidie POP-3 Zeeland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 12 maart 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 17 april 2019

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting

Deze beleidsregels zijn van toepassing op zowel het grondgebonden als het niet-grondgebonden deel van het POP.

Het grondgebonden deel van het POP bestaat uit de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland.

Het niet-grondgebonden deel van het POP bestaat uit de Verordening Subsidies POP-3 Zeeland. Indien er bij de uitvoering van een project waarvoor POP-subsidie is verleend een onregelmatigheid optreedt (er is bijvoorbeeld niet voldaan aan verplichtingen of er worden niet subsidiabele kosten opgevoerd bij het betalingskenmerk), kan er toe worden overgegaan de subsidieverkrijger een correctie of sanctie (verlaging van de subsidie) op te leggen. Een correctie betekend dat een betalingsaanvraag wordt verminderd met het bedrag van de subsidiabele kosten waarvoor geen subsidie wordt gegeven, omdat die kosten niet vergoed worden. Zo zou er in een betalingsaanvraag sprake kunnen zijn van kosten die op grond van de EU-regelgeving, de subsidieregeling of de beschikking tot subsidieverlening niet subsidiabel zijn. Maar ook als er sprake is van bijvoorbeeld een fout in de door de subsidieontvanger uitgevoerde aanbestedingsprocedure, kunnen de kosten die betrekking hebben op de aanbesteding plichtige activiteit niet op niet geheel vergoed worden. Dergelijke verlagingen zijn correcties van betalingsaanvragen. Indien de correctie die moet worden doorgevoerd bij een betalingskenmerk groot is, dan dient er op grond van EU-voorschriften een sanctie te worden opgelegd. Indien de aangevraagde betaling meer dan 10% hoger is dan het bedrag dat uiteindelijk subsidiabel gesteld kan worden, dan vindt er een extra verlaging van de betaling plaats met het verschil tussen het aangevraagde en berekende vergoeding.

Er zijn ook onregelmatigheden die niet samenhangen met onjuistheden in een ingediende betalingsaanvraag. Zo kan een subsidieontvanger nalaten een verplichting na te leven, bijvoorbeeld de verplichting tot het indienen van een jaarlijks voorgangsverslag. In die gevallen wordt er, los van de betalingsaanvraag, een sanctie opgelegd) verlaging van de subsidie). Die sanctie betreft dan in het algemeen een verlaging van de toegekende subsidie met een bepaald percentage of een bepaald bedrag. De hoogte van de sanctie is afhankelijk van de ernst van de onregelmatigheden en van de vraag of dezelfde onregelmatigheid als eens eerder is voorgekomen bij dezelfde subsidieverkrijger. In geval van herhaling wordt een zwaardere sanctie opgelegd.

De hoogte van de correctie of sanctie wordt bepaald op basis van beleidsregels verlagen subsidie POP van de Staatssecretaris van Economische Zaken. Op grond van de EU-regelgeving dient de lidstaat één sanctiebeleid te hebben dat voldoende afschrikwekkend is. Het is dus niet mogelijk dat de provincies verschillende hoogte van de correctie of sancties hanteren. Zodoende worden landelijk de beleidsregels van de Staatssecretaris van Economische Zaken gehanteerd.